December 10 2018 18:07:51
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei 17.04.2012
NEPLP ziņasNEPLP 2012.gada martâ un aprîlî pârskatîja "Koncepcijas par jauna Latvijas Sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi" (turpmâk – Koncepcija) saturu un papildinâja Koncepciju, lai tâ dotu pietiekami dziïu Eiropas sabiedrisko mediju, Latvijas informâcijas vides un VSIA “Latvijas Radio” un VSIA “Latvijas Televîzija” analîzi un tâdçjâdi nodroðinâtu pamatu lçmumu pieòemðanai par sabiedrisko mediju turpmâko attîstîbu Latvijâ. Koncepcijas pilnveidoðanâ bija iesaistîti NEPLP pieaicinâtie mediju eksperti Inta Brikðe, Anda Roþukalne, Jânis Juzefoviès, Ilze Straustiòa, Jânis Domburs, Arnis Krauze, LTV un LR vadîba.

Lçmumu pieòemðanâ par sabiedrisko mediju attîstîbu un jauna sabiedriskâ medija izveidi NEPLP uzskatîja,ka bûtiski ir orientçties uz sabiedrîbu un nacionâlajâm interesçm informâcijas vides attîstîbâ un ilgtspçjîbâ. Pieòemot lçmumu par Koncepciju, NEPLP analizçja ne tikai par sabiedriskâ medija attîstîbu paðreizçjâ Latvijas mediju situâcijâ, bet arî to, kâ varçtu attîstîties Latvijas nacionâlâ informâcijas un kultûras vide kopumâ. Ðobrîd Latvijâ mediji kopumâ ir ekonomiskâs krîzes novâjinâti, cilvçku mediju lietoðanas paradumu maiòa ir radîjusi neatgriezeniskas izmaiòas. Ðîs problçmas jo smagâkas dara tas, ka Latvijâ kopumâ trûkst mediju atbildîguma un atbildîbas tradîcijas, tâpçc liela daïa sabiedrîbas nevar novçrtçt sabiedrisko mediju nozîmîbu un funkcijas un tâpçc nav arî gatava uzòemties atbildîbu par to darbîbu.

Paðreizçjâs auditorijas, kuras sasniedz sabiedriskie mediji, ir vçrtçjamas kâ kritiski nepietiekamas sabiedrîbas integrâcijai un konsolidâcijai, lai nodroðinâtu ilgtspçjîgu sabiedrîbas attîstîbu. Tâpçc NEPLP uzskata, ka uzstâdîjumam sabiedriskajiem medijiem ir jâbût augstam – tiem ir jâaptver visi Latvijas iedzîvotâji, turklât – nevis teritoriâli, bet orientçjoties uz sabiedrîbas daudzveidîbu un nodroðinot sava satura pieejamîbu gan tradicionâlajos, gan jaunajos kanâlos. Jauno kanâlu izmantojumâ tieði sabiedriskajiem medijiem vajadzçtu bût inovatoriem, radot jaunus formâtus un þanrus, sekmçjot dialogu ar sabiedrîbu un kvalitatîvu diskusiju telpu sabiedrîbâ.

Koncepcija piedâvâ Latvijai jaunus priekðlikumus sabiedriskâ medija attîstîbai:

1. sabiedriskâ labuma pieejas ievieðanu un orientâciju uz sabiedriskâ labuma testu, ko veido sabiedriskâ labuma izvçrtçjums (Public Value Assessment) un tirgus ietekmes izvçrtçjumu (Market Impact Assessment). Ðo jautâjumu izstrâdi paredzçts turpinât, lai izveidotu konkrçtu metodoloìiju;

2. sabiedriskâ medija pastâvçðanas mçríus: (1) satura izcilîba un kvalitâte; (2) universâls lietoðanas iespçju nodroðinâjums sabiedrîbai kopumâ un atseviðíâm grupâm un indivîdiem; (3) medija darbîbas caurredzamîba un sabiedrîbas lîdzdalîba tâ pârvaldç un uzraudzîbâ un satura attîstîbâ un (4) finansçjuma lietderîga izmantojuma palielinâðana.

