August 11 2020 03:20:09
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

FIB 9.jûlijâ izslçgs igauòu krâpnieku bandas serverus
Uzmanību!ASV Federâlâ izmeklçðanas biroja (FIB) rîcîbâ esoði interneta adreðu (Domain Name System/DNS) serveri, kas pçrn novembrî pâròemti no igauòu krâpnieku bandas, tiks izslçgti 9.jûlijâ, beidzoties laikam, kas tika dots ðiem serveriem ar ïaundabîgu programmatûru pieslçgtiem upuriem attîrît savus datorus, teikts oficiâlâ paziòojuma FIB mâjaslapâ.

No ïaundabîgâm funkcijâm attîrîtie DNS serveri, kas tika uzturçti kâ pagaidu risinâjums, tiks atslçgti un "datori, kurus vçl skâris vîruss "DNS Changer", varçtu zaudçt savus interneta pieslçgumus", brîdina FIB. Saikne uz plaðu informâciju par "DNS Changer" un FIB rîcîbu, saglabâjot un padarot lietotâjiem nekaitîgus krâpnieku veidotos DNS serverus, ir galvenais, ko redz, atverot FIB mâjaslapu "www.fbi.gov".

Starptautiski mediji, arî informâcijas tehnoloìiju (IT) portâli "News.com", "The Register", "ZDnet", "Information Week", ASV avîzes "The Washington Post", "Los Angeles Times", Austrâlijas laikraksts "The Sydney Morning Herald", Indijas "Hindustan Times" un citi, raksta, ka viltus DNS serveru izslçgðana varçtu skart tûkstoðiem interneta lietotâju viòu valstîs un kopumâ aptuveni 300 000 lietotâju visâ pasaulç. Ðiem lietotâjiem nav iespçjas izmantot citus interneta adreðu serverus, iekams tie nav attîrîjuði savus datorus no "DNS Changer" infekcijas, raksta LETA/AFP.

Informâcijas tehnoloìiju droðîbas incidentu novçrðanas institûcijas "CERT.LV" speciâlists Gints Mâlkalnietis biznesa portâlam "Nozare.lv" teica, ka viltus interneta adreðu serveru izslçgðana 9.jûlijâ, par kuru satraukti raksta starptautiskie IT portâli, Latvijas interneta lietotâjus praktiski neskars.

Latvijâ esot 106 "DNS Changer" inficçti datori vai citi internetam pieslçgti rîki, taèu neviens no tiem nav saistîts ar kâdu svarîgu valsts iestâdi, uzòçmumu vai organizâciju. Turklât kopð viltus DNS reìistru "komandserveri" atrodas FIB rîcîbâ, tie vairs nepilda krâpnieciskas funkcijas, proti, izmeklçtiem lietotâjiem zogot datus vai savâcot to adreses surogâtpasta sûtîðanas sarakstiem u.tml.

DNS serveri kalpo gan kâ interneta adreðu katalogi, gan "centrâles", kas veic attiecîgo savienojumu. Piemçram, ierakstot "www.nozare.lv" interneta pârlûkâ, iedarbojas DNS serveris, kas pârliecinâs, ka ðâda adrese eksistç, un savieno lietotâju ar to. Viltus DNS serveri, no lietotâja redzesloka, darbojâs nevainojami arî tad, kad tos vçl kontrolçja noziedznieki, tikai paralçli savienoðanas procesam pret daþiem lietotâjiem tika veiktas kaitîgas darbîbas.

Mâlkalnietis uzskata, ka arî tiem, kas nav atbrîvojuðies no "DNS Changer" infekcijas, FIB rîcîbas sekas bûs pârejoðas un darbosies kâ pçdçjais iegansts iztîrît savu sistçmu ar FIB paspârnç strâdâjoðâs speciâlistu grupas "DNS Changer Working Group" (DCWG) izstrâdâtajiem bezmaksas rîkiem. Tie kopâ ar plaðu informâciju angïu valodâ par "DNS Changer" ir pieejami mâjas lapâ "www.dcwg.org".

ASV likumsargi kopð 2011.gada novembra ir paturçjuði savâ rîcîbâ igauòu krâpnieku uzstâdîtos DNS serverus Igaunijâ un ASV pilsçtâs Òujorkâ un Èikâgâ, jo speciâlisti konstatçja, ka tobrîd aptuveni 570 000 "DNS Changer" inficçtu datoru un citu ierîèu, lietojot internetu, infekcijas dçï varçja komunicçt tikai un vienîgi ar krâpnieku serveriem. Igaunijas likumsargi bija apcietinâjuði vairâkas personas par krâpniecisko darbîbu un kopâ ar FIB nolçma nolçma nepârtraukt "viltus" serveru darbîbu, iekams upuri nebûs likvidçjuði kaitîgos vîrusus, kas burtiski "piekala" to IT sistçmas kibernoziedznieku DNS serveriem.

Jau ziòots, ka novembrî pçc divus gadus ilguðas FIB operâcijas "Ghost Click" tika arestçti seði igauòi, kas visâ pasaulç inficçja datorus ar kaitîgo programmu "DNS Changer".

Rakstos par viltus serveru atslçgðanas gaidâmâm sekâm minçts, ka joprojâm inficçto IT sistçmu sarakstos esot nedaudz virs desmitâs daïas no ASV 500 lielâkajiem uzòçmumiem.

Savukârt Mâlkalnietis teica, ka ar DCWG skaitïiem jâbût piesardzîgiem, jo tie var saturçt "viltus trauksmes" arî no lieliem uzòçmumiem, kas apzinâti lejuplâdçjuði "DNS Changer", lai pârbaudîtu savu sistçmu aizsardzîbas rîkus. Ðâdi arî "CERT.LV" nonâcis inficçto sarakstâ, jo Latvijas speciâlisti veikuði testus ar kaitîgo programmatûru.

Pçc DCWG datiem, kas pçdçjo reizi atjaunoti jûnija vidû, visvairâk inficçto datoru - 69 517 - ir ASV, seko Itâlija ar 26 494 un Indija ar 21 302 infekcijas gadîjumiem. Neviena no Baltijas valstîm neparâdâs speciâlistu grupas apkopotajâ "Top 25" valstu sarakstâ.

Avots: www.ir.lv
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM