July 16 2019 13:21:29
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 21.09.2011
NEPLP ziņasInformâcija presei par sçdi 21.09.2011 16:00

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk – Padome) 2011.gada 21.septembra sçdç izskatîja un pieòçma zinâðanai V SIA „Latvijas Radio” Revîzijas komisijas ziòojumu par Latvijas Radio 2011.gada pirmâ pusgada finanðu darbîbas rezultâtiem.

Padomes sçdç tika izskatîti 2 Monitoringa centra ziòojumi saistîbâ ar iespçjamiem priekðvçlçðanu aìitâcijas pârkâpumiem – iespçjamu slçpto politisko aìitâciju. Pirmais gadîjums – portâla puaro.lv reklâma, kurâ tika demonstrçti deputâtu kandidâti nelabvçlîgâ gaismâ un nebija norâdes par to, kas ir apmaksâjis ðo reklâmas klipu. Otrajâ gadîjumâ – no LTV arhîviem 2011.gada 14.septembrî demonstrçtais raidîjums par deputâta kandidâta Valtera Frîdenberga gatavoðanos Eirovîzijas konkursam. Abos gadîjumos Padome nolçma materiâlus nosûtît uz KNAB pârbaudes veikðanai.

Padome nolçma ierosinât administratîvâ pârkâpuma lietu pret V SIA „Latvijas Televîzija” LTV 1 2011.gada 19.septembra raidîjumu „Skats no malas”. Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums (turpmâk - EPLL) nosaka pienâkumu elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem, veidojot savu programmu, respektçt viedokïu daudzveidîbu, kâ arî laikâ no pulksten 7.00 lîdz 22.00 aizliedz programmâs lietot rupjus vai nepieklâjîgus izteicienus. 2011. gada 19. septembrî, pulksten 19:50 tieðraides raidîjumâ “Skats no malas”, raidîjuma autors un vadîtâjs K.Streips lietoja vârdu “maukas”, kas ir rupjð, nepieklâjîgs un vulgârs vârds, kura lietoðana elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmâs pulksten 19:50 ir aizliegta. Minçtajâ raidîjumâ tika definçta raidîjuma tçma - ârkârtas vçlçðanu rezultâtu analîze. Neskatoties uz noteikto tçmu, raidîjuma ietvaros tika realizçta vienpusîga politisko partiju un apvienîbu it kâ negatîvo darbîbu, lçmumu vai iespçjamo rîcîbu apsprieðana. Ðâda pieeja raidîjumu veidoðanâ nav pieïaujama ne tikai raugoties no neatkarîgas þurnâlistikas pamatprincipu viedokïa, bet arî no EPLL noteiktâ pienâkuma nodroðinât viedokïu daudzpusîbu. Konkrçtais gadîjums ir jâvçrtç ar îpaðu rûpîbu, jo tas ir veidots sabiedriskajâ medijâ sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros. Pamatojoties uz minçto Padome konstatçja EPLL 24. panta 2. un 9.daïas pârkâpumus.

Avots:http://nrtp.lv/lv/padome/medijiem/preses-relizes/1459-informacija-presei-par-sedi
Komentāri
217 #1 Ainars
on October 01 2011 07:21:43
''Prostitûtas'' ir smalks, nelatvisks, nepieklâjîgs un vulgârs vârds, kura lietoðana elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu programmâs pulksten 19:50 ir atïauta Grin
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.