July 16 2019 13:58:59
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 06.12.2012
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) 6.decembra sçdç nolçma izbeigt administratîvo lietvedîbu administratîvâ pârkâpuma lietâ par konkursa "Jaunais vilnis" pârraidi AS "Latvijas Neatkarîgâ Televîzija" (LNT) programmâ "LNT" ðî gada 2012.gada 27.jûlijâ un programmâ "TV5 Latvija" 26.jûlijâ. Administratîvâ lietvedîba bija uzsâkta par augstâkminçto pârraiþu nenodroðinâðanu ar subtitriem latvieðu valodâ. Òemot vçrâ to, ka NEPLP saòçmusi dokumentâlu apliecinâjumu, ka programmâ "TV 5 Latvija" netulkotais raidîjums demonstrçts tieðraidç, uz kuru noteikumi par nodroðinâðanu ar subtitriem neattiecas, savukârt programmâ "LNT" ar subtitriem netika nodroðinâti tikai atseviðíi, îslaicîgi raidîjuma fragmenti, NEPLP nolçma izteikt LNT mutisku aizrâdîjumu.

NEPLP uzsâka lietvedîbu administratîvo pârkâpumu lietâ pret SIA "TV3 LATVIA" par iespçjamu noteiktâs kârtîbas pârkâpðanu reklâmas sniegðanâ vai izplatîðanâ.

NEPLP apstiprinâja arî konkursa „Par novadu televîzijas ziòu siþetu veidoðanu 2013.gadâ” nolikumu. Konkursa mçríis ir iepirkt novadu televîzijas ziòu siþetus sabiedriskâ pasûtîjuma realizâcijai VSIA "Latvijas Televîzija" 2013.gadâ.

NEPLP, klâtesot VSIA "Latvijas Televîzija" (LTV) pârstâvjiem, arî apsprieda LTV 2013.gada sabiedriskâ pasûtîjuma projektu. NEPLP uzdeva LTV lîdz 12.decembrim iesniegt precizçtu projektu atbilstoði NEPLP norâdîjumiem.

Tâpat NEPLP arî pieòçma zinâðanai projekta vadîtâju Zanes Èulkstçnas un Ginta Miíelsona ikmçneða informatîvo ziòojumu par Jauna sabiedriskâ elektroniskâ medija izveides koncepcijas detalizâcijas gaitu.

Lçmumu pieòemðana par grozîjumiem retranslâcijas atïaujâs elektroniskajiem plaðsaziòas lîdzekïiem SIA "IZZI FAO", SIA "Dobeles Telesat", SIA "IZZI", SIA "LATNET TV Serviss" un SIA "Latelecom" tika atlikta lîdz retranslçjamo programmu sarakstu precizçðanai.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.