April 22 2019 21:27:34
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 05.12.2011
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 5.decembra sçdç izsludinâja konkursu uz Valsts SIA "Latvijas Radio" valdes locekïa amatu. Pretendenti pieteikumus var iesniegt lîdz 2012.gada 6.janvârim pulksten 16:00 Padomes sekretariâtâ Rîgâ, Smilðu ielâ 1/3. Konkursa nolikums ir publicçts Padomes mâjas lapâ. Nolikums paredz, ka pretendentu vçrtçðanas termiòus Padome nosaka brîvi pçc saviem ieskatiem, bet tas nevar bût ilgâks par 2012.gada 29.februâri.

Padome arî izsludinâja konkursu "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ". Pretendentu pieteikumi tiek gaidîti lîdz 2011.gada 21.decembrim pulksten 10:00 Padomes sekretariâtâ Rîgâ, Smilðu ielâ 1/3. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijâ 2012.gadâ. Konkursa nolikums ir publicçts Padomes mâjas lapâ.

Padome lçma par grozîjumiem Elektronisko sabiedrîbas saziòas lîdzekïu attîstîbas nacionâlajâ koncepcijâ 2009.-2011.gadam, nosakot radio apraides tîkla veidoðanas principus.

Padome atbalstîja SIA "Valmieras TV" veidoto programmu saslçgðanu tîklâ, ar nosacîjumu, ka netiek mainîti izsniegto apraides atïauju noteikumi. SIA "Valmieras TV" veidotâ programma "Radio Valmiera" turpmâk bûs Vidzemes reìiona vietçjo radio staciju tîkls ar raidîtâjiem Valmierâ, Limbaþos, Straupç un Alûksnç.

Padome arî konceptuâli atbalstîja nacionâlâ tîkla veidoðanu SIA "Krievu Hîtu Radio". Tâpat Padome lçma par konceptuâlu atbalstu SIA "Radio Enterprise" apraides zonas paplaðinâðanai Jçkabpilî. Jautâjuma izskatîðana saistîbâ ar SIA "Solergo" iesniegumu par tîkla veidoðanu tika atlikta lîdz jautâjuma precizçðanai ar VAS "Elektronisko sakaru direkciju".

Padomes sçdç tika izskatîtas divas administratîvâ pârkâpuma lietas pret AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" (turpmâk – LNT). Kâ jau iepriekð ziòots, Padome, izvçrtçjot Monitoringa centra ziòojumus par LNT programmâ "TV 5 Latvija" (turpmâk – TV5) konstatçto, ð.g. 9.novembrî lçma par administratîvâs lietvedîbas uzsâkðanu pret LNT. Viena administratîvo pârkâpumu lieta ierosinâta par to, ka programmâ TV5 vairâkkârt netiek nodroðinâti titri ar tulkojumu latvieðu valodâ. Par ðo pârkâpumu raidorganizâcijai tika piemçrots maksimâli pieïaujamais sods 100,- LVL apmçrâ. Otra administratîvo pârkâpumu lieta ierosinâta par ð.g. 13.oktobrî TV5 raidîjumâ "Ziòu vakars" pârraidîto siþetu, kurâ konstatçts Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 26.panta 6.punkta pârkâpums. Likums aizliedz pârraidît siþetus, kas diskreditç Latvijas valstiskumu un nacionâlos simbolus. Lçmumu Padome pieòems pçc juridiskâs analîzes veikðanas.

Vçl Padomes sçdç tika uzklausîts Latvijas Radio prokûrista J.Sikðòa un Latvijas Radio finanðu direktora J.Gavara ziòojums par situâciju Latvijas Radio.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.