April 22 2019 23:56:54
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP notika diskusija par apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegumu (17.02.2012).
NEPLP ziņasLai daþâdas ieinteresçtâs puses iesaistîtu debatçs par Saeimas sagatavoto Priekðvçlçðanu aìitâcijas likumprojektu, Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome ðodien noorganizçja debates par daþâdiem ðî likumprojekta aspektiem attiecîbâ uz apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos.

Sarunâ piedalîjâs sabiedrisko mediju vadîba, komercraidorganizâciju un reklâmas speciâlistu pârstâvji, korupcijas analîtiíi, KNAB, juristi, politiíi, kâ arî citi interesenti.

Inese Vioka ("Delna") uzsvçra, ka apmaksâtâ politiskâ reklâma, kura sastâda lielâko izdevumu daïu partiju priekðvçlçðanu kampaòu laikâ, turpina uzturçt sistçmu, kad bagâtâkajâm partijâm ir lielâkas iespçjas ietekmçt sabiedrisko domu, kas savukârt kaitç valsts demokrâtijai ilgtermiòâ. Iveta Kaþoka ("Providus") akcentçja to, ka ðâda veida reklâmas televîzijâ un radio Eiropâ drîzâk ir izòçmums, nevis paðsaprotama prakse. Savukârt Eiropas Padomes konvenciju pârzinâtâjs mediju jomâ Andris Mekllakauls uzskatîja, ka arî reklâma ir vârda brîvîbas izpausme, uzskaitot gadîjumus, kad apmaksâtu politisko reklâmu aizliedzçji zaudçjuði ES Tiesâ.

Likumprojekts satur arî piedâvâjumu visâm politiskajâm partijâm kâ kompensâciju par ðo apmaksâtâs reklâmas aizliegumu pieðíirt lîdz pat 40 minûtçm bezmaksas raidlaika sabiedriskajos medijos. Latvijas Televîzijas ìenerâldirektors Edgars Kots ðajâ sakarâ politiíus aicinâja vienlaikus arî íerties pie jauna sabiedrisko mediju finansçðanas modeïa. Pastâvoðâ atkarîba no reklâmâm, tostarp politiskajâm, pretçjâ gadîjumâ radîs ievçrojamus zaudçjumus, kas notiks uz neiegûto ieòçmumu rçíina. Latvijas Radio ìenerâldirektors Jânis Siksnis izteica baþas sakarâ ar to, ka pieðíirto brîvo raidlaiku politiíi ne vienmçr spçj kvalitatîvi piepildît, bet tas var atstât iespaidu uz visa sabiedriskâ radio prestiþu. Izskançja daþâdi viedokïi attiecîbâ uz partijâm pieðíiramo bezmaksas raidlaiku – sâkot ar maksimumu, 40 minûtçm, lîdz pat ðâda raidlaika nepieðíirðanai, veicinot plaðâkas kvalitatîvas un analîtiskas priekðvçlçðanu debates.

Raidorganzizâciju asociâcijas vadîtâja Gunta Lîdaka aicinâja detalizçtâk izvçrtçt plaðsaziòas lîdzekïu lietojuma paradumu maiòu, uzskatot, ka reklâmas tirgus jau patlaban piedzîvo lielas pârmaiòas, kuras tikai vçrsîsies plaðumâ. Viòasprât, jau aizgâjis laiks, kad apmaksâtu politisko TV un radio reklâmu aizliegumam bûtu bûtiska nozîme valsts demokrâtijas nodroðinâðanâ.

Lîdztekus jautâjumam par apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegumam plaðas diskusijas izraisîjâs sakarâ ar slçpto aìitâciju un reklâmu. Juristi uzskata, ka pastâvoðais formulçjums ir nepilnîgs un ar tâ palîdzîbu slçptâs reklâmas esamîba faktiski nav pierâdâma. Andris Vilks (KNAB) pârliecinâts, ka likumâ jâbût ietvertam skaidram un aptveroðam formulçjumam, kâ arî NEPLP jâveic rûpîgs un daudz aptveroðâks slçptâs reklâmas monitorings.

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome aicina lîdz 21. februârim ikvienu interesentu izteikt savus apsvçrumus par apmaksâtas politiskâs reklâmas aizliegumu radio un TV, nosûtot vçstuli uz adresi neplpadome@neplpadome.lv. Lîdz ðim datumam savus apsvçrumus rakstiski iesniegs arî visi diskusijas dalîbnieki.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.