April 22 2019 21:26:18
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Diskusija
NEPLP ziņas30.martâ, notika Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) ierosinâtâ ekspertu diskusija par raidîjumu subtitrçðanu, dublçðanu un ieskaòoðanu. Diskusijâ savu viedokli NEPLP pauda Latvijas Universitâtes Humanitâro zinâtòu fakultâtes Sastatâmâs valodniecîbas un tulkoðanas nodaïas Tulkoðanas katedras vadîtâjs Andrejs Veisbergs, LR Saeimas deputâte un sociolingviste Vineta Poriòa, Valsts valodas centra direktors Mâris Baltiòð, Valsts valodas centra Kontroles daïas vadîtâjs Antons Kursîtis, Latvijas Raidorganizâciju asociâcijas vadîtâja Gunta Lîdaka, Latvijas Televîzijas Filmu sagâdes un adaptâcijas daïas vadîtâja Anna Rozenvalde, A/S „LNT” (LNT) valdes priekðsçdçtâjs Andrejs Çíis, LNT programmu direktore Ingûna Sermole, starptautiskâ mediju koncerna „Modern Times Group” (MTG) direktors Baltijas valstîs Kaspars Ozoliòð, kâ arî Latvijas Nedzirdîgo savienîbas un Sabiedriskâs konsultatîvâs padomes pârstâve Inese Immure.

NEPLP priekðsçdçtâjs A.Dimants izklâstîja, ka NEPLP apsver iespçju atteikties no raidîjumu ieskaòoðanas latvieðu valodâ, attîstot subtitrçðanu, bet bçrniem domâtajos raidîjumos - dublçðanu. Kâ pozitîvos ieguvumus no ðâdâm likuma izmaiòâm A.Dimants minçja iespçju Latvijas skatîtâjiem iepazît Eiropas valodu daudzveidîbu, valodu apguves iespçju, kâ arî atbalstu industrijai, jo subtitrçðana televîzijâm ir finansiâli izdevîgâka.

M.Baltiòð norâdîja, ka, izslçdzot ieskaòoðanu, jâvçrtç arî iespçjamie negatîvie efekti. Kâ îstermiòa efektus viòð minçja, ka samazinâsies latvieðu valodas skançjums televîzijâs. Savukârt I.Immure iebilda, norâdot, ka cilvçku ar dzirdes traucçjumiem integrâcijai svarîgs ir subtitrçto raidîjumu apjoma pieaugums televîziju programmâs.

K.Ozoliòð norâdîja, ka subtitrçðana samazinâs skatîtâju auditoriju, kas, protams, atstâs iespaidu uz reklâmas ieòçmumiem. Tâdçï, ja bûs jâsâk subtitrçt, jo dublçðana ir pârâk dârga, tikðot meklçti risinâjumi, lai nezaudçtu skatîtâjus. Kâ îstermiòa risinâjumu K.Ozoliòð nosauca ASV un citu rietumvalstu produktu aizvietoðanu ar Krievijas seriâliem, kurus latvieðu skatîtâjs saprot bez subtitru lasîðanas. Savukârt kâ ilgtermiòa risinâjumu gadîjumâ, ja nâktos atteikties no ieskaòoðanas, viòð minçja pârieðanu citas Eiropas Savienîbas dalîbvalsts jurisdikcijâ, lai varçtu turpinât filmu un seriâlu ieskaòoðanu latvieðu valodâ.

„Mçs esam par latvieðu valodas skançjumu, pretçjâ gadîjumâ zûd mûsu unikalitâte, ar ko mçs atðíiramies no ârzemju televîziju piedâvâjuma,” norâdîja A.Çíis. „Lai televîzija izdzîvotu, mums jârada sava produkcija ar latviskâm vçrtîbâm, un programmai pilnîbâ jâbût latvieðu valodâ,” turpinâja LNT vadîtâjs. Nepiecieðamîbu veicinât latvieðu oriìinâlprodukcijas apjomu televîziju programmâs uzsvçra arî G.Lîdaka.

