December 06 2019 23:09:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP locekïi varçtu tikt pie pielaides valsts noslçpumam.
ZiņasLai veicinâtu uzticîbu starp Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomi (NEPLP), sabiedrîbu un droðîbas iestâdçm, jaunâs padomes locekïi varçtu tikt pie valsts noslçpuma pielaides.

Saeimas Nacionâlâs droðîbas komisijas vadîtâjs Valdis Zatlers þurnâlistiem otrdien pastâstîja, ka viòa vadîtâ komisija nesen secinâjusi, ka padomes locekïiem bûtu nepiecieðamas pielaides valsts noslçpumam.

Òemot to vçrâ, komisija vçrsusies pie Saeimas prezidija, lai tas Satversmes aizsardzîbas birojam lûgtu ðîs pielaides pieðíirt. Pielaides nepieðíirðana gan nenozîmçs, ka padomes loceklis nevarçs turpinât darbu.

"Es domâju, ka tas ir diezgan liels solis uz priekðu, lai pirmâm kârtâm bûtu uzticîba starp NEPLP un droðîbas iestâdçm, lai bûtu uzticîba starp sabiedrîbu un droðîbas iestâdçm. Patlaban bieþi vien viòiem tiek veltîti pârmetumi, jo sabiedrîba vçl nejût, ka arî droðîbas iestâdes strâdâ neredzamo darbu sabiedrîbas interesçs," uzsvçra Zatlers.

Pielaide NEPLP locekïiem nebûs obligâta. "Viòð [loceklis] paliek bez iespçjas, viòam nav obligâti tas. Tâs nav tâdas sekas, kâ, piemçram, likumâ skaidri ierakstîts, ka obligâti ir jâbût Saeimas Nacionâlâs droðîbas komisijas locekïiem. Likumâ ir skaidri ierakstîts ‒ nav saòemta pielaide, komisijas darbâ nevar piedalîties," uzsvçra Zatlers.

Komisija ir lûgusi arî NEPLP locekïu viedokli. "Viòi uzskata, ka tas ir nepiecieðams, un novçrtçja ïoti labi, ka viòu darbâ tas noderçtu. Lai bûtu tâ uzticîba starp sabiedrîbu un NEPLP, starp NEPLP un droðîbas iestâdçm," paskaidroja Zatlers.

Patlaban padomes priekðsçdçtâjs ir Ainârs Dimants, bet viòa vietniece Aija Dulevska-Câlîte. Padomes locekïu amatus ieòem Gints Grûbe, Dainis Mjartâns un Ivars Zviedris.

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome ir neatkarîga pilntiesîga autonoma institûcija, kas atbilstoði savai kompetencei pârstâv sabiedrîbas intereses elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ.

Padome uzrauga, lai to darbîbâ tiktu ievçrota Satversme, Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums un citi normatîvie akti.

Likums noteic, ka pieeja valsts noslçpumam tiek liegta personai, kura ir iesniegusi atteikumu no Latvijas pilsonîbas, kuras rîcîbspçja ir ierobeþota likumâ noteiktajâ kârtîbâ, kura ir saukta pie kriminâlatbildîbas un bijusi notiesâta par tîðu noziedzîgu nodarîjumu, kâ arî par valsts noslçpuma izpauðanu aiz neuzmanîbas, izòemot gadîjumu, ja tâ ir reabilitçta.

Pielaide tiek arî atteikta, ja persona ir vai ir bijusi PSRS, Latvijas PSR vai kâdas ârvalsts, kas nav ES vai NATO dalîbvalsts, droðîbas dienesta darbinieks, aìents, rezidents vai konspiratîvâ dzîvokïa turçtâjs.

Likums arî paredz, ka pielaide nepienâkas personai, par kuru pârbaudes gaitâ ir konstatçti fakti, kas dod pamatu apðaubît tâs uzticamîbu un spçju saglabât valsts noslçpumu.

AVOTS: www.kasjauns.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
10 #1 Sarkangalvīte
on February 22 2012 13:27:16
Nesaskatu nekâdu vajadzîbu ðim kantorim iedot vçl arî pielaidi valsts noslçpumam. Reputâciju jau tâpât sev "uzkrâjuði", bet tagad lai atgûtu uzticîbu - iedosim pielaidi valsts noslçpumiem...
Nezinu ko idejas autors lieto, bet tas viòam pa stipru. Cool
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
· Velkam ārā folija ce...
· [img]http://freefm.l...
· Pareizi ir, ka sodu ...
· Nja, 500eiri par max...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 8

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Star FM visā pilsētā u...
Pateicoties torņa atra...
Šī ir otra (pirmā viet...
Teikšu godīgi, no visā...
Paldies! 73!
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.