December 13 2018 13:17:29
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 10.01.2012
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 10.janvâra sçdç atvçra pieteikumus vakantajam Valsts SIA "Latvijas Radio" (turpmâk – Latvijas Radio) valdes locekïa amatam. Konkursam saòemti pieci pieteikumi, no kuriem par atbilstoðiem konkursa noteikumu prasîbâm atzîti èetri pieteikumi. Uz Latvijas Radio vadîtâja vietu pretendç Jânis Porietis, Jânis Siksnis, Poïina Nazarova un Uldis Plûmîte. Nâkamajâ Padomes sçdç 16.janvârî Padome plâno uzklausît pretendentus. Par tâlâko rîcîbu vçl tiks lemts.

Padome arî iepazinâs ar Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio iesniegumiem par papildus finansçjuma pieðíirðanu tautas nobalsoðanas par likumprojektu "Grozîjumi Latvijas Republikas Satversmç" atspoguïoðanai. Jautâjuma izskatîðana paredzçta nâkamajâ Padomes sçdç, pieaicinot Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio pârstâvjus.

Tâpat Padome uzklausîja SIA "TV 3 Latvia" un a/s "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" (turpmâk – LNT) pârstâvjus saistîbâ ar medijos izskançjuðo starptautiskâ raidorganizâciju koncerna "Modern Times Group" (MTG) paziòojumu par LNT iegâdi. Padome pieòçma zinâðanai, ka lîdz Konkurences Padomes paziòojumam nekâdas izmaiòas televîzijas kanâlu darbîbâ saistîbâ ar ðo darîjumu nenotiks.

Vçl Padomes sçdç tika pieòemti sekojoði lçmumi: tika izsniegta retranslâcijas atïauja SIA "LIVAS KTV"; veikti grozîjumi SIA "OSTCOM" izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu klâstu ar 16 programmâm, tai skaitâ 5 radio programmâm; veikti grozîjumi SIA "BALTCOM TV" izsniegtajâ apraides atïaujâ, mainot elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa nosaukumu no SIA "BALTKOM TV SIA" uz SIA "BALTCOM TV"; kâ arî veikti grozîjumi SIA "Valmieras TV" un SIA "Radio Enterprise" izsniegto apraides atïauju pielikumos, precizçjot raidîðanas vietu un aptverðanas zonu.

AVOTS: www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.