December 13 2018 14:12:57
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija presei par sçdi 17.05.2012
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 17.maija sçdç izskatîja administratîvâ pârkâpuma lietu pret VSIA "Latvijas Radio" (LR), kas tika ierosinâta sakarâ ar programmâ "Latvijas Radio 5 – Studentu radio NABA" (Radio NABA) 20.marta raidîjumâ "Tçvijas laikmets" konstatçtajiem Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likuma (EPLL) 24.panta ceturtâs daïas pârkâpumiem. Likums ðajâ daïâ paredz, ka elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nodroðina, lai fakti un notikumi raidîjumos tiktu atspoguïoti godîgi, objektîvi, veicinot viedokïu apmaiòu, un atbilstu vispârpieòemtajiem þurnâlistikas un çtikas principiem.

Òemot vçrâ Latvijas Radio informâciju par izdarîtajiem secinâjumiem un veiktajiem pasâkumiem pçc administratîvâ pârkâpuma lietas ierosinâðanas, ieskaitot LR Mâcîbu centra organizçto ðî raidîjuma analîzi, kurâ tika iesaistîti mediju eksperti S.Veinberga un A.Roþukalne un vçsturnieks E.Ðnore, un ðajâ analîzç gûtâs atziòas, kâ arî raidîjuma "Tçvijas laikmets" apturçðanu un plânoto pilnveidoðanu, kas ietver jaunu vadîtâju izvçli, NEPLP nolçma Latvijas Radio izteikt mutvârdu aizrâdîjumu.

Pçc mçneða, uzklausot LR priekðlikumus, NEPLP turpinâs darbu pie Radio NABA pârraudzîbas jautâjuma, kâ arî programmas attîstîbas un koncepcijas.

NEPLP, izvçrtçjot Monitoringa centra ziòojumu par SIA "TV3 Latvia" (TV3) 22.marta programmâ konstatçtajiem EPLL 35.panta 12.daïas un 39.panta otrâs daïas pârkâpumiem, nolçma uzsâkt administratîvo lietvedîbu pret TV3. Pârkâpumi attiecas uz audio un audiovizuâlu komerciâlu paziòojumu veidoðanas vispârîgiem noteikumiem un sponsorçðanas noteikumiem.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.