December 10 2018 17:33:59
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Komisija izvçlas piecus NEPLP locekïu kandidâtus.
NEPLP ziņasSaeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija ceturtdienas rîtâ nolçma virzît apstiprinâðanai Saeimâ piecus no otrajâ kârtâ iekïuvuðajiem 15 nâkamâs Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) locekïu amatu kandidâtiem, portâls "Delfi" uzzinâja komisijâ.

Deputâti apstiprinâðanai piecos vakantajos NEPLP amatos virzîs filmu un raidîjumu studijas "Mistrus Media" vadîtâju Gintu Grûbi, "Turîbas" Komunikâcijas zinâtòu katedras vadîtâju Ainâru Dimantu, "Latvijas Vçstneða" portâla nozares redaktori Aiju Duïevsku-Câlîti, SIA "Vesta LK" mârketinga un sabiedrisko attiecîbu projektu vadîtâju Daini Mjartânu un Anða Epnera filmu studijas "AVE" producentu, operatoru un reþisoru Ivaru Zviedri.

Par visiem pieciem kandidâtiem balsoja 7 no 11 komisijas deputâtiem.
Jau ziòots, ka Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisija pagâjuðajâ nedçïa vçl neizðíîrâs par NEPLP locekïu kandidâtiem, kurus virzîs apstiprinâðanai Saeimâ, taèu atstâja spçkâ lçmumu piedâvât parlamentam tikai piecas kandidatûras, un deputâtu teiktais liecinâja, ka paðreizçjiem NEPLP locekïiem izredþu atkârtoti nonâkt padomç faktiski nav.

Latvijas Televîzijas ziòu raidîjums "Panorâma" iepriekð vçstîja, ka koalîcija apstiprinâðanai Saeimâ varçtu virzît filmu un raidîjumu studijas "Mistrus Media" vadîtâju Gintu Grûbi, Turîbas" Komunikâcijas zinâtòu katedras vadîtâju Ainâru Dimantu, "Latvijas Vçstneða" portâla nozares redaktori Aiju Duïevsku-Câlîti, SIA "Vesta LK" mârketinga un sabiedrisko attiecîbu projektu vadîtâju Daini Mjartânu un Anða Epnera filmu studijas AVE" producentu, operatoru un reþisoru Ivaru Zviedri.

Pçc Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijas lçmuma uz otro padomes locekïu amata kandidâtu izvçrtçðanas kârtu tika izvçlçti 17 kandidâti.

Bez minçtajiem pieciem kandidâtiem otrajâ kârtâ iekïuva arî Latvijas Radioteâtra vadîtâja Mâra Eglîte, Rîgas Starptautiskâs ekonomikas un biznesa administrâcijas augstskolas lektors Aleksandrs Mirlins, LU Sociâlo zinâtòu fakultâtes lektors Rolands Tjarve, Eiropas Padomes Mediju un jauno saziòu pakalpojumu saskaòoðanas komitejas priekðsçdçtâjs un kultûras ministres ârðtata padomnieks Andris Mellakauls, Latvijas Kultûras akadçmijas Teâtra un audiovizuâlâs mâkslas katedras profesors Pçteris Krilovs, starptautisku projektu vadîtâja un konsultante Rita Naðeniece, þurnâla "Ir.lv" þurnâliste Anita Brauna, Elektronisko komunikâciju asociâcijas valdes priekðsçdçtâjs Ilmârs Muula, Latvijas Televîzijas þurnâliste Ilze Strenga, NEPLP paðreizçjâ priekðsçdçtâja vietniece Dace Buceniece, paðreizçjais NEPLP loceklis Sergejs Kârîtis un NEPLP jurists Andris Íçniòð

Tiesa, Brauna un Krilovs savas kandidatûras jau ir atsaukuði.

Nolikums paredz, ka kandidâtiem uz NEPLP ir jâbût augstâkajai izglîtîbai, vismaz piecus gadus ilgai profesionâlai vai akadçmiskai pieredzei plaðsaziòas lîdzekïu, izglîtîbas, kultûras, zinâtnes vai cilvçktiesîbu jomâ un labai reputâcijai.

Esoðâ NEPLP ir ievçlçta 2007.gadâ. Padomi vada Âbrams Kleckins, tajâ darbojas Dace Buceniece, Dzintra Geka, Sergejs Kârîtis, Imants Skrastiòð un Ingrîda Brigita Stroda.

AVOTS: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.