May 31 2020 19:47:50
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
wily
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Radiostacijas: nodeva par radio klausîðanos darbâ - absurds un rekets.
AKKA/LAARadiostaciju pârstâvji par absurdu uzskata autortiesîbu aizstâvju prasîbu visiem maksât par radio atskaòoðanu publiskâ telpâ un par dçvç to par reketu, norâdot, ka ðâda prasîba var novest pie radio klausîtâju loka samazinâðanas, un arî autortiesîbu nodevu ieòçmumu sarukðanas, piektdien vçsta laikraksts "Neatkarîgâ".

Biedrîba Latvijas izpildîtâju un producentu apvienîba (LaIPA) norâda, ka no radio iekasçti 110 000 latu gadâ, kas ir 13% no visiem ieòçmumiem. Pçdçjo gadu laikâ radio organizâciju biedrîbai iemaksâtâs summas dramatiski sarukuðas.

Savukârt radio staciju îpaðnieki un darbinieki laikrakstam nenoliedz naudas plûsmas samazinâðanos, gan norâdot: lai biedrîba paskatâs uz to, kas notiek apkârt – arî uz reklâmas tirgu. Ja biedrîba vçl tagad íersies klât klausîtâju ierobeþoðanai, tiks panâkts tieði pretçjais – ienâkumi LaIPA kasç no radio saruks vçl vairâk, uzskata radio industrijas pârstâvji.

"Izskatâs, ka komercsabiedrîba ir ieinteresçta tikai pelnît. Tas, kâ tas paðlaik tiek darîts, man nav pieòemami," laikrakstam uzsvçris Valmieras radio direktors Ingemârs Vekteris. "Reketa formâ darît to nav labi."

Radio pârstâvji pauþ neizpratni, kâpçc klausîtâjiem jâmaksâ par mûziku, par kuras pârraidîðanu radiostacija jau samaksâja. "Mums ir raidstaciju licence, kas atïauj publiski atskaòot mûziku. Kâpçc vajadzîgi jelkâdi ierobeþojumi par radio klausîðanos?" neizprot "Radio Skonto" valdes locekle Baiba Âbele.

"Rietumu radio" (Liepâja) þurnâlists Lauris Zvejnieks ironizç, ka varçtu atskaòot par 50 gadiem vecâku mûziku, par kuru autoratlîdzîba vairs nepienâkas." Apstrâdâsim ðâdu melodiju ar modernâm metodçm, un – aiziet!" iesaka þurnâlists, piebilstot, ka vçl viens no risinâjumiem bûtu atteikties no Latvijas izpildîtâju atskaòoðanas.

Latgales radio akcionârs Ansis Ataols Bçrziòð, kurð ir LaIPA biedrs, arî ir pârliecinâts, ka organizâcijas prasîbas ir pârspîlçtas.

Latvijas Radio direktors Jânis Siksnis norâda: lai gan viòa pârstâvçtâ raidstacija ir arî producenti, tomçr vairâk par autoratlîdzîbas naudu viòu uztraucot iespçjamâ klausîtâju samazinâðanâs, ko gan vçl râdîðot reitingi.

Turklât, Sadzirdot sirçnu Latvijâ, iedzîvotâjiem ir jâieslçdz radio vai televîzija, lai uzzinâtu, kas noticis un kâ jârîkojas. "Parasti taèu radio ziòo par ârkârtas situâcijâm. Bet ir taèu tâ, ka strâdâjot cilvçks var nesadzirdçt sirçnu, jo tâ nav ïoti labi dzirdama visos valsts rajonos. Tad atliek radio, bet, ja to darba vietâ nedrîkstçs klausîties, tad daudzi tâ arî nedzirdçs svarîgos paziòojumus," uzsvçris Siksnis, piebilstot: ja reitingi tieðâm liecinâs par klausîtâju skaita ievçrojumu kritumu, radio pârstâvji vçrsîsies par valsts droðîbu atbildîgajâs institûcijâs, norâdot uz iespçjamiem riskiem.

Savukârt LaIPA izpilddirektore Ieva Platpere portâlam "Delfi" norâdîja, ka Latvija jau kopð 2000.gada ir ieviesusi Pasaules Intelektuâlâ Îpaðuma Organizâcijas Izpildîjumu un fonogrammu lîgumu, kurâ ir noteiktas minimâlâs aizsardzîbas normas un noteikts, ka izpildîtâjiem un fonogrammu producentiem (ierakstu kompânijâm) ir tiesîbas saòemt atlîdzîbu gan par tieðu, gan par netieðu publiskoðanu (publisku izpildîjumu).

"Pilnîgi visâs pasaules valstîs, kurâs izpildîtâjiem un fonogrammu producentiem ir noteikta aizsardzîba, atlîdzîba ir jâmaksâ neatkarîgi no tâ, kâdâ veidâ uzòçmçjs izvçlas mûziku izmantot – ieslçdzot radio vai izvçloties atskaòot CD utml.," skaidroja Platpere.

LaIPA jau kopð administrçðanas uzsâkðanas 2006.gadâ apkopo informâciju no paðiem uzòçmumiem par to, no kâda avota tiek atskaòota mûzika un tikai 1/3 daïa licencçto uzòçmumu izvçlas klausîties radio, ar katru gadu to uzòçmumu skaits, kas izvçlas klausîties radio, samazinâs. LaIPA pieïauj, ka uzòçmumi pieðíir arvien lielâku nozîmi muzikâlajam noformçjumam un dod priekðroku paðu izvçlçtai un atlasîtai mûzikai, nevis tam, ko piedâvâ radio stacijas.

"Izmantot radio mûzikas atskaòoðanai izvçlas pârsvarâ mazie uzòçmumi. Uzòçmumu izvçli neietekmç maksâjamâs atlîdzîbas lielums, jo atlîdzîba ir vienâda neatkarîgi no tâ, no kâda avota mûziku iegûst," skaidro LaIPA pârstâve.

Jau ziòots, ka LaIPA vçlas iekasçt autortiesîbu nodevu par radio klausîðanos darba vietâs un sabiedriskajâ transportâ. Tas izraisîjis sabiedrîbas un uzòçmumu saðutumu. Piemçram, Rîgas dome paziòoja, ka negrasâs paðvaldîbas budþetâ meklçt papildus lîdzekïus, lai nodroðinâtu iespçju "Rîgas Satiksme" darbiniekiem iespçju iegâdâties radio klausîðanâs licences, jo ðâda prasîba no LaIPA puses ir absurda, uzskata Rîgas domes priekðsçdçtâjs Nils Uðakovs (SC).

Tirgus un sabiedriskâs domas pçtîjuma centra "SKDS" veiktâ aptauja apliecina, ka darbinieki birojos, raþotnçs, iestâdçs un citâs darba vietâs atzîst, ka piemçrota fona mûzika palîdz ikdienas pienâkumu veikðanâ un rada gandarîjumu par savu darbu. To apliecina 55% aptaujâto respondentu. Savukârt gandrîz treðâ daïa jeb 28% aptaujas dalîbnieki norâda, ka ilgstoðs darbs ikdienâ bez mûzikas âtrâk nogurdina un pazemina darba efektivitâti.

Avots: www.delfi.lv
Komentāri
294 #1 Vovanich
on April 28 2012 19:34:44
Bullshit Sad
81 #2 marsinsh
on May 01 2012 16:40:46
hahaha LV viss ir cherezh ZH,,,,
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM