April 22 2019 23:42:12
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 12.01.2013
NEPLP ziņasAinârs Dimants, Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâjs:

"Lîdzdalîba Eiropas Savienîbâ, tâpat kâ Latvijas neatkarîba un demokrâtija un mûsu valsts tiesiskâ nepârtrauktîba, ir nacionâlâ konsensa jautâjumi, par ko tautas nobalsoðana notiek ikdienâ, ar darbiem. Mçs neesam starp Eiropas Savienîbu un treðajâm valstîm, mçs paði esam Eiropas Savienîba. Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likums uzdod NEPLP izstrâdât attiecîgas tematikas sabiedrisko pasûtîjumu Latvijas Televîzijai un Latvijas Radio. Gan Latvijas Televîzija, gan Latvijas Radio sagatavoja un iesniedza NEPLP sabiedriskâ pasûtîjuma projektus 2013. gadam, paredzot eiro ievieðanas tematiku kâ savu satura prioritâti, ko NEPLP ir apstiprinâjusi, pieòemot ðo pasûtîjumu. Taèu NEPLP saskatîja un saskata, ka publiskajâ telpâ paðlaik, jau janvârî, trûkst daþâdu sabiedrîbas grupu informçtu viedokïu par visiem eiro ievieðanas aspektiem, ieskaitot nacionâlo droðîbu, kâ arî ìeopolitisko un kultûras piederîbu. 2012. gada decembrî veikto socioloìisko pçtîjumu rezultâti norâda uz analîtiskas informâcijas trûkumu saistîbâ ar gaidâmo eiro ievieðanu 2014. gadâ. Tâdçï NEPLP atbalsta sabiedrisko mediju – Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio – paðu sagatavotos un iesniegtos papildu priekðlikumus ðâdu analîtisku un diskusiju raidîjumu izveidei, kur bûtiskâkâs izmaksas ir þurnâlistu komandçjumiem, apkopojot vairâku valstu pieredzi, viedokïus un faktus, it îpaði no stratçìiskâ "Baltijas ceïa" – no Igaunijas un Lietuvas. Lai nodroðinâtu sabiedrîbai pietiekami plaðu informâciju par ðî lçmuma ieguvumiem un riskiem, plânots sniegt papildu informâciju par ðo lçmumu citâs valstîs, eiro ievieðanas ietekmi uz cenâm, investîciju piesaisti un darba vietu izveidoðanu. Ðâda analîtiska informâcija sabiedrîbai jânodroðina neatkarîgi no valdîbas komunikâcijas kampaòas, kuras mçríis bûs informçt par eiro ievieðanu, bet gan kvalitatîvâ þurnâlistikâ – sabiedriskâ pasûtîjuma ietvaros. Tieði ðâdu viedokli NEPLP pârstâvji ir konsekventi pauduði un aizstâvçs arî turpmâk, ieskaitot sarunâs ar Finansu ministriju, saistîbâ ar gada sâkumâ, 3. janvârî, papildus pieðíirtajiem 30 000 latu valsts dotâcijas minçto raidîjumu veidoðanai - lîdzîgi iepriekðçjiem papildu pieðíîrumiem referendumu un vçlçðanu raidîjumiem. To var apliecinât ðo tikðanos un sanâksmju liecinieki, arî no Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio. Sabiedriskais pasûtîjums ir neatkarîga þurnâlistika - tâ nav ne sabiedriskâs attiecîbas, ne reklâma, ne arî eiro propagandas kampaòas sastâvdaïa. Jâatgâdina, jânorâda un jâuzsver, ka viss sabiedriskais pasûtîjums, kamçr nav ieviesta sabiedriskâ medija nodeva, tâtad sabiedrîbas tieðmaksâjums, kura ievieðanu NEPLP ir konceptuâli atbalstîjusi un piedâvâjusi, tiek finansçts no valsts dotâcijas, un ðie raidîjumi nebût nav izòçmums."

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.