April 22 2019 21:29:14
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Informâcija medijiem 28.01.2013
NEPLP ziņasNEPLP: Konkursam uz jauno LTV valdi pieteikuðies 45 pretendenti

Ðodien, 28.janvârî, ir noslçgusies pieteikðanâs Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) rîkotajam konkursam, kurâ tiks izraudzîti trîs Latvijas Televîzijas (LTV) jaunâs valdes locekïi – valdes priekðsçdçtâjs, valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos, kâ arî valdes loceklis finanðu un tehnoloìiju jautâjumos. Konkursam uz visiem trim amatiem pieteikuðies 45 kandidâti.

Valdes locekïu kandidâtiem izvirzîtas augstas profesionâlâs pieredzes, izglîtîbas, sveðvalodu zinâðanu un reputâcijas prasîbas, kuru izvçrtçðana ir uzticçta profesionâlam un neatkarîgam personâla atlases uzòçmumam SIA "AIMS International Latvia" (Fontes).

Par LTV atbildîgais NEPLP loceklis Gints Grûbe norâda: "Nav apstiprinâjuðâs skeptiíu baþas par it kâ zemo kandidâtu interesi vadît LTV. Kandidâtu skaits ir pietiekams, lai varçtu veikt izvçrtçðanu. Patlaban svarîgâkais ir dot iespçju uzòçmumam Fontes veikt profesionâlu kandidâtu izvçrtçðanu, lai atlasîtu cilvçkus, kas spçjîgi veikt LTV pârmaiòu vadîbu. Jaunâ LTV valde tiks iecelta amatâ ne âtrâk kâ februâra beigâs vai marta sâkumâ - pçc Fontes veikta neatkarîga kandidâtu izvçrtçjuma un kandidâtu tikðanâs ar LTV darbiniekiem. NEPLP uz ðo procesu raugâs ïoti nopietni un informçs sabiedrîbu par nozîmîgâkajiem lçmumiem."

Pretendenti tiks vçrtçti atbilstoði NEPLP apstiprinâtajam konkursa nolikumam. Ðodien pçc aplokðòu atvçrðanas NEPLP izvçrtçs iesniegto dokumentu atbilstîbu nolikuma prasîbâm un tâdçjâdi noskaidros pretendentu loku, kas turpinâs dalîbu konkursâ. Pçc tam notiks Fontes un NEPLP pârstâvju intervijas ar visiem pretendentiem, kas atbilst nolikuma prasîbâm. Pçc visu pretendentu uzklausîðanas NEPLP balsos par konkursa pretendentiem izvirzîðanai konkursa otrajâ kârtâ. Ne vairâk kâ trîs katra amata kandidâti, kas saòçmuði augstâko novçrtçjumu, turpinâs dalîbu otrajâ kârtâ. Otrajâ kârtâ Fontes veiks piemçrotâko kandidâtu padziïinâtu izvçrtçjumu. Konkursa otrâs kârtas pretendenti publikai taps zinâmi NEPLP organizçtâ publiskâ diskusijâ, tiekoties ar LTV darbiniekiem, kas paredzçta 25.februârî.

Fontes pienâkums bûs veikt kandidâtu profesionâlu un neatkarîgu izvçrtçðanu saskaòâ ar skaidru kritçriju sistçmu. Tiks izvçrtçta kandidâtu izglîtîba un lîdzðinçjâ pieredze, motivâcija un izpratne par sabiedrisko mediju, tâ lomu demokrâtiskâ sabiedrîbâ. Tâpat uzmanîba tiks pievçrsta sociâlajâm kompetencçm (pârmaiòu vadîba, lîderîba, komunikâcijas spçjas, mçrítiecîba) un profesionâlajâm kompetencçm (zinâðanas un pieredze konkrçtâ jomâ), kâ arî biznesa uzdevumu risinâðanai (lai noteiktu kandidâtu spçju stratçìiski risinât ar LTV lieluma organizâciju saistîtas problçmas). Saskaòâ ar konkursa nolikumu, kandidâtu novçrtçðanas rezultâtus òems vçrâ NEPLP, pieòemot lçmumu par LTV valdes locekïu iecelðanu.

Kâ iepriekð ziòots, pretendentu izvçrtçðana notiks lîdz 28.februârim.

Ar konkursa nolikumu var iepazîties NEPLP mâjas lapâ Ar konkursa nolikumu var iepazîties NEPLP mâjas lapâ http://www.neplpadome.lv/lv/sakums/padome/padomes-sedes/sedes-sadalas/informacija-medijiem-21-11-2012.html.

AVOTS: www.neplp.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.