April 22 2019 23:23:59
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem.
NEPLP ziņasVakar, 12.martâ, notika Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) tikðanâs ar augsta lîmeòa ekspertu grupas par plaðsaziòas lîdzekïu brîvîbu un plurâlismu Eiropas Savienîbâ (ES) vadîtâju Vairu Vîíi-Freibergu. Tikðanâs laikâ Vaira Vîíe–Freiberga uzaicinâja Padomi piedalîties augstâk minçtâs ekspertu grupas izbraukuma sçdç Rîgâ ðî gada 17.aprîlî un aicinâja pârdomât un sagatavot ziòojumu, kas ir tie jautâjumi Eiropas kontekstâ, ko Latvija vçlas izcelt saistîbâ ar demokrâtijas un plurâlisma principu saglabâðanu.

Problçma, kas ir aktuâla gan Latvijas, gan visas Eiropas mçrogâ, ir plaðsaziòas lîdzekïu îpaðumtiesîbu koncentrçðanâs. NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants iepazîstinâja V.Vîíi-Freibergu ar „MTG Broadcasting AB” (MTG) darîjumu ar AS „Neatkarîgie nacionâlie mediji”, pauþot baþas, kâ saglabât mediju piedâvâjuma daudzveidîbu, samazinoties mediju îpaðnieku daudzveidîbai. „Ja runâjam par nacionâlajâm komerctelevîzijâm, kas raida latvieðu valodâ, runa nav pat par dominçjoðo stâvokli, bet gan par monopolstâvokli,” norâdîja NEPLP priekðsçdçtâjs. „Mûsu uzdevums ir sekot lîdzi, lai Konkurences padome, vçrtçjot telekanâlu apvienoðanos, skatîtu arî mediju daudzveidîbas dimensiju, kâ arî piedalîties saistoðo noteikumu izstrâdç, kas bûs jâievçro apvienoðanâs dalîbniekiem gadîjumâ, ja apvienoðanâs notiks,” turpinâja NEPLP priekðsçdçtâjs.

Tikðanâs laikâ tika pârrunâts jautâjums, ka daïa Eiropas informâcijas telpas un demokrâtiskâs vçrtîbas ir pakïautas Krievijas politiski kontrolçto elektronisko mediju iedarbîbai. Îpaði aktuâla ðî problçma ir Baltijas valstîm. NEPLP priekðsçdçtâja vietniece Aija Dulevska norâdîja, ka tâ ir tikai ideoloìijas problçma, ja Krievijâ veidots kanâls nepiedalâs reklâmas tirgû. Taèu, ja kanâls piedalâs arî reklâmas tirgû, tâ ir arî problçma nacionâlo telekanâlu izdzîvoðanai. Atbildot uz V.Vîíes-Freibergas jautâjumu, kâdas ir iespçjas ierobeþot kaimiòvalsts televîzijas programmu izplatîðanu Latvijâ, Ainârs Dimants minçja EPL likumâ noteikto valodas proporciju, programmu paketçðanas nosacîjumus, kâ arî Latvijâ veidotâ satura îpatsvaru programmu piedâvâjumâ. „Tas ir ES likumdoðanas jautâjums, ko varçtu risinât ar ekspertu grupas palîdzîbu”, atzina Padomes loceklis Gints Grûbe.

Lai gan paðlaik Eiropas lîmenî ir daudz pçtîjumu par mediju brîvîbas un plurâlisma jautâjumiem un notiek daudz aktivitâðu ðajâ jomâ, lîdz ðim jautâjums par Krievijas kaimiòvalstu situâciju nav aktualizçts nevienâ no pçdçjâ laika pçtîjumiem, kas zinâmi V.Vîíei-Freibergai un NEPLP. Vaira Vîíe-Freiberga pauda gatavîbu uzrunât ðo jautâjumu ekspertu grupâ un, iespçjams, sniegt priekðlikumus Eiropas Komisijai jautâjuma risinâðanai - „ko iesâkt Eiropas Savienîbas perifçrijâ ar Eiropas Savienîbas standartu ievçroðanu demokrâtijas funkcionçðanai”.

Runâjot par sabiedrisko mediju izaicinâjumiem un problçmâm, Gints Grûbe pieminçja, ka sabiedriskie mediji Latvijâ ir ierobeþoti politiíu pieðíirtâs dotâcijas ietvaros, jo abonentmaksas nav izdevies iedzîvinât. Paðlaik sabiedrîba nav gatava maksât par sabiedrisko mediju. Gan NEPLP, gan V.Vîíe-Freiberga bija vienisprâtis, ka jâveicina sabiedrîbas izpratne par sabiedrisko mediju nozîmîbu, lai attîstîtos analîtiskâ un pçtnieciskâ þurnâlistika.

ES likumdoðanas kontekstâ Padomes loceklis Ivars Zviedris norâdîja arî uz programmu tiesîbu turçtâju problçmu saistîbâ ar viòu izvirzîtajiem noteikumiem, pârdodot televîziju raþoto saturu kabeïoperatoriem. Viòi ir uzòçmuðies starpnieka funkciju starp televîzijâm un kabeïoperatoriem. Gints Grûbe savukârt minçja Eiropas audiovizuâlo darbu jçdzienu. Nosakot kvotu Eiropas audiovizuâlajiem darbiem, mçríis bija panâkt, ka ðo darbu îpatsvars televîziju programmâs pieaugtu. Tomçr mçríis netiek sasniegts, jo televîzijas pârâk plaði interpretç Eiropas audiovizuâlo darbu jçdzienu.

Sanita Blomniece
NEPLP
67221848

Avots: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.