July 16 2019 14:06:02
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Miltaine
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP: vispirms sabiedrîbas atbalsts, tikai pçc tam medija nodeva
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) vçlas noraidît publiskajâ telpâ izskançjuðos apgalvojumus par tûlîtçju, biedçjoða apjoma sabiedrîbas lîdzmaksâjuma ievieðanu par sabiedrisko mediju, ko it kâ paredzot Latvijas Sabiedriskâ medija projekts.

“Ir maldinoði apgalvot, ka lîdz ar lçmumu par Latvijas Sabiedriskâ medija izveidi tûlît tiks ieviests arî sabiedrîbas lîdzmaksâjums. Patiesîbâ mums joprojâm ir priekðâ garð sabiedrîbas diskusiju process. Lîdzmaksâjumu par Latvijas Sabiedrisko mediju, ko piedâvâjam kâ ekonomiski aktîvo iedzîvotâju maksâtu medija nodevu, lai nodroðinâtu sabiedriskâ medija finansçjuma pastâvîbu un neatkarîbu no valsts budþeta, ir paredzçts ieviest ne âtrâk kâ 2016. gadâ un ar nosacîjumu, ja tiktu sasniegti bûtiski medija darbîbas uzlabojumi – saikne ar auditorijâm un sabiedrîbas atbalsts sabiedriskajam medijam. Arî medija nodevas iespçjamais apjoms (Ls 3 mçnesî par trim mediju veidiem – radio, televîziju un internetu) ir tikai provizoriska aplçse, kas var samazinâties atkarîbâ no turpmâkâs diskusijas un medija darbîbas. Tâpat jâuzsver, ka jebkurâ variantâ no medija nodevas bûtu atbrîvotas sociâli mazaizsargâtas sabiedrîbas grupas (pensionâri un jaunieði), kâ arî ir apsverama nodevas progresivitâte atkarîbâ no katra ekonomiski aktîvâ iedzîvotâja ieòçmumiem un kâda nodokïa samazinâðana,” norâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Jâpiebilst, ka Eiropâ vidçji 60% no sabiedrisko mediju ienâkumiem veido sabiedrîbas lîdzmaksâjums. Lîdzmaksâjums par sabiedrisko mediju ir Eiropas valstîs plaði praktizçts veids, kâ nodroðinât medija finansçjuma stabilitâti un neatkarîbu no politiskâs varas. Sabiedriskâ medija bûtîba ir kalpot visas sabiedrîbas interesçm – piedâvât objektîvas ziòas un pçtniecisko þurnâlistiku, îpaðu uzmanîbu veltît kultûras, izglîtojoðiem un bçrnu raidîjumiem, kas veidoti Latvijâ. Sabiedriskais medijs nav ne valsts medijs, kas aizstâv valsts varas viedokli, ne komerciâls medijs, kas var izvçlçties savu mçríauditoriju, vadoties pçc komerciâliem motîviem. Lîdz ar to NEPLP ir paredzçjusi, ka jaunveidojamam Latvijas Sabiedriskajam medijam, kas ietver Latvijas Televîzijas un Latvijas Radio programmas un interneta kanâlus, pakâpeniski tiek samazinâta valsts budþeta dotâcija, pârejot uz neatkarîgu finansçjumu no sabiedriskâ medija nodevas. Vienlaikus medijs ierobeþoti paliek reklâmas tirgû, lai sabiedrîbas lîdzmaksâjums bûtu pçc iespçjas mazâks.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· DAB + Radio dipoli.
· Nu skumji sakarīgs r...
· Suns zin ko ēdis...
· Skats tāds, ka NEPLP...
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 6

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: kaspic30
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
DAB + Radio dipoli.
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
Jaunākās Bildes

Bauska - Radio TEV

Bauska - SWH Rock

Bauska - SWH Rock

Bauska - Star FM

Bauska - Star FM

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Bauska - TET (Lattel...

Wisbech(e) transmitt...

Wisbech(e) transmitt...
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.