April 22 2019 23:48:43
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Lûdz KNAB un Valsts kontroli pievçrst uzmanîbu LTV notiekoðajam.
Latvijas TelevīzijaTreðdien (20.10.2010) nosûtîtâ atklâtâ vçstulç Latvijas Televîzijas (LTV) arodbiedrîbas priekðsçdçtâja Lîga Vanaga paudusi satraukumu par bûtisko kritumu telekanâla reitingos un tâ pârvaldîbas kvalitâti, lûdzot Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas biroju (KNAB) un Valsts kontroli pievçrst pastiprinâtu uzmanîbu LTV notiekoðajiem procesiem. Vçstulç teikts:

«Mçs pauþam nopietnu satraukumu par bûtisku kritumu Latvijas Televîzijas reitingos un uzòçmuma pârvaldîbas kvalitâtç.

Uzsveram, ka ðî ir jau atkârtota vçrðanâs pie LTV vadîbas un NEPLP.

Jau gada sâkumâ (06.01.10.) tapuðajâ vçstulç LTV vadîbai un Nacionâlajai Radio un Televîzijas padomei, paudâm sekojoðas baþas: «Mûsuprât, LTV netiek pârvaldîta atbilstoði sabiedriskâ medija statusam. Sabiedriskajam medijam jâbût paraugam gan raidîjumu satura un formas ziòâ, gan îstenojot labo praksi pârvaldîbâ. Sabiedrîba nevar ticçt medijam, ja paðâ organizâcijâ netiks ievçroti taisnîguma, godîguma un cieòas pret cilvçku pamatprincipi. Latvijas Televîzijas, kâ sabiedriskâ medija statuss tiek gremdçts. Mûsu baþas ir, ka televîzijas paðreizçjâs vadîbas darba stils un tendences grauj Latvijas Televîzijas prestiþu un apdraud tâ pastâvçðanu ilgtermiòâ. Proti, mazinot tâs konkurçtspçju, demotivçjot darbiniekus, neefektîvi pârvaldot resursus un îstenojot nesamçrîgu un netaisnîgu personâlpolitiku. Finanðu krîzes apstâkïos veiktâs reformas LTV iekðienç nenotiek pçc bûtîbas, bet tiek îstenotas uz televîzijas galvenâ pamata - televîzijas programmas rçíina, padarot radoðo darbu televîzijâ arvien smagâk veicamu, radot tieðus draudus raidîjumu kvalitâtei un vairojot emocionâlo spriedzi kolektîvâ.»

Diemþçl NEPLP neuzskatîja par nepiecieðamu pat atbildçt.

Ðîs baþas atkârtoti apstiprinâjâs priekðvçlçðanu laikâ, kad sâkotnçji LTV vadîba nolçma vispâr (!) nerîkot priekðvçlçðanu diskusiju raidîjumus un pçc tam tos sarîkoja lielâ steigâ un ârkârtîgi neprofesionâli. Vçlâk atbildîba par neveiksmçm tika novelta uz raidîjumu vadîtâjiem.

priekðvçlçðanu diskusiju pilnîgu izgâðanos apstiprina 2010.gada septembra reitingi, kas Latvijas Televîzijai krituði lîdz pat 7,5 procentiem. Veidojot priekðvçlçðanu diskusiju raidîjumus netika òemts vçrâ raidîjumos iesaistîto radoðo cilvçku viedoklis, bet tika uzspiesta kanâla vadîbas plaðâk neizdiskutçtâ koncepcija. Uzskatâm, ka ðajâ un citos gadîjumos reitingu kritums ir tieði saistîts ar vadîbas nespçju organizçt kvalitatîvu darbu.

Pauþam arî satraukumu par neskaidrîbâm ap KHL lîgumu, kâ arî par pçdçjâ gada laikâ izdarîtajo iepirkumu konkursu rezultâtiem. LTV arodbiedrîbas valdes un LTV vadîbas tikðanâs laikâ LTV ìenerâldirektors pieïâva iespçju KHL lîguma realizçðanai nepiecieðamo trûkstoðo summu piesaistît no LTV nacionâlâ pasûtîjuma budþeta.

Vçlamies atkârtoti vçrst sabiedrîbas uzmanîbu uz norisçm sabiedriskajâ medijâ, kas var apdraudçt vârda brîvîbu demokrâtiskâ sabiedrîbâ! Lûdzam Nacionâlajai Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomei un Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai izvçrtçt LTV vadîbas darbu!

Tâpat lûdzam Korupcijas novçrðanas un apkaroðanas biroju un Valsts kontroli pievçrst pastiprinâtu uzmanîbu Latvijas Televîzijâ notiekoðajiem procesiem!
»

AVOTS: www.apollo.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV KNAB Kašķi 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole




Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.