December 10 2018 17:31:57
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2012. gada 6.septembra sçdi
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 6.septembra sçdç izskatîja vairâkas administratîvo pârkâpumu lietas. NEPLP lçma par administratîvâs lietvedîbas izbeigðanu administratîvo pârkâpumu lietâ par 2012.gada 8.maijâ demonstrçtâs filmas "Par Sapratni" nenodroðinâðanu ar tulkojumu valsts valodâ AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" programmâ "TV5 Latvija" un izteica raidorganizâcijai mutisku brîdinâjumu. Mutisku brîdinâjumu saòçma arî VSIA "Latvijas Televîzija" par nepamatotu uzrakstu izvietoðanu raidîjumâ "Labrît, Latvija!".

NEPLP lçma par administratîvâ soda piemçroðanu SIA "4.vara" 500,- LVL apmçrâ par pieprasîtâs informâcijas nesniegðanu.

NEPLP uzsâka lietvedîbu administratîvâ pârkâpuma lietâ pret AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" par raidîjuma krievu valodâ "Jaunais Vilnis" nenodroðinâðanu ar subtitriem latvieðu valodâ programmas "LNT" 27.jûlija pârraidç un programmas "TV5 Latvija" 26.jûlija pârraidç.

Izvçrtçjot paðnâvîbas atspoguïojumu ðî gada 7.jûnija VSIA "Latvijas Televîzija" un SIA "TV3 Latvia" siþetos, NEPLP atzîst, ka elektroniskie plaðsaziòas lîdzekïi nav ievçrojuði starptautiskâs vadlînijas un Latvijas Cilvçktiesîbu centra vadlînijas par paðnâvîbu atspoguïojumu. NEPLP aicina elektroniskos plaðsaziòas lîdzekïus ievçrot augstâkminçtâs vadlînijas un iestrâdât tâs savos rîcîbas kodeksos.

NEPLP uzklausîja VSIA "Latvijas Radio" ziòojumu par jaunieðu portâlu NABA un uzdeva lîdz 1.oktobrim iesniegt izvçrstu portâla koncepciju.

Tâpat NEPLP nolçma vçrsties Ministru kabinetâ ar lûgumu atbalstît VSIA "Latvijas Radio" 2011.gada pârskata saimnieciskâs darbîbas rezultâtâ gûtâs peïòas atstâðanu paðas raidorganizâcijas rîcîbâ Statûtos paredzçto darbîbas attîstîbas mçríu sasniegðanai.

Vçl sçdç tika reìistrçts elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa pakalpojuma pçc pieprasîjuma sniedzçjs SIA "IZZI".

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
· Jā, 5G hype ir nepaj...
· Domaju ,varbut inter...
· Paldies ,par atbildi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 301
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'
Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.