December 16 2019 09:31:18
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes informâcija medijiem par 2012. gada 13.septembra sçdi
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 13.septembra sçdç uzklausîja un pieòçma zinâðanai projekta vadîtâju Zanes Èulkstçnas un Ginta Miíelsona atskaiti par lîdz ðim paveikto jauna sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides koncepcijas detalizâcijas izstrâdç. Atbilstoði ziòotajam, koncepcijas detalizâcijas izstrâde notiek atbilstoði iepriekð izstrâdâtajam laika plânam.

Sabiedrisko mediju vienota ziòu portâla izstrâdes darba grupas vadîtâjs – NEPLP loceklis Gints Grûbe informçja par darba grupas darbîbas rezultâtiem. NEPLP vienojâs, ka lçmums par kopîgâ Latvijas Televîzijas (LTV) un Latvijas Radio (LR) interneta ziòu portâla darbîbas uzsâkðanu tiks pieòemts oktobra sâkumâ pçc tam, kad noslçgsies LTV un LR kopîgi organizçtais konkurss uz interneta ziòu portâla galvenâ redaktora amatu un NEPLP tiks iesniegta interneta portâla darbîbas koncepcija un detalizçts budþeta plâns.

NEPLP uzklausîja LTV un LR pârstâvjus par likumprojekta “Par grozîjumiem likumâ “Par valsts budþetu 2012”” ietvaros paredzçto lîdzekïu sabiedrîbas saliedçðanas un vienreizçjiem pasâkumiem izlietoðanas plâniem. Òemot vçrâ, ka daïa lîdzekïu ir plânots novirzît programmas satura veidoðanai, NEPLP uzdeva LTV un LR lîdz 1. oktobrim iesniegt papildus informâciju par plânotajâm izmaiòâm 2012. gada sabiedriskajâ pasûtîjumâ.

Sçdes ietvaros arî tika pieòemti lçmumi par SIA “Rietumu radio” izsniegtâs apraides atïaujas darbîbas termiòa pagarinâðanu, SIA “Livas KTV” izmaiòâm retranslçjamo programmu sarakstâ un par SIA “Novoe Radio Krâslavas Pluss” firmas nosaukuma maiòu uz SIA “Autoradio Latgalç”.

AVOTS: www.nrtp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
· Roland, pēc maniem d...
· Aa, 2012 gadaa. Te...
· [quote]Man te ar paz...
· Izrāvums no LSM: --...
· Man te ar paziņu bij...
· AMB (MTG) nolaida LN...
· Ghe ghe. bet ja nopi...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Roland, pēc maniem dat...
Star FM visā pilsētā u...
Jaunākās Bildes

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.