May 27 2020 10:08:59
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Radio frekvences nonâk krievu rokâs.
ZiņasNecaurskatâmais radio frekvenèu konkurss rada korupcijas risku un met aizdomu çnu uz uzvarçtâjiem, jo pieredze liecina, ka nereti frekvenèu ieguvçji neveido vis koncepcijâ iesniegto saturu, bet pârdod prokrieviskiem uzòçmumiem, norâda nozares speciâlisti.
Savulaik ar vçrienu darbîbu uzsâka veselîga dzîvesveida radio FitFM, kura vietâ jau ilgâku laiku skan krievu Europa Plus. Frekvenèu pieðíîrçji lîdz ðim tâ arî nav spçjuði anulçt licences tiesîbas, jo tas neesot bijis atrunâts likumâ.
Satraukuma pamatâ ir vairâku raidstaciju pçkðòâ koncepcijas maiòa, kas nekâdi neatbilst sâkotnçji iesniegtajam frekvences iegûðanas tiesîbu pieteikumam Nacionâlajâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP).
Tâ vietâ, lai rîkotu atklâtu izsoli par vçrtîgo frekvenèu lietoðanas tiesîbâm, padome rîko slçgtus konkursus. Nozares pârstâvji neslçpj, ka tâ ir politiíu veidotâ sistçma, un kritizç frekvenèu sadalîðanas mehânismu, jo uzskata, ka tâ ir korupciju veicinoða.
"Problçma ir tâ un prakse mums parâdîja – bija veselîgais FitFM. Kur tas ðobrîd ir? Skaidrs, ka neviens nav spçjîgs ievçrot koncepciju, jo nevar pârdot ðo formâtu tirgû. Ko nozîmç pçdçjâ konkursâ uzvarçjuðais Radio Relax? Ielikt [koncepcijâ] programmu latvieðu un krievu valodâ – tas liecina, ka programma bûs krievu radio, jo krievu radio var retranslçt. Paðlaik mums tendence ir tâda, ka visas frekvences, kuras izliek tirgû, aiziet Krievijas programmai," Neatkarîgajai stâsta Latvijas Raidorganizâciju apvienîbas (LRA) izpilddirektore Gunta Lîdaka.
Otrs lîdzîgs gadîjums, kad programma tika radikâli mainîta, bija klasiskâ radio Amadeus pârveide par SWH Rock.
Kâ norâda Radio Skonto programmu direktors Valdis Melderis, pârpirkðana notiek nevis ar frekvencçm, bet uzòçmumiem. "Kas attiecas uz Rîgu, liela interese veidot raidstacijas nâk no uzòçmumiem ârpus Latvijas," zina teikt V. Melderis. Viòu baþîgu dara plaðais radio tirgus, jo Rîgâ raida 25 radio un tuvâkâ gada laikâ darbîba jâuzsâk sievieðu radio un Radio Relax. "No kâ pârtiek ðîs stacijas, kas nav top pieci vai pat top desmit, paliek neatbildçts jautâjums," piebilst V. Melderis.
Arî G. Lîdaka pauþ satraukumu par to, vai ir nepiecieðams atklât jaunus radio. "Zinot, ka kopçjai industrijai iet slikti, ka radio reklâmas tirgû ir liels kritums, rodas jautâjums, kâpçc vispâr ir jâizsludina konkursi. Skaidrs, ka tur apakðâ ir politiski dîli [vienoðanâs], kurâ kâds nopelna naudu," ir pârliecinâta LRA izpilddirektore. Savukârt Radio 101 valdes priekðsçdçtâjs Edgars Mencis neslçpj, ka ir bijuðas sarunas par iespçju iegâdâties kâdu esoðu radiostaciju. "Ik pa brîdim notiek sarunas. Teikt tieði tâ, ka kâds mçrítiecîgi mçìina pârdot frekvenci, nevaru, taèu principâ pçrk un pârdod visu," apgalvo E. Mencis.
Par komercradio darbîbu atbildîgâ NEPLP locekle Dace Buceniece atzîst, ka ir bijuðas vairâkas tiesas un vienmçr ir neapmierinâtie, taèu tiesas nekad nevçrtçjot koncepcijas. "Vçrtçðanâ ir diezgan liela subjektivitâte. Padomei galvenais ir tas, lai ievçro koncepciju. Nenoliedzami, Krievijas kanâli slçptâ veidâ ienâk Latvijâ un atrod visâdus ceïus, lai formâli izpildîtu likumu par valodas lietojumu. Taèu tikai tagad likums dod iespçju anulçt licenci, ja netiek ievçrots valodas lietojums vai formâts," rezumç D. Buceniece.

AVOTS: nra.lv
Komentāri
2 #1 princ_fm
on March 29 2011 14:11:11
Un mçs vçl te kautko gribçjâm ko legâlu izveidot! Korupcija.Cool
294 #2 Vovanich
on March 29 2011 21:46:34
Atkârtojas 2007. gada notikumi. Smile Piekrîtu, ka nevajag vairâk radiostacijas Rîgâ, vispirms vajag sakartot to, kas ir. Man nav nekas pretî retranslâcijai, tikai lai viòi to dara normâli, nevis kâ Feldmanis, kur 60% çtera ir neformâts "ko gribu to spçlçju". Bet vienîgie, kas to dara normâli ir KHR, viòiem ir gan retranslçtie, gan vietçjie raidîjumi, kuri ir diezgan kvalitatîvi.
19 #3 Yahoo
on March 29 2011 23:54:57
E. Mencis jau varçja pastâstît, kâ viòi tika pie Radio101, un kâda tur vispâr bija koncepcija sâkotnçji Zemgales radio Grin $$$
84 #4 Dexs
on March 30 2011 18:45:18
Radio frekvences nonâk krievu rokâs.Wow, un vajadzçja tikai daþus gadus lai pielektu... Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM