April 22 2019 23:18:56
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV mazajâm televîzijâm piedâvâ laiku rîtos un vakaros.
Latvijas TelevīzijaIespçja raidît no paða rîta un vçlâ vakarâ Latvijas Televîzijas (LTV) 1. kanâlâ, kâ arî "plûstoðs" raidlaiks LTV 7. kanâlâ - ðâdu piedâvâjumu vietçjâm un reìionâlajâm televîzijâm ðonedçï izteica LTV vadîba, sestdien vçsta laikraksts "Diena".

Ja mazâs televîzijas piedâvâjumam piekritîs, tâs no nâkamâ gada iegûs kopumâ aptuveni stundu garu raidlaiku sabiedriskajâ televîzijâ, vçsta laikraksts.

LTV vadîtâjs Edgars Kots komentâros par LTV izteikto raidlaika piedâvâjumu ir skops, taèu laikraksts atsaucas uz citu sarunâs iesaistîto teikto, ka LTV piedâvâjusi vietçjâm un reìionâlajâm televîzijâm 13 minûðu raidlaiku LTV1 kanâlâ pulksten 7.30 no rîta. Tas nozîmç, ka mazâs televîzijas uz brîdi "ielauztos" raidîjuma "Labrît, Latvija!" raidlaikâ, kâ arî vçl 13 minûtes plkst. 23 vakarâ nakts ziòu laikâ.

Televîzijâm piedâvâts raidlaiks arî LTV7 kanâlâ, taèu tas, pçc Latvijas Reìionâlo televîziju asociâcijas vadîtâja Jâòa Galviòa laikrakstam teiktâ, bûðot "plûstoðs". Proti, LTV7 kanâlâ râda daþâdas sporta pârraides, tâpçc to laikiem arî nâkðoties pieskaòoties, un potenciâlais mazo televîziju raidlaiks esot pçc plkst. 20 vakarâ vai arî pçc plkst. 22.

SIA "Valmieras TV" valdes priekðsçdis Ingemârs Vekteris laikrakstam gan stâsta, ka LTV arî izteikusies – ja kâdâ dienâ vienlaikus iekritîs gan hokejs, gan sporta spçïu atkârtojums, tad mazâs televîzijas ðo raidlaiku var nesaòemt vispâr, un tas nozîmç "slîdçðanu pa çteru", kas apgrûtinâs mazo televîziju darbu un iespçjas pârdot reklâmas laiku. Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçþa vietniece Dace Buceniece vçl papildina, ka LTV esot piedâvâjusi raidlaiku arî mazo televîziju veidoto ziòu atkârtojumiem.

Vietçjo un reìionâlo televîziju satura raidîðana LTV gan nenozîmçjot, ka visi Latvijas iedzîvotâji redzçs vienu un to paðu reìionâlo televîziju saturu. Daugavpils iedzîvotâjiem nebûs jâskatâs ziòas par Liepâju un otrâdi, jo, kâ apstiprina Kots, apraide sadalîta astoòâs zonâs: katrâ reìionâ skatîtâji varçs redzçt attiecîgâ reìiona televîziju veidotâs ziòas. Problçmas esot ar galvaspilsçtu, kur gan savas televîzijas nav. Kas ar to notiks, pagaidâm Kots laikrakstam neòçmâs komentçt.

Galviòa ieskatâ LTV piedâvâjums ir "labâks nekâ nekas", arî citas televîzijas esot gatavas pieòemt piedâvâjumu tâpçc, ka tâm nav daudz alternatîvu. Savukârt Vekteris laikrakstam norâda, ka viòu kâ uzòçmuma vadîtâju, kurð vçlas pelnît naudu, pârdodot reklâmas laiku, piedâvâjums neapmierina, jo LTV piedâvâtajos raidlaikos ir sliktâki reitingi nekâ Vidzemes televîzijai tâs paðreizçjâ kanâlâ. Viòð sprieþ, ka arî reìionâlajâm televîzijâm piedâvâtie reklâmas laiki kopumâ nav pievilcîgi. Savukârt, ja ieòçmumi no reklâmas nebûs pietiekami, televîzijai sâks trûkt resursu kvalitatîva satura veidoðanai.

Turklât gluþi pa velti LTV mazajâm televîzijâm savos kanâlos, visticamâk, raidît neïauðot. Galviòð stâsta, ka runa ir par çtera nomas maksu, kas gan bûðot visnotaï simboliska – aptuvenais aprçíins esot 300 latu mçnesî par katru no astoòâm apraides zonâm. Buceniece klâsta, ka ðî summa aprçíinâta, òemot vçrâ vienas apraides minûtes izmaksas LTV. Gan Vekteris, gan Galviòð norâda – nav taisnîgi, ka mazajâm televîzijâm jâpiedâvâ LTV savs saturs un par to vçl jâmaksâ.

Galviòð laikrakstu arî informç, ka televîzijas ir gatavas atbildîgo Saeimas komisiju lûgt virzît jautâjumu par sabiedriskâ pasûtîjuma naudas pârdali par labu mazajâm televîzijâm.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.