April 10 2020 02:37:31
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 24.08.2012
NEPLP ziņasÐodien, 23.augustâ ir noslçdzies Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) izsludinâtais iepirkuma konkurss "Par jauna Latvijas sabiedriskâ elektroniskâ medija finansçjuma, pârvaldîbas un juridiskâ modeïa izstrâdi". Kâ saimnieciski izdevîgâkais piedâvâjums tika atzîts KPMG Baltics SIA (KPMG) piedâvâjums ar lîguma cenu 10 700,- LVL.

Iepirkums vienota finansçjuma, pârvaldîbas un juridiskâ modeïa izstrâdei tika rîkots, òemot vçrâ finansçjuma, pârvaldîbas un juridiskâ modeïa saistîbu, apjomu un sareþìîtîbu. Modeïiem jâbût izstrâdâtiem lîdz 30.novembrim.

Darba uzdevums ietver sekojoðu modeïu izstrâdi:

Pârvaldes modelis ietver organizâcijas labâs prakses pârvaldîbas modeïa izstrâdi (tai skaitâ, organizâcijas un redakcionâlâ neatkarîba, caurskatâmîba, attiecîbas ar îpaðuma tiesîbu turçtâjiem (valsti) un regulatoriem, stratçìisko mçríu un satura uzraudzîbas modelis, operatîvâs augstâkâs vadîbas principi, procesi un funkcijas (padome, valde un to apstiprinâðanas/atcelðanas kârtîbas), organizâcijas mçríu un budþeta pârvaldes principi atbilstoði sabiedrîbas interesçm).

Juridiskais modelis ietver tiesiskâ statusa modeïa izstrâdi (atbilstoðo juridisko formu - valsts SIA/AS vai atvasinâta persona u.c., izvçrtçjums un rekomendâcijas, atbilstoðo pârmaiòu realizâcijai nepiecieðamie grozîjumi likumos, normatîvajos aktos un organizâcijas juridiskajâ bâzç).

Finansçjuma modelis ietver ilgtspçjîga, neatkarîga un pietiekama finansçjuma modeïa izstrâdi (tai skaitâ budþeta ekonomiskais pamatojums, finansçðanas principi un avoti, finansçjuma apjomi, administrçðanas kârtîba, partneru piesaiste, uzraudzîbas struktûra un mehânismi, nepiecieðamo normatîvo aktu grozîjumi), izvçrtçjot sabiedrîbas lîdzmaksâjumus un/vai izvçrtçjot iespçju sabiedriskajam medijiem nepiedalîties reklâmas tirgû vai atrodot jaunus finansçjuma avotus. Tas ietver arî organizâcijas konsolidçtâ budþeta un izpildes kontroles politikas izstrâdi.

Ðî pakalpojuma izpildei KPMG piedâvâ komandu 4 pieredzçjuðu cilvçku sastâvâ:
Edgars Voïskis – pieredze biznesa vadîbas pakalpojumos Slovçnijas Radio un TV sabiedriskâ medija koncepcijas izstrâdç un Latvijas Radio 2 finanðu un ekonomisko aprçíinu projektâ;
Armine Movsisjana – pieredze vairâk kâ 100 revîzijas projektos, tai skaitâ valsts pârvaldes un telekomunikâciju iestâdçs;
Una Petrauska – pieredze vairâku komercsabiedrîbu restrukturizâcijas un uzòçmumu apvienoðanâs projektos, tai skaitâ Latvijas Radio darbinieku noslodzes un atlîdzîbas sistçmas izveides projektâ;
Evija Miezîte – pieredze un plaðas zinâðanas organizâciju pârvaldîbas un finanðu vadîbas jautâjumos.

Kâ jau iepriekð ziòots, jauna sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides koncepcijas detalizâcijas izstrâdi plânots pabeigt lîdz ðî gada decembrim. Detalizâcijas procesâ darbosies darba grupas un tiks piesaistîti ârvalstu un vietçjie eksperti. Darba grupâs darbosies Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio pârstâvji, Latvijas mediju nozares speciâlisti, citu biznesa jomu pârstâvji, akadçmiskie eksperti, ministriju pârstâvji un ârvalstu mediju eksperti. Projekta vadîba uzticçta Zanei Èulkstçnai, kura atbild par koncepcijas detalizâciju satura menedþmenta izstrâdes jomâ, un Gintam Miíelsonam, kurð atbild par koncepcijas detalizâciju mediju menedþmenta, tehniskâ risinâjuma un finanðu jomâ. Projekta vadîtâji atbild par darba uzdevumu definçðanu darba grupâm un ekspertiem, darba grupu izveidi un koordinâciju, kâ arî ekspertu darbu apkopoðanu un koncepcijas gala versijas izstrâdi.

Saskaòâ ar 2012.gada 27.jûnija Ministru kabineta rîkojumu Nr.285 Finanðu ministrija pieðíîra NEPLP 80 000 latu koncepcijas "Par jauna Latvijas sabiedriskâ elektroniskâ medija izveidi" detalizâcijas izstrâdei 2012.gadâ.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.