April 22 2019 23:19:27
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
alex
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP: nepabeigta augstâkâ izglîtîba neïauj kandidçt uz LTV ðefa krçslu
Latvijas TelevīzijaNacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) komentârs par publiskajâ telpâ izskançjuðo informâciju, ka Roberts Putnis administratîvajâ tiesâ apstrîdçjis NEPLP konkursa par jaunajiem LTV valdes locekïiem procedûru.

«NEPLP respektç ikviena cilvçka tiesîbas vçrsties tiesâ, lai aizstâvçtu savas intereses. Vçrðam gan uzmanîbu, ka viena no sâkotnçjâm izslçdzoðâm prasîbâm visiem kandidâtiem uz LTV vadîtâja amatu bija pabeigta augstâkâ izglîtîba.

Pretendents diemþçl neiesniedza izziòu par nokârtotiem studiju kursiem un iegûtiem kredîtpunktiem, lai viòa izglîtîbu varçtu pielîdzinât vismaz pirmâ lîmeòa vai arî bakalaura augstâkajai izglîtîbai. Kâ savos publiskajos komentâros atzîst arî pats Roberts Putnis, viòam nav pabeigtas augstâkâs izglîtîbas. Savukârt kandidâtu publiskâs vçrtçðanas process notiks no 25. februâra lîdz 7. martam. Ðo 11 dienu laikâ LTV darbiniekiem, sabiedrîbai un mediju pârstâvjiem bûs pilnas iespçjas iepazîties ar 9 kandidâtu redzçjumu par LTV attîstîbu un diskutçt par to.
»

Nacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes Informâcijas centra vadîtâja Sanita Blomniece.

NEPLP uzreiz atsijâjusi èetrus pieteikuðos uz LTV valdi

Padome nav nosaukusi viòu vârdus, bet zinâms, ka viens no tiem ir Roberts Putnis, kurð vçrsies tiesâ, lûdzot atjaunot viòa dalîbu konkursâ, bet vçl viens ir þurnâlists Andrejs Mamikins, kurð publiskajâ telpâ izteicies, ka «notika tas, kas arî bija jâpierâda».

NEPLP priekðsçdçtâja vietniece Aija Dulevska paskaidroja, ka Putnis nav varçjis apliecinât, ka viòam ir augstâkâ izglîtîba.

Savukârt par Mamikinu Dulevska iepriekð ar preses paziòojuma starpniecîbu skaidroja, ka viòð nav ticis tâlâk, jo jaunâ sabiedriskâ medija koncepciju novçrtçjis ar abreviatûru "УГ". NEPLP to uzskatîja par neatbilstoðu konkursa formâlajâm prasîbâm un tâ bûtîbai, liecinâja paziòojums. Mamikins nepaskaidroja, ko ar to domâjis un kâ tas atðifrçjas, bet pauda ðoku par to, ka ar to tiek saprastas rupjîbas.

Dulevska sacîja, ka NEPLP ilgi nav varçjusi saprast, ko tas nozîmç, notikuðas konsultâcijas ar krievu valodas pârzinâtâjiem. Viòa atklâja, ka Mamikina kandidatûra noraidîta tâlâkai vçrtçðanai rasistisku izteikumu dçï.

«Divi burti nav nosaucami par motivâcijas vçstuli, kurâ ir viedoklis par sabiedrisko mediju, bet pamatiemesls bija tas, ka viòam bija uz èetrâm rindâm uzrakstîta rasistisku izteicienu saturoða vçstule. Beidzot tas ir jâpasaka, ka tur bija rakstîts - ja jau melnais var kïût par ASV prezidentu, tad Mamikins var kïût par televîzijas ìenerâldirektoru.. Ðâds pieteikums ir absolûti necienîgs valsts iestâdei vçrtçðanai. To nevar uzskatît par motivâcijas vçstuli, kas apliecina izpratni par sabiedrisko mediju,» noraidîðanas iemeslus atklâj Dulevska.

NEPLP vçrtç LTV valdes amatu kandidâtus

Konkursâ tiek vçrtçti kandidâti uz trîs LTV jaunâs valdes locekïu amatiem – valdes priekðsçdçtâjs, valdes loceklis programmu attîstîbas jautâjumos, kâ arî valdes loceklis finanðu un tehnoloìiju jautâjumos.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.