May 27 2020 08:36:19
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP kandidâti pârsvarâ runâ par sabiedrisko mediju kontroli un attîstîbu.
ZiņasÐodien Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) kandidâtu diskusijâ izvirzîtie kandidâti pârsvarâ runâja par sabiedrisko mediju kontroli un attîstîbu.
Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas 17 izvirzîtie NEPLP kandidâti diskutçja arî par padomes nâkamajiem uzdevumiem, tehnoloìiju attîstîbâm, kâ arî par sabiedriskâ pasûtîjuma kritçriju stingru definçðanu.

Savukârt viena no organizatora pârstâvçm Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas izpilddirektore Gunta Lîdaka norâdîja, ka diskusijâ izskançjuðie viedokïi lielâ mçrâ bija tikai varbûtîbâs formâtâ un nav bijis skaidra kopçjâ mediju tirgus redzçjuma. Viòa uzskata, ka pârsvarâ diskusijas notika par sabiedrisko televîziju, bija novçrojama vçlme to kontrolçt, kâ arî notika daþâdu platformu intereðu pârstâvîba. Taèu viòa norâdîja, ka nemaz nebija diskusijas par radio vidi un tâ sakârtoðanu, kas raisot baþas.

Uz ðo diskusiju bija ieraduðies trîs pârstâvji no Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas - Inâra Mûrniece (VL-TB/LNNK), Ingmârs Èaklais (V) un Boriss Celçviès (SC).

Kandidâti uzsver spçcîga medija nepiecieðamîbu

Kâ atzina komisijas priekðsçdçtâja Mûrniece, diskusija bijusi ïoti noderîga, un viòa sarakstîjusi vairâkas lapas ar komentâriem. Taèu par pârçjiem komisijas locekïiem viòa vien piebilda, ka, tâ kâ ðî bija izbraukuma komisijas sçde, tad darbi bijuði jau saplânoti.

Runâjot par nacionâlâs informatîvâs vides saglabâðanu, vairâki no NEPLP kandidâtiem uzsvçra spçcîgas mediju politikas nepiecieðamîbu un tâpat arî izskançja viedoklis, ka svarîgi bûtu veidot ne tikai produktus latvieðu, bet arî krievu valodâ, tâdçjâdi veicinot integrâcijas procesu. Daudz tika runâts arî par sabiedriskâ pasûtîjuma kritçrijiem un tâ kontroli.

Savukârt atseviðíi kandidâti norâdîja arî uz nepiecieðamîbu pçc spçcîga sabiedriskâ medija menedþmenta.

Vçl tika runâts par sabiedrisko mediju izieðanu vai palikðanu reklâmas tirgû, kas pirmajâ gadîjumâ ïautu komerciâlajâm televîzijâm saòemt papildu finansçjumu no ðî avota, taèu kandidâtu domas par to dalîjâs, norâdot, ka tâdçjâdi nepiecieðams alternatîvs finanðu avots.

Kâ ziòots, Latvijas Universitâtes (LU) Sociâlo zinâtòu fakultâte (SZF), portâls "Politika. lv" un Latvijas Raidorganizâciju asociâcija ðodien rîkoja publiskâs debates NEPLP kandidâtiem.

Uz debatçm aicinâti tie pretendenti, kuri pçc Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas lçmuma tika izvirzîti uz otro padomes locekïu amata kandidâtu izvçrtçðanas kârtu - Latvijas Radioteâtra vadîtâja Mâra Eglîte, Rîgas Starptautiskâ ekonomikas un biznesa administrâcijas augstskolas lektors Aleksandrs Mirlins, LU Sociâlo zinâtòu fakultâtes lektors Rolands Tjarve, Anða Epnera filmu studijas "AVE" producents, operators un reþisors Ivars Zviedris, Eiropas padomes Mediju un jauno saziòu pakalpojumu saskaòoðanas komitejas priekðsçdçtâjs un kultûras ministres ârðtata padomnieks Andris Mellakauls.

Uz debatçm aicinâts arî augstskolas "Turîba" Komunikâcijas zinâtòu katedras vadîtâjs un Komunikâcijas vadîbas doktora studiju programmas direktors Ainârs Dimants, "Latvijas Vçstneða" portâla nozares redaktore Aija Duïevska-Câlîte, þurnâlists, politologs, filmu un raidîjumu studijas "Mistrus Media" vadîtâjs Gints Grûbe, Latvijas Kultûras akadçmijas Teâtra un audiovizuâlâs mâkslas katedras profesors Pçteris Krilovs, SIA "Vesta LK" mârketinga un sabiedrisko attiecîbu projektu vadîtâjs Dainis Mjartâns, starptautisku projektu vadîtâja un konsultante Rita Naðeniece, þurnâla "Ir.lv" þurnâliste Anita Brauna, Elektronisko komunikâciju asociâcijas valdes priekðsçdçtâjs Ilmârs Muula, Latvijas Televîzijas þurnâliste Ilze Strenga, NEPLP paðreizçjâ priekðsçdçtâja vietniece Dace Buceniece, paðreizçjais NEPLP loceklis Sergejs Kârîtis un NEPLP jurists Andris Íçniòð.

Janvâra sâkumâ Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija paredzçjusi aicinât uz sçdi mediju nozares, nevalstisko organizâciju un citu profesionâlo organizâciju ekspertus, lai pârrunâtu sabiedriskajâs debatçs dzirdçto un uzklausîtu viòu komentârus, kâ arî ieteikumus. Vçlâk komisija organizçs plaðâkas otrâs kârtas kandidâtu debates Saeimâ, kurâs varçs piedalîties ikviens interesents, kâ arî politisko partiju un frakciju pârstâvji.

Komisija paredzçjusi, ka balsojums Saeimâ par jauno NEPLP sastâvu varçtu notikt 19.janvârî vai 26.janvârî.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM