July 16 2019 13:44:16
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kleckins Saeimas komisijâ skaidro licences pieðíirðanu 'Pro100TV' deputâtus neapmierina NEPLP darbs.
NEPLP ziņasSaeimas Pieprasîjumu komisijas deputâti treðdien izteica neapmierinâtîbu ar Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes darbu un norâdîja uz vairâkâm nepilnîbâm.

Deputâte un Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas priekðsçdçtâja Ingrîda Circene (V) padomes pârstâvjiem norâdîja par nepilnîbâm juridisko dokumentu interpretâcijâ pçrn, lemjot par nacionâlâ televîzijas kanâla licences pieðíirðanu "Pro100TV".

Viòa uzsvçra, ka jaunais likums stâjies spçkâ pagâjuðâ gada augustâ, bet lçmums par licences pieðíirðanu pieòemts jûlija beigâs. Tâdçï padomes atrunas, ka tajâ brîdî pieðíirðanas kârtîbu noteica Ministru kabineta noteikumi, ir maldîgas, jo "noteikumi ir zemâk stâvoðs dokuments nekâ likums".

Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins skaidroja, ka ðajâ jautâjumâ padome pçrn vçrsusies pie Saeimas Juridiskâ biroja, kas apliecinâjis, ka konkrçtajâ brîdî tai bijuðas tiesîbas pieðíirt nacionâlâs televîzijas licenci, jo no 1.jûnija tika pârtraukta analogâs sistçmas apraide un uz jauno sistçmu likums vairs nebija attiecinâms.

Padomes priekðsçdçtâja vietniece Dace Buceniece uzsvçra, ka kanâls vçl nav bijis çterâ, tâdçï nav saprotams deputâtu satraukums par televîzijas iespçjâm nodroðinât nepiecieðamo saturu latvieðu valodâ. "Kanâlam ir iespçja savu saturu dublçt un ieskaòot latvieðu valodâ, tâdçjâdi izpildot likuma prasîbas. Kad kanâls sâks apraidi, veiksim monitoringu un vçrtçsim tâ atbilstîbu likuma prasîbâm, un vajadzîbas gadîjumâ varam arî pârtraukt tâ darbîbu," klâstîja Buceniece.

Padomes priekðsçdçtâjs piebilda, ka, lai arî tagad nacionâlâs televîzijas licenci var saòemt ikviens, gribçtâju neesot, jo tas komerciâli nav izdevîgi augstâs apraides maksas dçï. "Mums bûtu jâdomâ par nozares glâbðanu, un nacionâlo televîzijas licenèu izsniegðana ir viens no risinâjumiem, jo tâdçjâdi visiem kanâliem samazinâs maksâjums par apraidi," uzsvçra Kleckins.

Saeimas deputâts Ainârs Ðlesers (PLL) bija neapmierinâts ar kabeïoperatora "Viasat" servisa lîmeni. Ðlesers klâstîja, ka viòam bijuðas problçmas un neskaidrîbas ar "Viasat" izrakstîtajiem rçíiniem un pakalpojumu kvalitâti. Taèu vçlâk viòð saskâries arî ar kabeïoperatora klientu apkalpoðanas speciâlistu nekompetenci. Tâdçï Ðlesers izteica neapmierinâtîbu ar padomes nespçju kontrolçt "Viasat" darbîbas un pieprasîja tâs priekðlikumus likumdoðanas uzlaboðanai.

Padomes priekðsçdçtâjs Kleckins savukârt skaidroja, ka "Viasat" ir starptautiska kompânija un tâs licence nav izsniegta Latvijâ, tâpçc ðis uzòçmums nav padomes jurisdikcijâ un to nav iespçjams kontrolçt. Savukârt kabeïoperatora servisa lîmenis attiecinâms uz Patçrçtâju tiesîbu aizsardzîbas centru, kuram bûtu jâizskata ðis jautâjums pçc iesnieguma saòemðanas.

Buceniece norâdîja, ka padome atzîst problçmas esamîbu, taèu tas nav padomes kompetences jautâjums.

Savukârt komisijas locekle Ilma Èepâne (V) vçlçjâs uzzinât padomes skaidrojumu par skaòas atðíirîbâm starp pârraidçm un reklâmâm Latvijas Televîzijas 1.kanâlâ un to kontroles izpildi.

Buceniece uzsvçra, ka padomes rîcîbâ nav skaïuma mçrîðanai nepiecieðamâs specifiskâs tehnikas, jo tâ esot dârga, un ðis jautâjums tiek risinâts jau divus gadus. Tâdçï padome katru konkrçto gadîjumu skata atseviðíi un pârrunâ ar televîzijâm, un tas tiek interpretçts kâ katras televîzijas atbildîba.

Kâ norâdîja komisijas priekðsçdçtâjs Augusts Brigmanis (ZZS), padomes pilnvaru termiòð beigsies oktobrî un patlaban, visticamâk, neesot îstais brîdis vçrtçt priekðsçdçtâja un locekïu atbilstîbu amatam, turklât tas nebûtu Pieprasîjuma komisijas uzdevums.

Uz pagâjuðâs nedçïas Pieprasîjuma komisijas sçdi Kleckins neieradâs aizòemtîbas dçï un sçde tika atcelta. Tika pieïauts arî - ja Kleckins neierastos uz sçdi ðodien, bûtu pamats spriest par viòa atbilstîbu amatam.

avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
19 #1 Yahoo
on April 01 2011 01:23:47
Izlasîju rakstu.. viss jau tur skaidrs par ko perâs.. - $$ , bet nu pilnîgi smieklîgs ir apgalvojums par reklâmu un pâraiþu skaòas lîmeòa atðíirîbu.. tipa tehnika dârga Grin A kapçc tad radio tâ nedrîkst bût?? ESD tikai TV var nomerît video signâlu nevis skaòu? Grin Grin Pilnîgs bullshits... mçrîtâju kantoris un tehnika tak viena! Man ar konkrçti besî tâs skaïuma atðíirîbas.. Angry Jâliek kaut kâds procis skaòai, vai arî jâpçrk jauns tv ar tâdu jau iebûvçtu!
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 7

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.