August 08 2020 03:03:08
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 23.01.2012
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 23.janvâra sçdç lçma par rezultâtiem konkursâ par radio programmas veidoðanu un izplatîðanu Jçkabpilî. Padome par uzvarçtâju konkursâ atzina SIA „Valmieras TV”, kas raida programmu „Radio Valmiera”. Programmas darbîbas pamatnosacîjumi paredz, ka vismaz 3% jeb 5,04 stundas no nedçïas raidapjoma veidos apraides teritorijâ ietilpstoðâs Jçkabpils pilsçtas un novada, kâ arî reìiona ziòas.

Kâ jau iepriekð ziòots, Padome pçrnâ gada 21.novembrî izsludinâja konkursu apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâlâ elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai radio programmas veidoðanai Jçkabpilî. Dalîbai konkursâ pieteicâs trîs pretendenti: SIA „Valmieras TV”, AS „Radio SWH” un Kristaps Zîds.

Padome ðodien reìistrçja pirmo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïa pakalpojuma sniedzçju pçc pieprasîjuma – SIA „Lattelecom”. Padome aicina visus pakalpojumu sniedzçjus pçc pieprasîjuma lîdz ðî gada 31.martam reìistrçt savu darbîbu, kâ to paredz Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums. Darbîba bez attiecîgâs atïaujas uzskatâma par komercdarbîbu bez reìistrçðanâs.

Padome arî izsniedza pârrobeþu apraides atïauju SIA „Mûzikas kanâls” programmas „Kanâls 2” raidîðanai. Tâ bûs jaunieðu auditorijai paredzçta izklaides televîzijas programma, kas ietvers gan mûziku, gan realitâtes ðovus, gan seriâlus, kâ arî informatîvi izklaidçjoðus raidîjumus.

Padome nolçma izbeigt administratîvo lietu pret AS „Latvijas Neatkarîgâ Televîzija”. Administratîvo pârkâpumu lieta bija ierosinâta par pçrnâ gada 13.oktobrî TV 5 raidîjumâ „Ziòu vakars” pârraidîto siþetu, kurâ Padome saskatîja Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma 26.panta 6.punkta pârkâpumu. Siþetâ intervçtais cilvçks uz ielas pauþ savu viedokli, nosaucot latvieðu partijas un to ideoloìiju par faðistiskâm, kâ arî par faktisko valsts valodu jau ðobrîd nosaucot krievu valodu, latvieðu valodu nodçvçjot par pârâk primitîvu valsts pârvaldîðanai. Likums aizliedz pârraidît siþetus, kas diskreditç Latvijas valstiskumu un nacionâlos simbolus. Tomçr Padome atzîst, ka, lai arî formâli likums nav pârkâpts, jo viedokïu daudzveidîba siþetâ ir ievçrota, bet pçc bûtîbas pârkâpums ir noticis. „Viena lieta ir satura daudzveidîba, otra lieta – satura pasniegðanas daudzveidîba. Siþetâ tiek izcelts viens viedoklis, lai cînîtos par reitingiem. Tas ir nepieïaujami, ka reitingus mçìina pacelt ar provokatîviem materiâliem, kas ir pretrunâ ar Latvijas valsts interesçm”, Padomes lçmumu skaidro Padomes priekðsçdçtâjs Âbrams Kleckins.

Vçl Padomes sçdç tika apstiprinâti VSIA „Latvijas Televîzija” un VSIA „Latvijas Radio” 2012.gada programmu gada plâni, kâ arî veikti grozîjumi SIA „DAUTKOM TV” izsniegtajâ retranslâcijas atïaujâ, papildinot retranslçjamo programmu klâstu ar sekojoðâm programmâm: Zivi, Mir Seriala, Eurosport HD, Eurosport2 HD, Outdoor Channel HD, Futbol, Nauka 2.0, CNC World un Radio Maryja.

Sanita Blomniece
67221848

Avots: www.nrtp.lv
Komentāri
81 #1 marsinsh
on January 23 2012 16:28:31
hmm ... autoziòas ? viòiem vçl ir nauda Cool
2 #2 princ_fm
on January 23 2012 20:18:12
hmm ... autoziòas ? viòiem vçl ir nauda smiley
kur te auto ziòas???Cool
81 #3 marsinsh
on January 23 2012 20:48:19
Kristaps Zîds ?
2 #4 princ_fm
on January 23 2012 20:57:34
Skaidrs! Autoziòas laikam tikai pa Jûrmalu skan 1 raidîtâjs, cik zinu Siguldâ vairs neraida.Grin
81 #5 marsinsh
on January 24 2012 09:42:59
Aga te kaut kur pavîdçja info par kaðíi ar Siguldas radio Cool
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM