April 22 2019 23:19:06
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV7 reìionâlo televîziju dçï zaudçjusi vidçji 12 000 skatîtâju.
Latvijas TelevīzijaPirmajâ mçnesî, kopð Latvijas Televîzijas (LTV) 7. kanâla programmâ ir iekïauts reìionâlo televîziju veidotais saturs, LTV ir zaudçjusi vidçji 12 000 skatîtâju, laikrakstam "Neatkarîgâ" atzîst LTV ìenerâldirektors Edgars Kots.

Virszemes TV apraides reitingi pa reìioniem liecina, ka darbadienu rîtos, laikâ no pulksten 6:45 lîdz 7:30, februârî LTV7 skatîjies vidçji tûkstotis skatîtâju dienâ. LTV socioloìe Lija Millere piebilst, ka iepriekð ðajâ laikâ nav bijuði raidîjumi. Savukârt pusdienlaikâ no pulksten 12:30 lîdz 13:15 LTV7 kanâlu skatîjuðies vidçji 7000 skatîtâju iepretim janvârî LTV veidotajai programmai, kad to skatîjuðies 9000.
Vakaros tâ sauktajâ ejoðajâ raidlaikâ februârî LTV7 no pulksten 22:10 lîdz 22:55 vçrojuði 16 000 skatîtâju iepretim 26 000 janvârî, liecina TNS Latvia dati.

Reìionâlo TV pârstâvji pauþ neapmierinâtîbu, ka februârî divreiz nâcies iekavçt vakara programmas pârraidîðanu, jo ievilkuðâs hokeja tieðraiþu pârraides. "Diemþçl valsts politikas rezultâtâ mçs neesam laimîgi, ka ðâdi jâstrâdâ. Rîgas apraides zonâ esam trîs TV, kurâm 45 minûtes jâsadala trijâs daïâs. Tas nav normâli," uzskata Jûrmalas Ìimenes TV vadîtâja Dace Íezbere.

Rakstniece Mâra Svîre, kurai Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) februârî bija lûgusi divas nedçïas vçrot reìionâlo TV veidoto saturu, ðo sistçmu salîdzina ar "aklo vistiòu spçli". "Meklçju, kad tad bûs tâs pârraides, jo tieðâm pâris vakarus tâs iekavçjâs. Tas, ko var redzçt vakarâ, neatnâk pie manis kâ cilvçka," laikrakstam norâda Svîre. Viòa ir neizpratnç, kâpçc reìionâlâs TV skatîtâjiem stâsta vispârzinâmas lietas, ko var uzzinât no citiem ziòu raidîjumiem, arî seðos vakarâ Novadu ziòâs. "Novadu ziòas veido èetras labâkâs reìionâlâs TV, kuras ir uzvarçjuðas konkursâ, tâpçc, iespçjams, to veidotais saturs tiek atkârtots arî vakara pârraidç," norâda LTV 1. kanâla informatîvi dokumentâlo raidîjumu satura redaktore Sarmîte Plûme.

Kritiska pret reìionâlo televîziju veidotajâm ziòâm ir mediju eksperte Anda Roþukalne, kura uzskata: "kvalitâte ir traìiska. Lielâkoties tiek imitçts, kas vajadzîgs varai. Viedokïus pasludina par faktiem. Bieþi reìionâlo TV ziòâs dominç pseidonotikumi un krimiíi. Netiek meklçtas îstas ziòas". Tam daïçji piekrît arî Vidzemes TV pârstâvis Jurìis Âbele, kurð ir pârliecinâts, ka vajag uzlabot satura kvalitâti.
Savukârt Ventspils televîzijas direktors Aleksandrs Mirvis pauþ izbrînu, ka kopçjie reitingi îsti nav korekti, jo tie ir veidoti nevis pçc astoòiem apraides reìioniem, bet gan ìeogrâfiski pçc èetriem novadiem.

NEPLP priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins laikrakstam neslçpj, ka padomei ir divas iespçjas – izdzît no LTV7 kanâla reìionâlâs televîzijas vai pateikt, ka tâm paðâm ir jâlikvidçjas. "Reitingi ir ðokçjuði visus, taèu es uzskatu, ka ir jâveido apmâcîbas reìionu TV programmu veidotâjiem. Mçs nedabûsim cilvçkus no citurienes, tâpçc jâapmâca tie, kas jau tagad strâdâ," uzskata Kleckis. Reìionâlâs televîzijas vienojâs turpinât diskusiju ar NEPLP par satura kvalitâti

Laikraksts "Neatkarîgâ"
Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV LTV7 
Komentāri
2 #1 princ_fm
on March 21 2011 13:12:24
http://www.delfi....8537&com=1Komentâri www.delfi.lv
19 #2 Yahoo
on March 21 2011 23:51:33
Tam kïociknam par ðitâdiem vârdiem vajag aizmugurîtç lomiku iebâzt un nevis nolauzt, bet izlidinât pa padomes logu ârâ GrinGrinGrin
217 #3 Ainars
on March 25 2011 18:28:17
Padomei ir iespçja laist to visu pa nakti.
Jo citus novadus es arî gribu redzçt!
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.