August 11 2020 03:49:03
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Zemei tuvojas Tunguskas asteroîda analogs.
Uzmanību!Ðopiektdien ïoti nelielâ attâlumâ Zemei garâm palidos asteroîds 2012 DA14. Asteroîds tika atklâts pirms apmçram gada un kopð tâ laika tiek rûpîgi vçrots, jo tâ lidojuma trajektorija iet ïoti tuvu Zemei.

Ekspertu aprçíini liecina, ka 2012 DA14 vistuvâk Zemei nonâks ðo piektdien ap pusseðiem pievakarç pçc Latvijas laika. Ðajâ brîdî tas bûs tikai 27 681 km attâlumâ no Zemes virsmas jeb tuvâk plançtai nekâ kosmosâ palaistie ìeostacionârie satelîti.

Nepilni 28 tûkstoði kilometru mûsu izpratnç ir daudz, taèu astronomiskâs mçrvienîbâs tas ir nieks, turklât, kâ vçsta Dailymail.co.uk, astronomiem nekad iepriekð nav bijusi darîðana ar Zemei tik tuvu lidojoðiem debesu íermeòiem. Faktiski tas gar mûsu plançtu lidos pietiekami tuvu, lai bûtu saskatâms ar binokli.
Reklâma

Notinghemas Trenta universitâtes astronoms un asteroîdu eksperts Dens Brauns saka, ka «neapbruòotai acij tas bûs par blâvu, taèu ar binokli to varçs saskatît, ja vien zinâs, kurp jâskatâs». «Tas lidos zemu virs ziemeïaustrumu horizonta un pârvietosies diezgan âtri,» - tâ Brauns.

DA14 ir viens no tiem Zemei tuvu lidojoðajiem bîstamajiem objektiem, kurð ir gana mazs, lai ilgi paliktu neatklâts, bet vienlaikus arî pietiekami liels, lai nodarîtu plaðus postîjumus sadursmç ar Zemi.

Ir aprçíinâts, ka 45,7 metrus lielais DA14, kurð izplatîjumâ pârvietojas ar âtrumu starp 20 un 30 tûkstoðiem kilometru stundâ, varçtu nodarît tâdu paðu postu kâ Sibîrijâ nokrituðais Tunguskas asteroîds. Tas uzsprâga, nesasniedzot Zemes virsmu, un ar spçku, kas pielîdzinâms 1000 Hirosimas atombumbâm, nolîdzinâja meþus 2150 kvadrâtkilometru platîbâ. Salîdzinâjumam, Londonu DA14 varçtu nolîdzinât bez lielâm grûtîbâm.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
19 #1 Yahoo
on February 12 2013 08:34:14
Izstâstiet lûdzu, kâ ~45m diamentrâ asteorîds spçj nolîdzinât meþus 2150 m2 platîbâ?? Tas pats Igaunijas Saarema salas meteorîts, gan jau ka daudzi redzçjuði to vietu. Vienkârði liela bedre palikusi un viss Smile
2 #2 princ_fm
on February 12 2013 11:41:45
Tîrâ fizika ,ja tâ figòa nâk ar 20-30 tûkstoði km/h un saskaras ar kâdu citu figòu kraðam jâbût lielam. Kas atiecas uz Igaunijas meteorîtu tad viòð esot sprâdziena rezultâtâ sadalîjies sîkos gabalos ,viens no tiem gabaliòiem tad arî nokritis Saarama salâ.

[url]Palasi te! http://www.visitestonia.com/lv/object/3185[/url]
19 #3 Yahoo
on February 12 2013 16:39:27
Jâ, esmu tur bijis Smile

Tur jau laikam vesela zinâtne tajâ visâ Cool
2 #4 princ_fm
on February 15 2013 10:12:08
http://www.delfi.lv/news/world/other/krievija-virs-uralu-apgabala-spradzis-meteorits-cietusi-ap-100-cilveku.d?id=43060748
439 #5 x-f
on February 15 2013 15:54:23
Èeïabinskas meteors nav saistîts ar DA14, starp tiem ir pârâk daudz laika, cita orbîta.
Tomçr ir interesanta lieta arî ar to.

Ðajâ video – http://www.youtube.com/watch?v=4ZxXYscmgRg – ir dzirdami radio traucçjumi brîdî, kad meteors parâdâs. Normâla lieta, bet, re, praksç novçrojams. Smile
19 #6 Yahoo
on February 15 2013 23:24:08
Èeïâbinskâ nepaveicâs..., bet ðitais monstrs ir prom. Skatîjos Nasas tieðraidi! Viss bija kâ aprçíinâts.
19 #7 Yahoo
on February 15 2013 23:25:58
te vçl: http://www.youtube.com/watch?v=4cta4lM4Ht4
2 #8 princ_fm
on February 17 2013 02:30:23
2 #9 princ_fm
on February 17 2013 16:41:24
http://citadapasaule.com/2013/02/16/pec-celabinskas-bolida-spradziena-meteoriti-redzeti-ari-asv-un-kuba-video/
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM