April 22 2019 21:26:10
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 26.10.2011
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 26.oktobra sçdç, klâtesot nacionâlo komerctelevîziju TV3 Latvia un LNT , kâ arî SIA "Lattelecom" pârstâvjiem, tikâs ar jaunâs 11.Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas (turpmâk – Komisija) deputâtiem. Tikðanâs iemesls bija publiskajâ telpâ izskançjuðie paziòojumi par TV3 Latvia un LNT plânoto aizieðanu no bezmaksas apraides.

Komisijas priekðsçdçtâja Inâra Mûrniece pçc visu iesaistîto puðu uzklausîðanas atzina, ka Komisijai vçl ir jâizvçrtç situâcija, un aicinâja komerctelevîzijas nogaidît un nepieòemt pârsteidzîgus lçmumus. Komisija plâno iepazîstinât ar saviem apsvçrumiem tuvâko nedçïu laikâ. Komerctelevîziju pârstâvji, savukârt, atzina, ka ir atvçrti konstruktîviem priekðlikumiem ar konkrçtiem termiòiem, gan norâdot, ka laika pârdomâm ir ïoti maz.

Gan Padome, gan Komisija un televîzijas bija vienisprâtis, ka ir nepiecieðams iedzîvinât praksç Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (turpmâk – Likums) iestrâdâto normu, kas paredz pieðíirt speciâlus lîdzekïus komerctelevîzijâm sabiedriskâ pasûtîjuma izpildei. Tomçr normas izpildei nepiecieðamais finansçjums lîdz ðim nav ticis pieðíirts, neskatoties uz vairâkkârtçjiem Padomes pieprasîjumiem. „Likums pieòemts ir, taèu pildîts netiek”, norâda Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins, atsaucoties uz vakardien saòemto Finanðu ministrijas atteikumu pieðíirt augstâkminçtâs likuma normas izpildei nepiecieðamos lîdzekïus.

Komerctelevîziju pârstâvji arî aicinâja Padomi pârskatît Likuma normu, kas liedz nacionâliem televîzijas kanâliem, kuru programmas virszemes apraidç galalietotâjam pieejamas bez maksas, prasît samaksu par savu programmu retranslâciju elektronisko sakaru tîklos. Lîdz ðî gada 2.novembrim Padome sniegs savu viedokli ðajâ jautâjumâ.

Padome nolçma 2011.gada 11.novembrî izbeigt darba tiesiskâs attiecîbas ar VSIA "Latvijas Radio" valdes locekli / ìenerâldirektoru Dzintri Kolâtu. Dzintris Kolâts amatu atstâj pçc paða vçlçðanâs. Par ìenerâldirektora vietas izpildîtâju tiks lemts kâdâ no nâkamajâm sçdçm.

Klâtesot SIA "Lattelecom" un Latvijas Elektronisko komunikâciju asociâcijas pârstâvjiem, Padome arî skatîja jautâjumu par izsniegto retranslâcijas atïauju nosacîjumu ievçroðanu saistîbâ ar televîzijas kanâlu "RTR Planeta". Padome uzskata, ka nav pieïaujams, ka "RTR Planeta" bez juridiska pamata, respektîvi – bez apraides atïaujas, piedalâs Latvijas reklâmas tirgû, tâdçï ar ðî gada 1.decembri aizliedza augstâkminçtâs programmas retranslâciju elektronisko sakaru tîklos. Padome pieïauj tikai programmas oriìinâlâs versijas retranslâciju, kurâ nav ietverta vietçjâ reklâma.

Vçl Padomes sçdç tika pieòemto sekojoði ar komerciâliem elekroniskiem plaðsaziòas lîdzekïiem saistîti jautâjumi:

 • tika atjaunota SIA "Baltkom Radio" izsniegtâ apraides atïauja;

 • tika izsniegta apraides atïauja SIA "Radio Zemgale" televîzijas programmas "Open Radio 101 TV" izplatîðanai;

 • tika veikti grozîjumi AS "Radio SWH" apraides atïaujâ, mainot atseviðíus darbîbas pamatnosacîjumus attiecîbâ uz programmu "Radio SWH+ Daugavpils". Turpmâk programmas valodas proporcija bûs 70% krievu valodâ un 30% latvieðu valodâ (lîdz ðim – 100% krievu valodâ).

  AVOTS: www.nrtp.lv
 • Ziņas birkas:
  Tags: NEPLP 
  Komentāri
  Nav neviena komentāra.
  Pievienot komentāru
  Please Login to Post a Comment.
  Vērtējums
  Rating is available to Members only.

  Please login or register to vote.

  No Ratings have been Posted.
  Jaunākie komentāri
  · Kolosāla ekspozīcija...
  · Jā, kā interesanti p...
  · Interesants variants...
  · Neiet tiem draugiem....
  · Nedaudz ārpus tēmas....
  · Jā, nav pat tādu uzt...
  · [i]Latvija ir 2. vie...
  · Nu arī LV konferencē...
  · Atkal kādam ir aiztu...
  · Nēesi vēl izslimojis...
  Meklētājs
  Ko meklēsi:
  Lietotāji Onlainā
  · Guests Online: 2

  · Members Online: 0

  · Total Members: 302
  · Newest Member: Masuks
  Ielogoties
  Lietotājs

  Parole
  Neesi vel lietotājs?
  Spied šeit lai reģistrētos.

  Aizmirsi paroli?
  Pieprasi jaunu šeit.
  Jaunākie Foto Komentāri
  Domaju ,varbut interne...
  Paldies ,par atbildi :...
  Ā tas tā ja nezini kas...
  RDS signāls jaucas MPX...
  ir šitāds RDS http...
  Jaunākās Bildes

  30w fm transmitter+RDS

  2.4Ghz antena.

  2.4Ghz antena

  XO FM Limbaži 2018

  HF Antenu masti Saar...

  Radio lokācija, radi...

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.

  hf antena Valmierā.
  Statistika
  IP
  IP'
  
  Links uz mūsu baneri
  HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.