April 22 2019 21:27:47
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP aicina veidot jaunu sabiedrisko mediju.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) vçrsusies pie premjeram Valda Dombrovska (V) un abu koalîciju veidojoðo partiju frakciju priekðsçdçtâjiem, aicinot atbalstît un iekïaut valdîbas rîcîbas plânâ padomes priekðlikumu par jauna Latvijas sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi, pirmdien vçsta laikraksts "Neatkarîgâ".

NEPLP uzsver, ka tuvâko divu trîs gadu laikâ ir apdraudçta sabiedrisko mediju – Latvijas Televîzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) – tehniskâ pastâvçðana, jo liela daïa esoðâs radio un televîzijas pamatlîdzekïu bâzes ir nulles vçrtîbâ. Pamatlîdzekïi ir morâli un fiziski nolietoti, un esoðâs bâzes atjaunoðana ir dârga un neefektîva, uzskata padome.

Padome uzskata, ka mûsdienîgs un inovatîvs risinâjums Latvijas informâcijas sabiedrîbas attîstîbai bûtu jaunâ apvienotâ medija izveide, kas darbotos ne tikai radio un televîzijas formâtâ, bet arî internetâ. "Ja ðâda tipa jauns sabiedrisks medijs netiks ieviests, tad Latvijas informatîvo telpu izkonkurçs citu valstu mediji. Ðobrîd informâcijas saòemðana ir ïoti daudzveidîga, un tâdâ veidâ Latvija kâ valsts var strauji zaudçt savu ietekmi informâcijas telpâ, palielinot izveidojuðos plaisu starp varu un sabiedrîbu," laikrakstam uzsver NEPLP priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins.

Viòð atzîst, ka ðis projekts ir inovatîvs un tehnoloìiski sareþìîts, tâdçï pirms detalizçta projekta iesniegðanas, nepiecieðams veikt papildu izpçti, un padome ir uzsâkusi darbu pie jaunâ medija koncepcijas izstrâdes. To paredzçts iesniegt Ministru kabinetâ lîdz 1. augustam.

Jauna sabiedriskâ medija izveidei iecerçtas èetras aktivitâtes - galvenâ ir jaunas çkas celtniecîba vai arî esoðâs pielâgoðana tehnoloìiskajâm vajadzîbâm, taèu kâ risks norâdîts novecojuðâs telpas. To lietoðana ilgtermiòâ bûs dârgâka nekâ jaunas atbilstoðas çkas nodroðinâðana. Tâpat lîdzekïi jâparedz jaunu tehnoloìiju iegâdei, esoðo LR un LTV arhîvu digitalizâcijai un arhîvu pieejamîbai sabiedrîbai, kâ arî darbinieku apmâcîbai un stratçìiskâs attîstîbas plânoðanai.

Ðâgada vasarâ varçs sâkt pieteikðanos uz 50 miljonu latu piesaisti no Eiropas resursiem, lai izveidotu jaunu sabiedrisko mediju, vçsta laikraksts. Tâdâ veidâ varçs realizçt Eiropas Raidorganizâciju apvienîbas (EBU) ierosinâjumu par nepiecieðamîbu apvienot LR un LTV.

Avots: laikraksts "Neatkarîgâ"
pârpublicçts no "www.delfi.lv"
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
217 #1 Ainars
on January 26 2011 09:10:42
''Tâpat lîdzekïi jâparedz ... stratçìiskâs attîstîbas plânoðanai.''
ðitais labs Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.