NEPLP nolçma atbalstît virzît tâlâkai izskatîðanai un detalizçtai modeïa analîzei Koncepcijâ piedâvâto 2. iespçjas risinâjuma modeli, kas paredz pakâpenisku un pilnîgu sabiedriskâ medija konverìenci, kuras ietvaros tiek veidots jauns sabiedriskais medijs. Risinâjuma modelis paredz, ka LTV un LR saturâ un struktûrâ notiek bûtiskas izmaiòas, kas vçrstas uz to, lai Latvijas iedzîvotâjiem bûtu nodroðinâta piekïuve daudzveidîgai informâcijai. Ðo modeli iespçjams realizçt pakâpeniski un tas paredz esoðo resursu sinerìiju, sadarbojoties veidot multimediâlus projektus un veidot vienotu un modernu tehnoloìisko infrastruktûru. Vienots sabiedriskais medijs, kas uztur dialogu ar sabiedrîbu un veicina iedzîvotâju savstarpçjo komunikâciju radio un TV kanâlos, internetâ un citos mobilajos kanâlos. Medijs uzòemas atbildîbu par Latvijas informâcijas un kultûras vides kvalitâti kopumâ un ir atbildîgs par satura kvalitâti, sabiedrîbas aptvçrumu un lîdzdalîbu. LTV un LR saturâ un struktûrâ notiek bûtiskas izmaiòas, kas vçrstas uz to, lai Latvijas iedzîvotâjiem bûtu nodroðinâta piekïuve daudzveidîgai informâcijai, kas nodroðina kontekstu sabiedrîbas izmaiòu, notiekoðo procesu, notikumu kritiskam izvçrtçjumam un orientâcijai uz lçmumiem, kas veicina sabiedrîbas ilgtspçju. Iespçja ir îstenojama pakâpeniski, sâkot ar daïçju konverìenci. Administratîvo un atbalsta funkciju veikðana tiek apvienota. LR un LTV programmu zîmoli tiek saglabâti. Tiek nostiprinâts programmu autonomais statuss gan redakcionâlâs neatkarîbas, gan finansçjuma ziòâ un vienlaikus – medija redakcionâlâs vadîbas koleìiâlais princips. Redakcijas tiek apvienotas tikai, ciktâl netiek ierobeþota redakcionâlâ daudzveidîba un tiek veicinâta radoðâ darbîba, ieskaitot ziòu dienestus. Iespçjama sabiedriskâ medija tiesiskâ statusa maiòa no kapitâlsabiedrîbas uz atvasinâtu publisko tiesîbu personu (viena juridiskâ persona), kas nozîmçtu sabiedriskâ medija izieðanu no reklâmas tirgus. Tiek veidota vienota atbalsta infrastruktûra, ieskaitot çkas.

NEPLP savu iespçjas modeli balstîja sekojoðâ pamatojumâ:

Mûsdienu sabiedrîbas vajadzîbâm atbilstoða sabiedrisko mediju telpas izveide, kas veidota atbilstoði sabiedriskâ labuma idejai un tâs ilgtspçja ir viens no pamatnoteikumiem demokrâtiskas sabiedrîbas pastâvçðanai un attîstîbai. Sabiedriskajam medijam, lai pildîtu tâ pamatuzdevumus, ir jâbût noteiktiem un izmçrâmiem sasniedzamiem mçríiem, definçtiem darbîbas kvalitâtes kritçrijiem, nodroðinâtai finanðu un redakcionâlajai neatkarîbai, lai tas stratçìiski varçtu kalpot sabiedrîbas interesçm un vajadzîbâm, tiecoties sasniegt tai vajadzîgos rezultâtus, lai publisko resursu izlietojums palielinâtu konkrçtâs sabiedrîbas vçrtîbu.

Mediju konverìenci mûsdienâs nosaka paðu mediju dziïâs un daudzveidîgâs izmaiòas, un Eiropâ kopumâ pçdçjos gados arvien straujâk un noteiktâk mainâs izpratne par sabiedriskajiem medijiem no tradicionâlâs izpratnes par apraidi uz mediatizâciju sabiedrisko plaðsaziòas lîdzekïu jomâ - mediji pârorientçjas uz darbîbu digitâlâs platformâs, kurâs mainâs izpratne par plaðsaziòas lîdzekïu efektivitâti, kas saistîjâs ar lielas, izkliedçtas un neviendabîgas auditorijas sasniegðanu vienâ un tajâ paðâ laikâ.

Universâlas lietoðanas iespçjas – jebkuru saturu iegût jebkurâ laikâ un vietâ un sazinâties ar citiem cilvçkiem, dod iespçjas mediju funkcijas realizçt jaunos veidos – ir tâs, kas nosaka arî mûsdienu sabiedrisko mediju attîstîbu.

Jauna vienota sabiedriskâ medija izveide Latvijâ bûtu adekvâta iekïauðanâs Eiropâ notiekoðajos procesos. Lai to varçtu realizçt jaunâ medija pârvaldîbâ jârealizç vairâki nosacîjumi: profesionâls menedþments, izcila þurnâlistu, redaktoru, producentu, reþisoru un citu speciâlistu komanda, atbildîgums attiecîbâs ar auditoriju, kompetence par sabiedrîbas interesçm un vajadzîbâm, zinâðanas un komunikâcijas resursi, lai sekmçtu sabiedrîbas ilgtspçjîgu attîstîbu.

Izvçlçtâ risinâjuma varianta ietekmes novçrtçjumam uz valsts budþetu un potenciâlo investîciju aprçíinos tika izmantota pçc NEPLP pasûtîjuma veiktie Ernst&Young veiktie aprçíini 2011. gadâ, turpmâkâ rîcîbas plânojumâ paredzot veikt detalizçtu finanðu analîzi, situâcijas izpçti un detalizçtu tehniski ekonomiskâ pamatojuma izstrâdi un projektu portfeïa izveidi 2012. gadâ un 2013. gadâ, kas noteiktu projektam realizâcijai nepiecieðamâs finanses un darbîbas katrâ no plâna realizâcijas posmiem. Paðreizçjais aktivitâðu plâns izvçlçtâ modeïa realizâcijai paredz detalizçtu situâcijas izpçti sâkt 2012.gada 3.ceturksnî un realizçt plânu lîdz 2018. gada decembrim.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.