April 10 2020 01:52:31
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP neatbalsta maksu par nacionâlo TV retranslâciju kabeïtelevîziju tîklos.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) neatbalsta nacionâlo komerctelevîziju "TV3 Latvia" un LNT ieceri prasît maksu par savu programmu retranslçðanu, informçja padome.

NEPLP treðdien sçdç nolçma neatbalstît komerctelevîziju grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ, kas ïautu nacionâlajiem elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem pieprasît maksu par savu programmu retranslçðanu. Paðlaik likums liek kabeïoperatoriem bez samaksas retranslçt nacionâlos televîzijas kanâlus, kuru programmas virszemes apraidç galalietotâjam pieejamas bez maksas.

"Jebkuram Latvijas iedzîvotâjam jebkurâ Latvijas vietâ neatkarîgi no rocîbas ir jâbût pieejai nacionâlajiem televîzijas kanâliem. Paðreizçjais likuma regulçjums to nodroðina," uzsvçra Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins. Viòð gan arî atzina, ka ir jâatrod veids, kâ saglabât esoðos nacionâlos televîzijas kanâlus un pat kâ paplaðinât to klâstu.

Iepriekð tika pieïauts, ka to var izdarît, nodroðinot komerctelevîzijâm iespçju piedalîties sabiedriskâ pasûtîjuma izpildç. Likumâ ir iestrâdâta norma, kas paredz iespçju pieðíirt speciâlus lîdzekïus komerctelevîzijâm sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei.

Jau ziòots, ka LNT un TV3 treðdien pçc tikðanâs ar NEPLP un jauno Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisiju piekrituðas nogaidît ar gala lçmumu par aizieðanu no bezmaksas virszemes ciparu apraides. Komerctelevîziju pârstâvji arî aicinâja padomi pârskatît likuma normu, kas liedz nacionâliem televîzijas kanâliem, kuru programmas virszemes apraidç galalietotâjam pieejamas bez maksas, prasît samaksu par savu programmu retranslâciju elektronisko sakaru tîklos.

SIA "TV3 Latvia" nolçmusi, ka televîzijas kanâls TV3 nâkamgad vairs nebûs pieejams bezmaksas virszemes apraidç. Arî telekompânija LNT pakâpeniski plâno ieviest maksu par kanâla translâciju.

Savukârt "Lattelecom", kas nodroðina virszemes digitâlo apraidi, uzskata TV3 lçmumu par aizieðanu no bezmaksas apraides par "cinismu pret savu skatîtâju". "Lattelecom" atgâdina, ka lîgums par TV3 bezmaksas apraidi noslçgts lîdz 2013.gada beigâm, un "ðâdi preses paziòojumi to nemaina".

"Lattelecom" pauþ cerîbu, ka raidorganizâcija rîkosies saprâtîgi, bet valsts institûcijas aktîvi iesaistîsies, lai "nebûtu jâcieð skatîtâju visneaizsargâtâkajai daïai – iedzîvotâjiem, kuri var atïauties skatîties tikai bezmaksas kanâlus".

Jau ziòots, ka kopð 2010.gada jûnija Latvijâ ir atslçgta analogâ televîzijas apraide un visas televîzijas raida vienîgi virszemes ciparu apraidç. Pâreju no analogâs uz virszemes ciparu TV apraidi Latvijâ realizçja uzòçmums "Lattelecom" sadarbîbâ ar Latvijas Valsts radio un televîzijas centra (LVRTC), kurð ir ðî projekta partneris infrastruktûras nodroðinâðanâ.

LTV7 pilnîbâ pârgâja uz ciparu apraidi no 2010.gada marta. Savukârt LTV 1 un LNT pârtrauca analogo apraidi no 2010. gada aprîïa. Jaunajâ ciparu formâtâ bez maksas varçja skatîties LTV1, LTV7, un LNT. Sâkotnçji bezmaksas bija pieejams arî "TV Rîga", bet ekonomisko apsvçrumu dçï "TV5" bezmaksas apraidi pameta pçrn jûnijâ.

www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.