December 13 2018 13:50:29
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 25.11.2010.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (Padome) ðodien, 25.novembrî, izskatîja jautâjumu par Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes veidoðanas principiem. Kâ iepriekð tika ziòots, Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes izveidoðanu nosaka jaunâ Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 63.pants. Sabiedriskâ konsultatîvâ padome ir padomdevçja institûcija, kuras uzdevums ir nodroðinât sabiedrîbas lîdzdalîbu sabiedriskâ pasûtîjuma un elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlâs stratçìijas izstrâdâðanas procesâ. Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes lçmumiem ir ieteikuma raksturs.

Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes sastâvâ aicinâti pieteikties izglîtîbas, kultûras, zinâtnes un cilvçktiesîbu jomâ darbojoðos sabiedriskâ labuma un citu nevalstisko organizâciju, kâ arî mediju profesionâlo organizâciju izvirzîtie pârstâvji. Lai nodroðinâtu efektîvu darbîbu, Padomç darbosies ne vairâk kâ 40 locekïi. Atlasot kandidâtus, priekðroka tiks dota organizâcijâm, kurâm savâ jomâ ir plaðâka sabiedrîbas pârstâvniecîba. Ar Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes nolikumu var iepazîties Padomes mâjas lapâ internetâ (www.neplpadome.lv).

Pirmdien, 2010.gada 29.novembrî pulksten 13.00 Padomes telpâs tiks rîkota preses konference, kuras laikâ sabiedrîba saòems plaðâku informâciju par Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes izveides un darbîbas principiem.

Tâpat sçdç Padome tika iepazîstinâta ar informâciju, ka 2010.gada 19.novembrî mûsu kolçìis un bijuðais Padomes loceklis Andris Mellakauls (ðobrîd konsultç Kultûras ministri elektronisko mediju jautâjumos) ievçlçts par priekðsçdçtâju Eiropas Padomes Mediju un jauno komunikâcijas pakalpojumu Saskaòoðanas komitejâ (CDMC). Ðis ir nozîmîgâkais Latvijas mediju politikas sasniegums Eiropas mçrogâ, jo Eiropas Padomç kopâ ir 47 dalîbvalstis, kuras pârstâv ne tikai Eiropas Savienîbas 27 valstis, bet arî Eiropas Ekonomiskâs zonas, Balkânu reìiona un NVS valstis.

Eiropas Padomes Mediju un jauno komunikâcijas pakalpojumu Saskaòoðanas komitejai ir uzticçts izstrâdât no Eiropas mçroga perspektîvas, saskaòotas politikas pasâkumus un atbilstoðus aktus, it seviðíi pievçrðoties jautâjumiem par publisko informâcijas sabiedrîbâ komunikâciju un to ietekmi uz cilvçktiesîbâm un demokrâtijas vçrtîbâm, jo îpaði vârda brîvîbu.

Komiteja nosaka standartus Eiropas mçrogâ, uz kuriem atsaucas dalîbvalstu tiesas, kâ arî Eiropas Cilvçktiesîbu tiesa un Eiropas Savienîbas tiesa.

Komitejas pakïautîbâ darbojas arî vairâkas speciâlistu darba grupas, kuru galvenais uzdevums ir Eiropas Padomes mediju politikas un standartu noteikðana jauno mediju, sabiedrisko mediju pârvaldes, pârrobeþu interneta droðîbas un raidorganizâciju blakustiesîbu aizsardzîbas jomâs.

Kâ nozîmîgâkos Komitejas izstrâdâtos dokumentus bûtu svarîgi minçt:

 • rekomendâciju un deklarâciju par mediju uzraugoðo iestâþu neatkarîbu;

 • rekomendâcijas par sabiedrisko apraidi un sabiedrisko raidorganizâciju finansçðanu;

 • rekomendâciju par pasâkumiem, lai aizsargâtu bçrnus pret kaitîgu saturu, kâ arî veicinât viòu aktîvu lîdzdalîbu jaunajâ informâcijas un komunikâciju vidç.


 • Tuvâka informâcija par CDMC darbu: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/

  Padome izsludinâja konkursu apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniska plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Valmierâ.

  Padome apstiprinâja elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu reìistrâcijas kârtîbu pakalpojumu pçc pieprasîjuma sniegðanai.

  Padome apstiprinâja retranslâcijas atïauju izsniegðanas kârtîbu kabeïtelevîzijâm.

  www.nrtp.lv
  Ziņas birkas:
  Tags: NEPLP 
  Komentāri
  217 #1 Ainars
  on November 26 2010 14:58:49
  Padome acîmredzot Valmierai jau kâdu jaunu skonto noskatîjusi.
  88 #2 kw_art
  on November 26 2010 16:44:49
  Reku Valmierâ izrâdâs ir ðâdi aktîvisti => http://www.wix.co...r/tasteir2, moð viòi arî iniciatori konkursam. Tâ esmu dzirdçjis no vietçjâs jaunatnes, ka tâdi nu tur ir un gribot viïòos iziet.
  2 #3 princ_fm
  on November 26 2010 17:05:41
  Tas labi kad atkal nav kâdi mçdiju magnâti!Pfft
  88 #4 kw_art
  on November 26 2010 17:19:54
  Nu ne vella jau te atkal nevar zinât ... gan jau konkursu arî magna'ti garâm nelaidîs.
  ------------------------------
  Â re -jubilârs (:
  Nu tad, princ_fm, paceïam dzidra dzçriena glâzi, lai dzidrs çters nâkotnç un vairumâ!
  2 #5 princ_fm
  on November 27 2010 00:21:00
  Paldies par sveicieniem! Grin
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Neiet tiem draugiem....
  · Nedaudz ārpus tēmas....
  · Jā, nav pat tādu uzt...
  · [i]Latvija ir 2. vie...
  · Nu arī LV konferencē...
  · Atkal kādam ir aiztu...
  · Nēesi vēl izslimojis...
  · Jā, 5G hype ir nepaj...
  · Domaju ,varbut inter...
  · Paldies ,par atbildi...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 3

  · Members Online: 0

  · Total Members: 301
  · Newest Member: kaspic30
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Domaju ,varbut interne...
  Paldies ,par atbildi :...
  Ā tas tā ja nezini kas...
  RDS signāls jaucas MPX...
  ir šitāds RDS http...
  Jaunākās Bildes

  2.4Ghz antena.

  2.4Ghz antena

  XO FM Limbaži 2018

  HF Antenu masti Saar...

  Radio lokācija, radi...

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.
  Statistika
  IP
  IP'
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.