December 10 2018 17:32:07
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Par NEPLP priekðsçdçtâju ievçlç Dimantu.
NEPLP ziņasÐodien jaunievçlçtâs Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) sçdç par padomes priekðsçdçtâju ievçlçts "Turîbas" Komunikâcijas zinâtòu katedras vadîtâjs Ainârs Dimants.

Ðajâ amatâ Dimants nomainîs ilggadçjo NEPLP priekðsçdçtâju Âbramu Kleckinu, kurð jaunajâ NEPLP sastâvâ nav ievçlçts un turpinâs darbu kâ Latvijas Universitâtes Komunikâcijas un þurnâlistikas katedras docents.

Par Dimanta vietnieci ievçlçja "Latvijas Vçstneða" portâla nozares redaktori Aiju Duïevsku-Câlîti.

Saeima 2.februârî ievçlçja jauno NEPLP sastâvu.

Deputâti padomç ievçlçja Dimantu, Duïevsku-Câlîti, filmu un raidîjumu studijas "Mistrus Media" vadîtâju Grûbi, SIA "Vesta»LK" mârketinga un sabiedrisko attiecîbu projektu vadîtâju Daini Mjartânu un Anða Epnera filmu studijas "AVE" producentu, operatoru un reþisoru Ivaru Zviedri.

Darbs jâsâk ar atbildîbas jomu sadali un padomes funkciju izskatîðanu.

Viens no pirmajiem NEPLP darbiem bûs pienâkumu un atbildîbas jomu sadale, kâ arî padomes funkciju un nozares attîstîbas nacionâlâs stratçìijas projekta izvçrtçðana, pastâstîja jaunievçlçtais NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Jâstiprina sabiedriskie mediji.

Nosaucot savas prioritâtes NEPLP priekðsçdçtâja amatâ, Dimants norâdîja, ka uzmanîba bûtu jâpievçrð sabiedrisko mediju stiprinâðanai, vienlîdzîgas konkurences jautâjumam - nacionâlo un reìionâlo raidorganizâciju stiprinâðanai, kâ arî nacionâlâ satura veidoðanai un prasîbu izvirzîðanai procentuâlo îpatsvaru programmâm.

Dimants uzsvçra, ka turpmâkajâ NEPLP darba kârtîbâ ietverta arî iepriekðçjâs padomes izstrâdâtâs un apstiprinâtâs Elektroniskâs plaðsaziòas lîdzekïu nozares attîstîbas nacionâlâs stratçìijas projekta turpmâkajiem pieciem gadiem, izvçrtçðana un iespçjamâ uzlaboðana.

Dimants norâdîja, ka nâkðot klajâ ar priekðlikumiem par izmaiòâm likumos par padomes funkcijâm.

«Patlaban ir pieci ievçlçtie padomes locekïi, kopâ esam aptuveni desmit darbinieki, bet funkcijas ir gandrîz kâ divâm ministrijâm. Ir vismaz trîs funkcijas, kas nemaz nesader kopâ un nesaskan ar to, kas ir izpildvarâ,» sacîja Dimants.

Kâ vienu no padomes funkcijâm Dimants minçja mediju politikas veidoðanu. Tâpat esot jâpievçrð uzmanîba arî regulatora funkcijâm un tam, ka padomei kâ valsts kapitâldaïu turçtâjiem sabiedriskajâs raidorganizâcijâs, par finansçjumu sabiedriskajiem medijiem un daþâdu likumprojektu virzîbu nâksies sadarboties arî ar valdoðo koalîciju.

Ðâ mçneða laikâ padome organizçðot tikðanâs ar mediju nozares pârstâvjiem, ekspertiem un valsts institûcijâm.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.