December 10 2018 17:59:43
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Saeimas komisija neatbalsta NEPLP locekïu skaita palielinâðanu.
NEPLP ziņasTreðdien Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija neatbalstîja Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) ierosinâjumu palielinât nâkamâs padomes locekïu skaitu.

Saeimas komisijas locekïi atzina, ka padomes amatpersonu skaitu esoðajâ ekonomiskajâ situâcijâ nebûtu lietderîgi palielinât.

Tâpat komisijas locekïi vienojâs, ka ðîs vai nâkamâs nedçïas laikâ tiks izsludinâta pieteikðanâs uz jaunâs NEPLP sastâvu, kurâ kandidâtus varçs izvirzît gan juridiskas, gan fiziskas personas, tâdejâdi nodroðinot pçc iespçjas plaðâku iespçjamo nâkamâs padomes pretendentu loku. Pretendenti bûs jâpiesaka lîdz 30.novembrim.

Saeimas komisija pieïauj iespçju, ka gadîjumâ, ja izvirzîtie pretendenti neatbildîs formâli izvirzîtajâm prasîbâm, piemçram, augstâkâ izglîtîba, pieredze mediju, kultûras un citâs jomâs, kâ arî reputâcija, komisija varçtu izvirzît arî savus kandidâtus.

Tomçr komisijas priekðsçdçtâja Inâra Mûrniece (VL-TB/LNNK) sacîja, ka patlaban nevajadzçtu steigties notikumiem pa priekðu un runât par to, ka nâkamajâ NEPLP sastâvâ varçtu tikt virzîti kâdi politisko spçku kandidâti, jo komisija savus priekðlikumus varçtu virzît tikai nepiecieðamîbas gadîjumâ.

Kâ ziòots, Valda Dombrovska (V) valdîbas deklarâcijâ pausta apòçmîba izveidot politiski neatkarîgu NEPLP.

Kâ minçts deklarâcijâ, Dombrovska valdîba apòemas arî izveidot kvalitatîvu, profesionâlu un neatkarîgu vienoto sabiedrisko mediju.

Tâpat valdîba apòçmusies izstrâdât normatîvâ regulçjuma bâzi par presi un plaðsaziòas lîdzekïiem, lai stiprinâtu mediju redakcionâlo neatkarîbu un nodroðinâtu sabiedrîbas tiesîbas zinât mediju îpaðniekus.

Sabiedrîbas integrâcijas jautâjumiem jaunâ valdîba atvçlçjusi vienu nelielu punktu visâ deklarâcijâ, un tas pats ielikts sadaïâ kopâ ar sabiedriskajiem medijiem. Jaunâ valdîba apòçmusies sekmçt integrâcijas procesu, informçt sabiedrîbu par naturalizâcijas iespçjâm un paaugstinât naturalizâcijas procesa kvalitâti.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP Politika 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.