April 24 2019 19:35:06
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 15.03.2011.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk – Padome) 2011.gada 15.marta sçdç izdiskutçja Darba uzdevumu iepirkumam konsultantiem, kas paredz lîdz 2011.gada 15.jûlijam, konsultçjoties ar Padomi un citiem ekspertiem, izstrâdât un sagatavot koncepciju par jauna Latvijas Sabiedriskâ Elektroniskâ medija izveidi.

Iepirkums oficiâli tiks izsludinâts rît, 2011.gada 16.martâ.
Îsumâ par jaunâ Latvijas Sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides ieceri.

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome kâ visu Latvijas elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nozares uzraugoðâs iestâde par tuvâko 5 gadu galveno nozares stratçìisko mçríi nosaka jauna Latvijas Sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi un ðâda medija izveides koncepcijas apstiprinâðanu.

2007.gada 5.jûlijâ Ministru kabinets ar rîkojumu Nr.423 jau apstiprinâja koncepciju "Valsts bezpeïòas sabiedrîba ar ierobeþotu atbildîbu "Latvijas Televîzija". Sabiedriskâs televîzijas tehnoloìiskâs attîstîbas koncepcija 2008.-2012.gadam", tomçr, strauji attîstoties tehnoloìijâm un pârejot uz televîzijas apraidi ciparformâtâ 2010.gada 1. jûnijâ, Latvijas elektronisko mediju nozarç iezîmçjâs jauns attîstîbas posms, kas arî tika iezîmçts Ministru kabineta Komitejas sçdç 2011.gada 7.martâ apstiprinâtajâs Latvijas Republikas elektronisko sakaru nozares politikas pamatnostâdnes 2011.-2016.gadam, kuras paredz strauju platjoslas interneta attîstîbu Latvijâ.

Tâpçc ðobrîd digitâlajâ laikmetâ, kad daþâdos tehnoloìiskos veidos ir pieejams milzîgs apjoms informâcijas, ir ïoti svarîgi noturçt, saglabât un attîstît Latvijas informatîvo telpu, izveidojot jaunu Latvijas Sabiedrisko elektronisko mediju. Jaunais Latvijas Sabiedriskais elektroniskais medijs ar kvalitatîvo þurnâlistiku 24 stundas diennaktî trîs daþâdos, bet savstarpçji saskaòotos tehnoloìiskos veidos (radio, televîzija un internets) atbilstoði katra medija specifikai nodroðinâtu Latvijas sabiedrîbas informçðanu un izglîtoðanu, veidojot pievienoto vçrtîbu valstij un mediju nozares attîstîbai kopumâ.

Koncepcijas galvenais mçríis ir stiprinât demokrâtiju, nodroðinot sabiedrîbai nepiecieðamo informatîvo un analîtisko pamatu aktîvai un kvalitatîvai dalîbai valsts attîstîbas, droðîbas un labklâjîbas labâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.