April 22 2019 23:30:20
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV darbinieki pârmaiòas tâ arî nav sagaidîjuði.
Latvijas TelevīzijaPçdçjâ laikâ no LTV aizgâjuði vairâki vadoði darbinieki - þurnâlists un vakara ziòu pârraides «Panorâma» vadîtâjs Arnis Krauze, Ziòu dienesta vadîtâjs Dzintris Kolâts un ìenerâldirektors Edgars Kots.

Ceturtdien par darba attiecîbu beigðanu paziòoja arî ilggadçjâ ziòu diktore Ilva Liepiòa, izsakot skaudru vçrtçjumu par notiekoðo - no malas izskatâs, ka LTV vadîba ar nolûku grauj LTV un kâdam tas ir izdevîgi.

Darbinieki vîluðies savâs cerîbâs

TVNET uzrunâtâ mediju eksperte Anda Roþukalne pauþ baþas par notiekoðo, jo lîdz ðim LTV turçjusies tieði uz savu darbinieku radoðo enerìiju.

Pieredzçjuðo darbinieku aizieðanas iemeslus viòa skaidro daþâdi – iespçjams, tas ir ilgus gadus krâjies nogurums un bezcerîba, jo LTV attîstîba ir apstâjusies un radoðiem cilvçkiem grûti saskatît kâdas izaugsmes perspektîvas. Tâpat mediju nozares eksperte norâda, ka darbinieki gaidîja pârmaiòas pçc jaunâs NEPLP vadîbas ievçlçðanas, taèu tâs tâ arî nenotika.

«No vienas puses, ir skumji, ka jâuzraksta atlûgums, lai tevi novçrtçtu un visi teiktu: «Ak vai, cik þçl! Tu taèu varçji strâdât, un uz tevis savâ ziòâ turçjâs televîzijas saturs.» No otras puses – man visvairâk þçl, ka cilvçki aiziet tieði pirms iespçjamâm pârmaiòâm. Jaunâ medija projekts tiek veidots jau vairâk nekâ divus gadus, un ir paredzçtas pârmaiòas jau gada sâkumâ,» teic Roþukalne, piebilstot, ka LTV ziòu diktores Ilvas Liepiòas izteikumiem par televîzijas grauðanas izdevîgumu ir jâbût konkrçtâkiem.

LTV nav ideju, kâ uzlabot saturu

Rîgas Stradiòa universitâtes (RSU) asociçtais profesors Sergejs Kruks domâ, ka no vienas puses þurnâlistu «ceïoðana» ir pozitîva - tâ apliecina ambîcijas un kustîbu darba tirgû, kaut vai to, ka cita mediju organizâcija spçj ieinteresçt ar lielâkâm algâm. Viòð gan vçrð uzmanîbu, ka tas nenozîmç radoðo izaugsmi, jo komerctelevîzijas neizceïas ar kvalitatîvâku þurnâlistiku kâ LTV.

«Runas par pârmaiòâm notiek, bet nav saprotams, ko mainît, kas ir slikts un kas ir labi. Un, ja kas ir slikts, kâdi ir ceïi, kâ to panâkt labâk. Nav ðîs iekðçjâs profesionâlâs diskusijas, sarunas, kur apspriestu raidîjumus, lai konstatçtu, ko darît labâk,» norâda RSU profesors.

No vienas puses ir agresîvs spiediens, ka viss ir slikti, taèu no otras nav nekâdu ieteikumu, kâ to uzlabot, un patlaban nâkotne râdâs visai drûma, atzîst Kruks.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV 
Komentāri
2 #1 princ_fm
on January 04 2013 12:03:50
Saistoðie raksti!Grin

http://www.tvnet....r_izdevigi
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.