January 19 2020 01:29:07
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 02.01.2012
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 2.janvâra sçdç izsludinâja konkursu "Par Zemgales novada televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ". Pretendenti pieteikumus konkursam var iesniegt lîdz 2012.gada 13.janvârim. Konkursa rezultâti tiks noteikti 2012.gada 25.janvârî.

Konkurss tika izsludinâts sakarâ ar to, ka 2011.gada 5.decembrî izsludinâtajâ konkursâ "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ" daïâ par Zemgali uzvara netika pieðíirta nevienam no konkursa dalîbniekiem. Tâ kâ novadu televîzijas ziòu siþeti ir daïa no sabiedriskâ pasûtîjuma, to realizâciju Padome var uzticçt tikai konkursa kârtîbâ.

Lîdz jaunâ konkursa rezultâtu noteikðanai par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu par Zemgali Padome nolçma slçgt papildus vienoðanos ar 2011.gada 5.decembrî izsludinâtâ konkursa uzvarçtâjiem Vidzemes, Kurzemes un Latgales reìionos par Zemgales novada notikumu atspoguïoðanu. Vienoðanâs ar SIA "Talsu televîzija" paredz ziòu siþetu veidoðanu par Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Tukuma pilsçtâm un bijuðiem rajoniem, ar SIA "Latgales Reìionâlâ Televîzija" - par Aizkraukles un Ogres pilsçtâm un bijuðajiem rajoniem un ar SIA "Valmieras TV" – par Jûrmalas pilsçtu un bijuðo rajonu, kâ arî Rîgas bijuðo rajonu. Ðîs vienoðanâs bûs spçkâ no 2012.gada 2.janvâra lîdz 2012.gada 31.janvârim.

Novadu ziòu siþetu veidoðanâ jâiesaista iespçjami plaðs vietçjo un reìionâlo televîziju loks. Protams, jâòem vçrâ, vai ðîs televîzijas spçj nodroðinât attiecîgo kvalitâti, veidojot ziòu siþetus. Tas ir bûtisks atbalsts vietçjo un reìionâlo televîziju pastâvçðanai un attîstîbai”, uzskata Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins.

Kâ jau ziòots, Padome 2011.gada 28.decembra sçdç lçma par rezultâtiem konkursâ "Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ". Par uzvarçtâju novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanai par Vidzemi Padome atzina SIA "Valmieras TV", ziòu siþetu veidoðanai par Latgali – SIA "Latgales Reìionâlâ Televîzija" un ziòu siþetu veidoðanai par Kurzemi – SIA "Talsu televîzija".

Konkurss tika izsludinâts 2011.gada 5.decembrî. Pieteikumus bija iesnieguði seði pretendenti: SIA "Valmieras TV" par novadu ziòu veidoðanu Vidzemes reìionâ, SIA "Latgales Reìionâlâ televîzija" - Latgales reìionâ, Televîzijas studija "TV Spektrs" un SIA "Ogres televîzija" – Zemgales reìionâ, kâ arî SIA "TV Kurzeme" un SIA "Talsu televîzija" – Kurzemes reìionâ. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai Latvijas Televîzijâ 2012.gadâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.