May 31 2020 18:58:17
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kleckins apðauba Saeimas spçju objektîvi ievçlçt NEPLP pârstâvjus.
ZiņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdis Âbrams Kleckins nedomâ, ka Saeima objektîvi var ievçlçt padomes piecus locekïus, vçsta "Diena.lv", atsaucoties uz BNS.

Kleckins vçrtçjis, ka tas, ka 41 pieteicies kandidâts vçl nenodroðina, ka padomes sastâvs bûs kvalitatîvâks nekâ esoðais. "Var jau pieteikties kaut vai 141. Kâda starpîba? Tas neko nenodroðina," viòð izteicâs. "Es nedomâju, ka Saeima var ievçlçt objektîvi, òemot vçrâ, ka viòi katrs ir ieinteresçti kâ politiíi, ka ir ieinteresçtas arî viòu partijas. Es neuzskatu, ka pie mums bûtu tâda politiskâ vide, ka cilvçki redz pirmâm kârtâm valsts un sabiedrîbas intereses un tikai pçc tam savas partijas. Ka viòi diskutçtu un cînîtos par to, kâ attîstîties valstij, un nevis par to, kam bûs vara valstî," komentçja Kleckins.

NEPLP priekðsçdçtâjs nepiekrît viedoklim, ka jaunajâ padomes sastâvâ nedrîkstçtu bût esoðâs NEPLP pârstâvji. Viòð norâdîja, ka tiks atstâts mantojums, kur ir ïoti saturîgas lietas, kuras vajadzçtu turpinât realizçt, un bûtu þçl, ja tâ stratçìiskâ programma, kas radîta un atstâta, tiek vienkârði izmesta.

"Ir kaut kâda tendence tagad teikt, ka nu jâizmet ðie visi vecie un tad nâks kaut kas jauns, labâks. Tâs gan ir muïíîbas. Viòi pazaudçs vismaz gadu vai pat vairâk, kamçr sapratîs, kas te ir darâms un kâ te ko var izdarît. Kamçr iegûs kontaktus, kamçr sapazîsies, izrunâsies, sapratîs, ar ko viòiem ir darîðana... Tas prasa milzîgi daudz laika. Es, bûdams no ðîs vides, pazîdams vairumu ðajâ vidç esoðo cilvçku, jo vai nu esmu viòus mâcîjis, vai arî sadarbojies, un vienalga man tas bija milzîgi grûts darbs," uzsvçra Kleckins.

Jau ziòots, ka Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija pçc 41 kandidâta uzklausîðanas nolçmusi pirmdien, 19.decembrî, vienoties par desmit, kurus virzît tâlâk uz otro kârtu.

AVOTS: www.puaro.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
2 #1 princ_fm
on December 16 2011 14:22:01
Nu Kleckins bûtu labâk klusçjis, vajadzçja jau kâdam KNAB vai vçl kâdam kantorim izvçrtçt ðî vecâ "pamuïía" darbîbu ...gan pie tv digitalizâcijas ,gan pie kâdam izdevîgu konkursu uzvarâm... Bet dzîvç visi sûdi nâk atpakaï!

A kâds no vecajiem vajadzîgs lai "dir**" aizklâtu.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM