November 13 2019 19:04:46
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Kleckins apðauba Saeimas spçju objektîvi ievçlçt NEPLP pârstâvjus.
ZiņasNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdis Âbrams Kleckins nedomâ, ka Saeima objektîvi var ievçlçt padomes piecus locekïus, vçsta "Diena.lv", atsaucoties uz BNS.

Kleckins vçrtçjis, ka tas, ka 41 pieteicies kandidâts vçl nenodroðina, ka padomes sastâvs bûs kvalitatîvâks nekâ esoðais. "Var jau pieteikties kaut vai 141. Kâda starpîba? Tas neko nenodroðina," viòð izteicâs. "Es nedomâju, ka Saeima var ievçlçt objektîvi, òemot vçrâ, ka viòi katrs ir ieinteresçti kâ politiíi, ka ir ieinteresçtas arî viòu partijas. Es neuzskatu, ka pie mums bûtu tâda politiskâ vide, ka cilvçki redz pirmâm kârtâm valsts un sabiedrîbas intereses un tikai pçc tam savas partijas. Ka viòi diskutçtu un cînîtos par to, kâ attîstîties valstij, un nevis par to, kam bûs vara valstî," komentçja Kleckins.

NEPLP priekðsçdçtâjs nepiekrît viedoklim, ka jaunajâ padomes sastâvâ nedrîkstçtu bût esoðâs NEPLP pârstâvji. Viòð norâdîja, ka tiks atstâts mantojums, kur ir ïoti saturîgas lietas, kuras vajadzçtu turpinât realizçt, un bûtu þçl, ja tâ stratçìiskâ programma, kas radîta un atstâta, tiek vienkârði izmesta.

"Ir kaut kâda tendence tagad teikt, ka nu jâizmet ðie visi vecie un tad nâks kaut kas jauns, labâks. Tâs gan ir muïíîbas. Viòi pazaudçs vismaz gadu vai pat vairâk, kamçr sapratîs, kas te ir darâms un kâ te ko var izdarît. Kamçr iegûs kontaktus, kamçr sapazîsies, izrunâsies, sapratîs, ar ko viòiem ir darîðana... Tas prasa milzîgi daudz laika. Es, bûdams no ðîs vides, pazîdams vairumu ðajâ vidç esoðo cilvçku, jo vai nu esmu viòus mâcîjis, vai arî sadarbojies, un vienalga man tas bija milzîgi grûts darbs," uzsvçra Kleckins.

Jau ziòots, ka Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija pçc 41 kandidâta uzklausîðanas nolçmusi pirmdien, 19.decembrî, vienoties par desmit, kurus virzît tâlâk uz otro kârtu.

AVOTS: www.puaro.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
2 #1 princ_fm
on December 16 2011 14:22:01
Nu Kleckins bûtu labâk klusçjis, vajadzçja jau kâdam KNAB vai vçl kâdam kantorim izvçrtçt ðî vecâ "pamuïía" darbîbu ...gan pie tv digitalizâcijas ,gan pie kâdam izdevîgu konkursu uzvarâm... Bet dzîvç visi sûdi nâk atpakaï!

A kâds no vecajiem vajadzîgs lai "dir**" aizklâtu.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
· Tas "pakalpojums" iz...
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.