August 03 2020 20:08:28
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
esuntu
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 25.10.2012
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 25.oktobra sçdç par uzvarçtâju konkursâ „Par raidîjumu veidoðanu reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida televîzijas programmas, Latgales reìionâ” noteica SIA „Dautkom TV”, bet konkursâ „Par raidîjumu veidoðanu reìionâlajos un vietçjos elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos, kas raida radio programmas, Latgales reìionâ” – SIA „Lietiðíâ Latgale”.

NEPLP izsludinâja divus konkursus apraides tiesîbu pieðíirðanai komerciâla elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa darbîbai vietçjâs radio programmas veidoðanai. Viens konkurss izsludinâts vietçjâs radio programmas veidoðanai Ventspilî 92,8 MHz frekvencç, otrs – Liepâjâ 94,6 MHz frekvencç.

Sçdç tika uzsâkta lietvedîba trîs administratîvo pârkâpumu lietâs. Pret SIA „OE” Media” lietvedîba uzsâkta par pieprasîtâs informâcijas nesniegðanu, savukârt pret AS „Latvijas Neatkarîgâ Televîzija” uzsâkta lietvedîba divâs administratîvo pârkâpumu lietâs – par tulkojuma nenodroðinâðanu programmas „LNT” 2012.gada 11.oktobra raidîjumâ „Precamies!” un par tulkojuma nenodroðinâðanu programmas „TV5 Latvija” 2012.gada 15.oktobra raidîjumâ „Kriminal+”.

NEPLP izsniedza reìionâlo apraides atïauju SIA „Televîzijas kanâls Pro100TV”, kâ arî atbalstîja SIA „Radio Vidzeme” reìionâlâ tîkla paplaðinâðanu programmas „Radio Skonto Vidzeme” raidîðanai, nosakot, ka reìionâlâ tîkla paplaðinâðana iespçjama, izmantojot frekvenci 94,7MHz Jçkabpilî.

Vçl sçdç tika izdarîti grozîjumi SIA „Capital FM Liepâja” izsniegtajâ apraides atïaujâ, mainot elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa nosaukumu no SIA „Capital FM Liepâja” uz SIA „RETRO FM Liepâja”, kâ arî mainot ziòas par îpaðniekiem un programmas nosaukumu no „Capital FM Liepâja” uz „RETRO FM Liepâja”. Grozîjumi tika izdarîti arî SIA „Radio Enterprise” izsniegtajâ apraides atïaujâ un darbîbas pamatnosacîjumos, aizstâjot raidîðanas vietu Sventç ar raidîðanas vietu Daugavpilî 92,4 MHz frekvencç.

NEPLP arî apstiprinâja sabiedrisko elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu revîzijas komisiju personâlsastâvu. Turpmâk VSIA „Latvijas Televîzija” revîzijas komisija darbosies ðâdâ sastâvâ: komisijas priekðsçdçtâjs – NEPLP loceklis Gints Grûbe, komisijas locekïi – NEPLP loceklis Dainis Mjartâns, NEPLP finansiste Viviâna Zipa un NEPLP sekretariâta vadîtâjs Andris Íçniòð. Savukârt VSIA „Latvijas Radio” revîzijas komisija darbosies ðâdâ sastâvâ: komisijas priekðsçdçtâjs – NEPLP loceklis Dainis Mjartâns, komisijas locekïi – NEPLP loceklis Gints Grûbe, NEPLP finansiste Viviâna Zipa un NEPLP sekretariâta vadîtâjs Andris Íçniòð. Lîdz ðim abâs komisijâs NEPLP locekïa Daiòa Mjartâna vietâ darbojâs NEPLP priekðsçdçtâja vietniece Aija Dulevska.

Sanita Blomniece

NEPLP / 67221848

www.neplpadome.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 4

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM