April 24 2019 19:13:19
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 30.11.2012
NEPLP ziņasNâkamgad LTV un LR jâpalielina klâtbûtne sociâlajos tîklos un internetâ.

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) nâkamâ gada sabiedriskâ pasûtîjuma vadlînijâs ir iekïâvusi uzdevumu Latvijas Televîzijai (LTV) un Latvijas Radio (LR) pastiprinât klâtbûtni sociâlajos tîklos, veicinot atgriezenisko saiti ar auditoriju. Tas ir îpaði svarîgi, lai LR un LTV spçtu piesaistît ekonomiski aktîvo un jaunieðu auditoriju. Tâpat notiek darbs pie LTV un LR kopîga ziòu portâla izveides internetâ.

Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televîzijas (LTV) auditorijas pçtîjumi parâda – abu mediju pamatauditoriju veido lielâkoties par 50 gadiem vecâki cilvçki, bet netiek pietiekami sasniegta jaunieðu un ekonomiski aktîvâko iedzîvotâju auditorija. Tas skaidrojams ar faktu, ka jaunieði un ekonomiski aktîvie cilvçki informâciju aizvien vairâk iegûst sociâlajos tîklos un internetâ.

Lai LTV un LR spçtu uzrunât jaunieðus un ekonomiski aktîvos cilvçkus, daudz lielâka uzmanîba ir jâpievçrð satura piedâvâjumam sociâlajos medijos un internetâ. Jaunieði un ekonomiski aktîvie cilvçki “dzîvo” tviterî, Facebook, draugiem.lv un lielu daïu informâcijas iegûst no interneta – tâ nav nâkotnes prognoze, tâ ir realitâte Latvijâ jau patlaban. Arî pçtîjumi apliecina, ka gandrîz 100% jaunu cilvçku Latvijâ ikdienâ lieto internetu. Tâdçï LTV un LR ar sociâlo tîklu palîdzîbu ir jâuzrunâ un jâiesaista auditorija raidîjumu veidoðanâ. Patlaban abâs raidorganizâcijâs ir atseviðíi veiksmîgi piemçri, tomçr kopumâ ir daudz plaðâk jâizmanto iespçja caur sociâlajiem tîkliem padarît LR un LTV piedâvâjumu dinamisku un interaktîvu. Sociâlie tîkli un LR un LTV kopdarbîba internetâ ir stratçìisks sabiedriskâ medija attîstîbas virziens, kur nepiecieðama arî saskaòota abu organizâciju ârçjâs komunikâcijas sistçma,” norâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Jau ziòots, ka ir sâkts darbs arî pie LTV un LR kopîga interneta ziòu portâla izveides, lai jau nâkamgad piedâvâtu abu raidorganizâciju saturu mûsdienîgâ un dinamiskâ formâ. Par apvienotâ portâla redaktori konkursa kârtîbâ tika izvçlçta bijusî LR þurnâliste Marta Cerava.

Kâ zinâms, NEPLP vadîbâ patlaban notiek jauna sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides koncepcijas detalizâcija, kuras izveidç ir iesaistîti vairâk nekâ 100 Latvijas un ârvalstu eksperti un darbu paredzçts pabeigt lîdz 2012.gada nogalei.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.