July 10 2020 02:57:38
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Indieðu nesçjraíetes starts atlikts; meklç alternatîvas satelîta 'Venta-1' palaiðanai orbîtâ.
HAM SAT EMEIndieðu "Polar Satellite Launch Vehicle" (PSLV) nesçjraíetes starts, ar kuru bija plânota Latvijas pirmâ satelîta "Venta-1" un itâïu satelîta "Maxvalier" palaiðana orbîtâ, atkal atcelts uz nenoteiktu laiku. Paðlaik tiek meklçti alternatîvi risinâjumi satelîta palaiðanai, informçja satelîta "Venta-1" izstrâdes koordinatore Dana Reizniece-Ozola.""Venta-1" ir gatava, un negribam gaidît, tâpçc intensîvi meklçjam alternatîvas," norâdîja Reizniece-Ozola. Paðlaik reâlâkais variants esot krievu nesçjraíete "Cosmos", taèu tiks turpinâtas sarunas arî ar indieðiem. Tika izskatîta arî iespçja palaist Latvijas satelîtu ar amerikâòu nesçjraíeti "Falcon9", taèu maksa par ðâdu pakalpojumu bûtu pârâk liela, norâdîja Reizniece-Ozola.

Meklçjot iespçjas palaist orbîtâ satelîtu "Venta-1", svarîgas ir ne vien palaiðanas izmaksas, bet arî orbîta. Ekvatoriâlâ orbîta neder, jo ir bûtiski, lai "Venta-1" lidotu virs Latvijas, skaidroja Reizniece-Ozola.

Ðî gada nogalç plânotais citas indieðu polârâs orbîtas nesçjraíetes starts piedâvâja iespçju palaist satelîtu, kura svars ir èetri kilogrami, bet "Ventai-1", kas sver 7,5 kilogramus, tas neder. "Izlçmâm nesamazinât "Ventu-1", jo uz tâs ir svarîgi eksperimenti - "Plug-And-Play" modulis un jauna "Luxspace" Automâtiskâs identifikâcijas sistçmas antena," piebilda Reizniece-Ozola.

"Paralçli ar Elektronisko sakaru direkciju koordinçjam "Venta-1" darbîbai nepiecieðamâs frekvences. Satelîtfrekvenèu koordinâcija arî ir darbietilpîgs uzdevums, ar ko lîdz ðim Latvijai nav pieredzes," informçja Reizniece-Ozola.

Satelîts "Venta-1" paredzçts kuìu satiksmes Automâtiskâs identifikâcijas sistçmas realizâcijai ar pavadoòu sistçmu, kuru izstrâdâ Vâcijas kosmosa tehnoloìiju uzòçmums "OHB-System AG". Projektâ iesaistîta arî Brçmenes universitâte, bet no Latvijas puses piedalâs Ventspils augstskola un Ventspils Augsto tehnoloìiju parks.

Brçmenes universitâtes pasniedzçjs un uzòçmuma "OHB Technology AG" zinâtnieks Indulis Kalniòð, kurð lîdz 1989.gadam dzîvojis un strâdâjis Latvijâ, informçja, ka satelîta "Venta-1" galvenâ krava bûs Automâtiskâs identifikâcijas sistçmas uztvçrçjs. Ðî sistçma nodroðina iespçju reâlâ laikâ iegût informâciju par kuìu satiksmi visâ pasaulç.

Atseviðís modulis uz satelîta "Venta-1" bûs zviedru uzòçmumam "Microtec AAT", kas testçs amerikâòu militâristu vajadzîbâm izstrâdâto tehnoloìiju "Plug-And-Play", informçja Kalniòð.

Izstrâdes laikâ mainîjies ne vien satelîta svars, bet arî forma. Sâkumâ tas bijis iecerçts krietni mazâks. "Tagad viss ir dubultâ - ja kâds elements iziet no ierindas, satelîts darba spçju nezaudç. Satelîts "Venta-1" ir kïuvis ïoti profesionâls, un mçs varam cerçt, ka tas ilgu laiku strâdâs kosmosâ," akcentçja Kalniòð.

Satelîtam "Venta-1" bûs trîs Zemes stacijas, kas uztvers tâ raidîtos signâlus. Galvenâ Zemes stacija bûs Ventspils Starptautiskajâ radioastronomijas centrâ Irbenç, rezerves stacija atradîsies Vâcijas pilsçtâ Brçmenç. Plânots, ka nâkotnç bûs arî treðâ Zemes stacija Itâlijâ, Dienvidtirolç.

Kâ ziòots, ðî gada 31.augustâ Ventspils Starptautiskajâ radioastronomijas centrâ tika prezentçts Latvijas pirmais satelîts "Venta-1". Tas ir portatîvâ datora lielumâ, kas atbilst nanopavadoòa klasei. Pavadoòa galvenais uzdevums bûs kuìu satiksmes uzraudzîba un navigâcija. Tas uztvers kuìu identifikâcijas signâlus un noraidîs tos dienestiem uz sauszemes. Tas arî varçs nosûtît kuìiem nelielus teksta ziòojumus. Bez tam kosmiskajâ aparâtâ paredzçts iebûvçt Zemes virsmas attçlu uzòemðanas kameru, kâ arî pavadoòu lâzeru tâlmçru reflektoru pçtniecîbas nolûkiem.

Avots:www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
2 #1 princ_fm
on December 29 2011 15:02:41
Intresanti kâdâs frekvencçs ðis strâdâs?Cool
19 #2 Yahoo
on December 30 2011 08:33:31
Jaabrauc uz Irbeni Smile
Bet iisteniibaa, baigie malaci!
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM