December 06 2019 22:47:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Bez konkursa pieðíir nacionâlâs televîzijas licenci krievu valodâ raidoðai televîzijai.
ZiņasLatvijâ bûs vçl viens nacionâlâs televîzijas kanâls – "PRO100TV", bet veids, kâ tas saòçmis licenci no Âbrama Kleckina vadîtâs Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes radîjis pârsteigumu ne tikai padomes locekïiem, bet arî Saeimas deputâtiem, vçstî raidîjums "Nekâ personîga".

Licence "PRO 100" pieðíirta bez konkursa, lai arî ðî televîzija lîdz ðim pârsvarâ raida krievu valodâ, un tâs pilnais nosaukums skan "просто телевидение" (latv. val. - vienkârði televîzija).

Âbrams Kleckins, kurð vada Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomi, apgalvo, ka viss noticis likuma robeþâs. Tam gan nepiekrît padomi uzraugoðâs Saeimas komisijas vadîba, kas tagad apsvçrðot, vai Kleckinu drîkst atstât viòa amatâ arî turpmâk.

"PRO100TV" televîziju paðlaik var vçrot digitâlajâ formâtâ un kabeïtîklos. Kâ vçsta krievu valodâ pieejamâ mâjas lapa, kanâls piedâvâ «katram kaut ko interesantu – multfilmas, mûsdienu krievu un ârzemju seriâlus, krievu kino zelta fondu». Arî Rîgas kinostudijâ veidotâs un «izzinoðas filmas par dabu, ceïojumiem un vçsturi». Ir arî krievu valodâ tapuðas ziòas par notikumiem Latvijâ, intervijas ar politiíiem un citiem sabiedrîbâ pazîstamiem cilvçkiem.

Pie nacionâlâ statusa "PRO100TV" televîzija tikusi pagâjuðajâ vasarâ, kad Âbrama Kleckina vadîtâ Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome saòçmusi iesniegumu, ka "Pro100TV" grib iegût nacionâlo licenci raidîðanai Latvijas teritorijâ. Licence tika pieðíirta bez konkursa, sçdç piedalîjâs tikai èetri noseðiem padomes locekïiem, turklât tieði par televîziju uzraudzîbu atbildîgâ Dzintra Geka tad bijusi atvaïinâjumâ. Ka tobrîd izsniegta licence vçl vienam nacionâlam kanâlam, viòa uzzinâjusi tikai tagad, pçc aptuveni pusgada. Geka uzskata, ka kanâla iesniegtâ koncepcija ir tikai formalitâte, nevis Latvijas nacionâlâs interesçs balstîts piedâvâjums.

Tâdas nacionâlas televîzijas tapðana Saeimâ daudziem ir negaidîts jaunums. Turpretî Kleckins drîzâk ir pârsteigts par sacelto troksni. Neesot skaidrs, kâpçc tâds uztraukums.

Kleckins esot pârliecinâts - jo vairâk bûs nacionâlo kanâlu Latvijâ, jo labâk - apraides izmaksas kïûðot lçtâkas. Neesot nekâdu ðaubu, ka arî "Pro100TV" raidîðot latvieðu valodâ tâ, kâ to prasa likums, kanâlâ esot ïoti daudz labu filmu un kultûras programmu, tâpçc arî licence iedota. Bet konkursu rîkot neesot bijis jçgas – jo frekvenèu deficîta vairs nav.

Kleckina darbu uzraugoðâs Saeimas komisijas vadîtâja Ingrîda Circene gan nekâdâ ziòâ nepiekrît, ka nacionâlâs licences drîkst dalît tik vienkârði. «Pilnîgi noteikti, ka likums tâ nav interpretçjams. Ne velti ir skaidri uzrakstîts, ka ir jâbût konkursam. Konkursam ir jâbût publicçtam mâjas lapâ ar visiem konkursa noteikumiem.» norâda Circene.

Neskaidrîbas ir arî par to, kad jaunais nacionâlais kanâls varçtu sâkt raidît visâ valstî, jo lîgums ar "Lattelekom" vçl nav noslçgts.

Par "PRO100TV" televîzijas îpaðniekiem zinâms tikai nedaudz. Ka tie ir tçvs un dçls Vederòikovi. Viòiem kopâ ar kâdu Krievijas pilsoni iepriekð piederçjusi lîdzîga nosaukuma televîzija Krievijâ. Pçrn tika publicçtas ziòas, ka tagadçjais "PRO100TV" direktors Konstantîns Vederòikovs aizturçts aizdomâs par iesaisti krâpnieciskâ shçmâ, kas varçtu bût saistîta ar Rîgas kinostudijas filmu autortiesîbâm. Iepriekð þurnâlistiem viòð atzinis, ka viòa televîzijas galvenais birojs atrodas Maskavâ un tur apstiprina arî raidîjumu programmu.

Lai gan Vederòikovs apgalvo, ka ar latvieðu valodas ievçroðanu viss esot kârtîbâ un arî programma topot tepat, retranslçjoðo operatoru teiktais liecina, ka latviskais tulkojums tomçr neatbilst apjomam, kâdam bûtu jâbût nacionâlâ kanâlâ.

Starp Saeimas deputâtiem, kas uzrauga Kleckina padomes darbu par jauno nacionâlo kanâlu labi informçts ir "Saskaòas centra" pârstâvis Boriss Cileviès. Viòaprât, likuma prasîba par latvieðu valodas ievçroðanu vispâr ir bezjçdzîga. Turpretim citi politiíi ir pârliecinâti, ka valodas frontç nekâda padoðanâs nevar bût pieïaujama.

AVOTS: www.apollo.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
19 #1 Yahoo
on March 20 2011 23:44:22
To pidaru jau sen vajag kanalizçt.. kâ arî pusi no seimâ sçdoðajiem Grin KORUPCIJA 300%
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
· Velkam ārā folija ce...
· [img]http://freefm.l...
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.