December 13 2018 14:13:54
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 29.09.2010
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (Padome) ðodien, 29.septembrî, klausîjâs Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televîzijas (LTV) revîzijas komisiju ziòojumus par saimnieciskâs darbîbas rezultâtiem augustâ un atzina, ka abu uzòçmumu darbîba un finanðu râdîtâji ir labi.
Vçl, pamatojoties uz "Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumu", Padome apstiprinâja LR un LTV 2010.gada Nacionâlo pasûtîjumu par sabiedriskâ pasûtîjuma daïu, ko realizç sabiedriskie elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi.
Arî komerciâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ tika pieòemti vairâki lçmumi:

 • apraides atïauju saòçma SIA "Latvieðu Radio" radio programmas veidoðanai, atbilstoði apraides atïaujas pamatnosacîjumos ietvertajiem noteikumiem; darbîbas termiòð lîdz 2020.gada 28.septembrim;

 • òemot vçrâ, ka SIA "Baltic Production Company" pieòçmusi lçmumu atteikties no programmas veidoðanas un izplatîðanas, Padome anulçja uzòçmumam izsniegto apraides atïauju;

 • Padome izsniedza pârrobeþu apraides atïauju uz desmit gadiem SIA "Latvijas Ziòu Kanâls" televîzijas programmas veidoðanai un izplatîðanai;

 • nodroðinot sabiedrîbas intereðu ievçroðanu, realizçjot nepârtrauktu un augstvçrtîgu elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbu Kurzemes reìionâ, atïauts veikt grozîjumus SIA "SkaTVis" apraides atïaujâ;
  Bez tam Padome nolçma izsludinât konkursus vietçjâs radio programmu apraides atïaujas saòemðanai Ventspilî un Rçzeknç.
  Ðonedçï aprit piecpadsmit gadi kopð dibinâta Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (lîdz 2010.gada 11.augustam – Nacionâlâ radio un televîzijas padome). Padome uzsâka darbîbu 1995.gada 28.septembrî ar galveno mçríi – pârstâvçt Latvijas sabiedrîbas intereses elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ. Laikâ, kad Latvijas Republika atguva neatkarîgas valsts statusu, radâs nepiecieðamîba izveidot un sakârtot elektronisko mediju nozari. Nozîmîgi un vienlîdz svarîgi uzdevumi bija ne tikai valsts radio un televîzijas pârveide par sabiedriskajiem saziòas lîdzekïiem, bet arî radît labvçlîgus apstâkïus privâto raidorganizâciju attîstîbai.
  Pamatuzdevums – veidot sistçmu, kas kalpo Latvijas nacionâlajâm interesçm, stiprinot Latviju kâ neatkarîgu demokrâtisku valsti, un nodroðinâtu valsts iedzîvotâjiem saòemt vispusîgu un objektîvu informâciju. Veicinât lîdzsvarotu sabiedriskâs un komerciâlâs raidîðanas attîstîbu un konkurenci nacionâlâ, reìionâlâ un vietçjâ lîmenî, ievçrojot programmu daþâdîbas, kvalitâtes un profesionâlisma principus. Uzmanîba tika pievçrsta arî jauno tehnoloìiju attîstîbai.
  Paðlaik NEPLP pârraudzîbâ ir 48 radio stacijas, 28 televîzijas kompânijas, 5 pârrobeþu televîzijas un 56 kabeïtelevîzijas. Aktîvi darbojas monitoringa centrs. Notiek sadarbîba ar ïoti daudzâm Latvijas iestâdçm un organizâcijâm, bet starptautiski tâ norisinâs EPRA (Eiropas raidorganizâciju regulatoru kopiena) ietvaros un Eiropas Padomes komisijâs, kas saistîtas ar mediju attîstîbu un likumdoðanu Eiropâ.
  No 1995.gada lîdz mûsdienâm elektronisko sabiedrîbas saziòas lîdzekïu ainavâ ir notikuðas milzîgas izmaiòas, taèu sâkotnçjais pamatuzdevums lielâ mçrâ palicis tâds pats – daudzveidîgajâ digitâlo tehnoloìiju un mediju pârmaiòu laikmetâ rûpçties par sabiedrîbas interesçm un komunikâciju brîvîbu, piekïuves iespçjâm un uzraudzîbu par satura veidotâju atbildîbu, paaugstinot sabiedrisko, likumdoðanas un profesionâlo atbildîbu.

  AVOTS: www.nrtp.lv
 • Ziņas birkas:
  Tags: NEPLP 
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Neiet tiem draugiem....
  · Nedaudz ārpus tēmas....
  · Jā, nav pat tādu uzt...
  · [i]Latvija ir 2. vie...
  · Nu arī LV konferencē...
  · Atkal kādam ir aiztu...
  · Nēesi vēl izslimojis...
  · Jā, 5G hype ir nepaj...
  · Domaju ,varbut inter...
  · Paldies ,par atbildi...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 1

  · Members Online: 0

  · Total Members: 301
  · Newest Member: kaspic30
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Domaju ,varbut interne...
  Paldies ,par atbildi :...
  Ā tas tā ja nezini kas...
  RDS signāls jaucas MPX...
  ir šitāds RDS http...
  Jaunākās Bildes

  2.4Ghz antena.

  2.4Ghz antena

  XO FM Limbaži 2018

  HF Antenu masti Saar...

  Radio lokācija, radi...

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.
  Statistika
  IP
  IP'
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.