October 21 2019 18:17:22
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 30.01.2012.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (turpmâk - Padome) 30.janvâra sçdç apstiprinâja VSIA "Latvijas Televîzija" 2011.gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, kâ arî pieòçma zinâðanai VSIA "Latvijas Televîzija" un VSIA "Latvijas Radio" revîzijas komisijas ziòojumus par saimnieciskâs darbîbas rezultâtiem 2011.gada 4.ceturksnî.

Padome ðodien nelçma par rezultâtiem konkursâ „Par Zemgales novada televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2012.gadâ”, jo lçmums par konkursa izsludinâðanu ir apstrîdçts tiesâ. Lîdz tiesas lçmumam par pagaidu noregulçjuma piemçroðanu, Padome pretendentus nevçrtçs.

Padome izskatîja SIA "Valmieras TV" un SIA "Radio Vidzeme" iesniegumus par reorganizâcijas veikðanu un sniedza konceptuâlu atbalstu. Tâpat Padome atbalstîja SIA "Valmieras TV" iesniegumu par reìionâlâ tîkla paplaðinâðanu Valkâ, Madonâ un Smiltenç, kâ arî SIA "Radio Vidzeme" iesniegumu par apraides uzlaboðanu reìionâ Rîgâ.

Padome izsniedza apraides atïauju SIA "Valmieras TV" radio programmas "Radio Valmiera" izplatîðanai Jçkabpilî. Padome atjaunoja AS "Radio SWH" izsniegto apraides atïauju programmas "Radio SWH ROCK" izplatîðanai. Savukârt, izglîtîbas iestâdei "Valkas ìimnâzija" izsniegtâ apraides atïauja tika anulçta.

Padome arî izskatîja SIA "Divu krastu radio" iesniegumu par izmaiòâm vispârçjâ programmas koncepcijâ. Padome konceptuâli atbalstîja retranslâciju SIA "Divu krastu radio" programmâ. Padome jautâjumu turpinâs skatît pçc papildus informâcijas saòemðanas.

Vçl Padomes sçdç tika veikti grozîjumi SIA "FIT FM" un SIA "AD Serviss" izsniegtajâs apraides atïaujâs, mainot abu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu iedalîjumu pçc aptverðanas zonas no Rîgas reìionâlâ uz vietçjo. Grozîjumi tika veikti arî SIA "M.L.Grupa" izsniegtajâ apraides atïaujâ, mainot programmas nosaukumu no "TV Jûrmala" uz "Ìimenes TV".

Tâpat Padome arî apstiprinâja atskaiti par sava darba rezultâtiem 2007.-2011.gadâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
· Tas "pakalpojums" iz...
· Cik man stāstīja eso...
· Pārāk maz info lai e...
· Nu prats raidit ,ja ...
· Tad nu gan loms :)
· Star FM visā pilsētā...
· Pateicoties torņa at...
· Šī ir otra (pirmā vi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.