December 10 2018 18:01:29
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 21.12.2011
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 21.decembra sçdç, klâtesot Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes pârstâvei Antrai Cilinskai, apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" un VSIA "Latvijas Radio" 2012.gada sabiedrisko pasûtîjumu. Tâpat Padome uzklausîja Latvijas Televîzijas revîzijas komisijas ziòojumu par saimnieciskâs darbîbas analîzes rezultâtiem 2011.gada oktobrî un novembrî, kâ arî Latvijas Radio revîzijas komisijas ziòojumu par saimnieciskâs darbîbas analîzes rezultâtiem 2011.gada novembrî.

Tika atvçrtas aploksnes konkursam "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ". Konkurss tika izsludinâts 2011.gada 5.decembrî. Pieteikumus iesnieguði seði pretendenti: SIA "Valmieras TV" par novadu ziòu veidoðanu Vidzemes reìionâ, SIA "Latgales Reìionâlâ televîzija” - Latgales reìionâ, Televîzijas studija "TV Spektrs” un SIA "Ogres televîzija" – Zemgales reìionâ, kâ arî SIA "TV Kurzeme" un SIA "Talsu televîzija" – Kurzemes reìionâ. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijâ 2012.gadâ.

Tâpat sçdç tika atvçrtas pieteikumu aploksnes konkursam apraides tiesîbu pieðíirðanai elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai Jçkabpilî. Konkursam par atbilstoðiem atzîti trîs pieteikumi – no SIA "Valmieras TV", AS "Radio SWH" un no Kristapa Zîda.

Padome konceptuâli atbalstîja SIA "Valmieras TV" iesniegumu par pilnvçrtîgas reìionâlâs apraides nodroðinâðanu programmai "Radio Valmiera", lai programma bûtu pieejama klausîtâjiem visâ Vidzemç vai lielâkajâ tâs daïâ.

Administratîvâ pârkâpuma lietas izskatîðana pret AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" tika atlikta sakarâ ar to, ka Padomes locekïiem bija atðíirîgi viedokïi ðajâ jautâjumâ un pieòemtais lçmums var kïût par precedentu lîdzîgu jautâjumu izskatîðanâ. Tâdçï Padome nolçma vçrsties ar lûgumu pie þurnâlistikas ekspertiem sniegt atzinumu, vai uz ielas intervçtâ cilvçka teiktais ir uzskatâms tikai par atseviðía cilvçka viedokli vai arî intervçtâ cilvçka viedoklis tika iestrâdâts raidîjumâ tâ, lai paustu redakcijas viedokli un nostâju. „Raidîjums sastâv ne tikai no teksta, bet arî no izteiksmes lîdzekïiem. No viena un tâ paða teksta var uztaisît viedokli gan PAR, gan PRET. Raidîjums bija uzbûvçts tâdâ veidâ, lai cilvçkiem ir skaidrs, kam pievçrst uzmanîbu,” uzskata Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins. Kâ jau iepriekð ziòots, administratîvo pârkâpumu lieta ierosinâta par ð.g. 13.oktobrî TV5 raidîjumâ "Ziòu vakars" pârraidîto siþetu, kurâ konstatçts Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 26.panta 6.punkta pârkâpums.

Siþetâ intervçtais cilvçks uz ielas pauþ savu viedokli, nosaucot latvieðu partijas un to ideoloìiju par faðistiskâm, kâ arî par faktisko valsts valodu jau ðobrîd nosaucot krievu valodu, latvieðu valodu nodçvçjot par pârâk primitîvu valsts pârvaldîðanai. Likums aizliedz pârraidît siþetus, kas diskreditç Latvijas valstiskumu un nacionâlos simbolus.

Vçl Padomes sçdç tika pieòemti sekojoði lçmumi: tika veikti grozîjumi SIA "EHR Liepâjas novads" izsniegtajâ apraides atïaujâ, mainot elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa nosaukumu no SIA "EHR Liepâjas novads" uz SIA "Capital FM Liepâja"; atjaunota apraides atïauja elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim SIA „Solergo”; anulçtas elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA "TV 11.kanâls" un SIA "Latvijas Ziòu kanâls" izsniegtâs apraides atïaujas, kâ arî veikti grozîjumi SIA "Lattelecom" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu klâstu ar èetrâm programmâm – Latvijas Ðlâgerkanâls, Dom Kino, Sportacentrs.com un iConcerts.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.