A.Rozenvalde kâ iespçjamo risinâjumu minçja tehnoloìiju attîstîbas sniegtâs valodu izvçles iespçjas. Digitâlâ televîzija var piedâvât iespçju skatîties filmu gan ar subtitriem un oriìinâlvalodas skançjumu, gan ieskaòotâ veidâ, tâdçjâdi apmierinot plaðâkas auditorijas intereses. Tâpat LTV pârstâve minçja, ka nevajadzçtu atteikties no ieskaòoðanas attiecîbâ uz bçrnu auditorijai domâto produkciju, jo dublçðana ir pârâk dârga, bet subtitri ðai auditorijai nav piemçroti.

A.Dimants uzsvçra, ka pâreja jebkurâ gadîjumâ jâveic pakâpeniski, òemot vçrâ auditorijas vecuma struktûru, kâ arî programmu un raidîjumu formâtus. Svarîgi arî, lai visiem tirgus dalîbniekiem bûtu vienâdi spçles noteikumi. „Viens no NEPLP uzdevumiem ir mediju politikas veidoðana, kas jâvçrð nacionâlâs un eiropeiskâs identitâtes stiprinâðanas virzienâ. Tâpat mûsu mçríis ir veicinât programmu kvalitâtes paaugstinâðanos. Ðajâ kontekstâ tad arî ir vçrtçjams raidîjumu subtitrçðanas, dublçðanas un ieskaòoðanas jautâjums,” skaidroja NEPLP priekðsçdçtâjs.

Diskusijas noslçgumâ visi tâs dalîbnieki bija vienisprâtis, ka lçmuma pieòemðanai par grozîjumu veikðanu Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu (EPL) likumâ nepiecieðams sociolingvistisks pçtîjums par auditorijas mediju lietojuma paradumiem, kâ arî par auditorijas vçlmçm. V.Poriòa piebilda, ka tam nav jâbût tikai pçtîjumam, bet jau gatavam Latvijas modeïa piedâvâjumam.

Kâ jau ziòots, NEPLP plâno rosinât grozîjumu veikðanu EPL likumâ. Lîdzðinçjâ kârtîba paredz iespçju filmas dublçt, subtitrçt vai ieskaòot. NEPLP rosina apsvçrt saglabât tikai dublçðanu un subtitrçðanu valsts valodâ, atsakoties no ieskaòoðanas.

Sanita Blomniece
NEPLP
67221848

Avots:www.nrtp.lv
Komentāri
10 #1 Sarkangalvīte
on March 31 2012 17:06:53
Ko Dievs nav devis, to biezpiens neizlabos.
Kurâ gadsimtâ viòi ir aizíçruðies? Jau kur tie laiki kad tas pats LNT dod 2 skaòu celiòus kad reizçm otrâ skan seriâlu/filmu/utt. orìinâlie celiòi, kapçc bûtu jâpâriet TIKAI uz tiem? Ja grib ïaut tautai caur filmâm mâcîties valodas, tad ar likumu prasît paralçli tulkotajam, orìinâlo skaòas celiòu visâm TV (mûsdienâs tâ nav problçma), nevis likvidçt tulkoto/dublçto. Cool
22 #2 leonids
on April 02 2012 06:47:08
Ko vinji tur piipee?
Lolikvidees tulkojumus, nevienam vispaar vairs nevajadzees tos TV kanaalus.
Buutu jautri paskatiities meksikaanju seriaalus beidzot Smile

KAs gribees, skatiities origjinaalvalodaa filmas, raidiijumus, tas ar skatiisies tos citur. Un jaa, ir 21 gadsimts, kad ir tehniskas iespeejas laist vairaakus skanjas celinjus.
19 #3 Yahoo
on April 02 2012 16:21:20
Grin VOT tirliòi.... Grin Par to viòiem algu maksâ! Nav vçl laikam iebraukuði kâdas iespçjas ir ciparu ðtellçm!
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.