April 25 2019 21:29:28
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

LTV turpmâk vadîs Ivars Belte; valdç bûs Òesterovs un Skujiòð
Latvijas TelevīzijaPar Latvijas Televîzijas (LTV) valdes priekðsçdçtâju iecelts Ivars Belte, informçja Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) priekðsçdçtâjs Ainars Dimants. Vienlaikus par valdes locekli finanðu un tehnoloìiju jautâjumos iecelts Mâris Skujiòð un par valdes locekli programmas attîstîbas jautâjumos iecelts Sergejs Òesterovs. Uz LTV valdes locekïu amatiem pieteicâs 45 kandidâti, kuru vârdi netika publiskoti.

Pçc NEPLP sçdes Dimants atzina, ka, padomei ðovakar lemjot par jauno LTV valdi, nebija vienprâtîbas, tomçr uzskata, ka tâ izvçlçjusies komandu, kas varçs savstarpçji sastrâdâties un darboties saskaòâ ar NEPLP, kas valdei uz nâkamiem trîs gadiem uzticçjusi ðos amatus.

Dimants, kurð nobalsoja "par" visiem trîs valdes locekïiem, sacîja, ka kandidâtus vçrtçjis pçc tâ, vai viòi ar darbiem pagâtnç ir pierâdîjuði, ka "to solîjumi ir reâli".

Otrs svarîgs kritçrijs Dimantam bijis «skaidrs redzçjums, kas saskan ar jaunâ sabiedriskâ medija koncepciju». Bez tam NEPLP vadîtâjs vçrtçjis, ka «padome un valde bûs uz viena viïòa un valdes locekïi strâdâs kâ saskanîga komanda». Dimants izteica cerîbu, ka jaunâ valde varçs sâkt strâdât "nekavçjoties"».

Savukârt NEPLP loceklis Gints Grûbe atzina, ka balsojis par Ivaru Belti un centies pârliecinât arî citus padomes locekïus, jo augsti vçrtçjis viòa spçjas vadît pârmaiòas un saliedçt LTV darbiniekus.

Dimants piebilda, ka jaunâ valde strâdâs ar valdes lîgumiem un nebûs tieðu darba attiecîbu, kas nozîmç, ka gadîjumâ, ja darbs bûs neapmierinoðs, tos bûs daudz vienkârðâk nomainît.

Belte vispirms vçlas runât ar LTV darbiniekiem

Pirmais jaunieceltâ Latvijas Televîzijas (LTV) valdes priekðsçdçtâja Ivara Beltes darbs bûðot sarunas ar LTV darbiniekiem par televîzijas paðreizçjâm problçmâm un turpmâko darbu.

Kâ Belte sacîja, viòð esot dzirdçjis, ka LTV darbiniekiem ir daudz informâcijas par problçmâm LTV darbîbâ.

Kïûðana par LTV valdes priekðsçdçtâju viòam daïçji esot pârsteigums, jo konkursa 2. kârtâ esot bijuði spçcîgi konkurenti. Taèu Belte esot gandarîts par konkursa iznâkumu.

Runâjot par mçríiem un stratçìiju, jaunais LTV valdes priekðsçdçtâjs teica, ka to viòð jau iepriekð ir prezentçjis un skaidrojis Nacionâlajâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP). Mçríu un attîstîbas skice viòam esot, taèu svarîgâkais esot vispirms runât ar LTV darbiniekiem, jo mçríus, vîziju un stratçìiju esot jâizstrâdâ kopâ ar kolektîvu.

Belte pagaidâm nevçlçjâs komentçt NEPLP locekles Aijas Dulevskas izteikumus, ka viòa balsojumâ par jauno LTV valdi nepiedalâs, protestçjot pret Beltes kandidatûru. Belte neesot precîzi iepazinies ar Dulevskas teikto un noskaidrojis, «ko viòam galu galâ inkriminç». Kad bûðot iepazinies, tad arî sniegðot komentâru. Jaunais LTV vadîtâjs uzsvçra, ka par savu lîdzðinçjo darbîbu viòð jau ir ticis iztaujâts un ir atbildçjis uz daþâdiem jautâjumiem.

Skujiòð un Òesterovs pagaidâm atturîgi komentâros

Ðovakar ar Nacionâlâs elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomes (NEPLP) lçmumu Latvijas Televîzijas (LTV) valdç ieceltie locekïi Mâris Skujiòð un Sergejs Òesterovs bija apmierinâti ar padomes lçmumu, bet atturîgi komentçja savu nâkotnes darbîbu valdç.

Vienîgi Skujiòð atzina, ka pirmais uzdevums LTV valdes locekïa amatâ bûs iepazîties ar uzòçmumu un tâ darbiniekiem, savukârt ilgtermiòa plâni ir saistîti ar sabiedriskâ medija izveidi un tâ attîstîbu.

Vaicâts, kâda ir viòa vîzija par vienu no valdes locekïa atbildîbas jomâm - finansçm -, viòð norâdîja, ka ðîs jomas kontekstâ bûs jâvçrtç, kas ir sabiedriskais labums un kâ tiek sadalîti lîdzekïi.

Savukârt Òesterovs ðovakar vçl nevçlçjâs atklât savu vîziju par darbu LTV valdç, taèu viòð pauda prieku, ka ir ievçlçts valdç, un darbu LTV redz kâ lielu izaicinâjumu.

Jaunais LTV vadîtâjs Belte no 2011.gada ir "Video International Ukraine" ìenerâldirektors, no 2007.gada bijis "Baltijas Mediju alianses" izpilddirektors, no 2002. lîdz 2007. gadam - SIA "TV3" pârdoðanas direktors, SIA "Eniro" mârketinga vadîtâjs, AS "Diena" laikraksta "Diena" direktors, Reklâmas nodaïas vadîtâjs, "106.2 Radio Rîgai" Mârketinga un pârdoðanas nodaïas vadîtâjs, bijis Latvijas Reklâmas asociâcijas prezidents un valdes loceklis, kâ arî Latvijas Preses izdevçju asociâcijas viceprezidents.

Jaunais valdes loceklis programmas attîstîbas jautâjumos Òesterovs no 2003.gada bijis reklâmas aìentûras "Lowe Age Latvia" izpilddirektors, "Mccann Worldgroup Latvia" komunikâcijas holdinga stratçìiskâs plânoðanas vadîtâjs, no 1995.gada lîdz 2003.gadam bijis projektu direktors un klientu servisa direktors reklâmas aìentûrâ "Adell Saatchi&Saatchi Latvia".

Jaunais valdes loceklis finanðu un tehnoloìiju jautâjumos Skujiòð bijis finanðu direktors SIA "Energo Capital", valdes loceklis un finanðu direktors SIA "Baltcom TV", valdes loceklis "HVE Balt-Com Fiber AB", finanðu direktors un analîtiíis SIA "Alîna", valdes priekðsçdçtâjs Baltijas un Polijas reìiona vadîbas komitejâ un kredîtkomitejas loceklis SIA "Nordea Finance Latvia".

Uz LTV valdes locekïu amatiem pieteicâs 45 kandidâti, kuru vârdi netika publiskoti. Pçc iesniegto dokumentu atbilstîbas izvçrtçðanas nolikuma prasîbâm dalîbu konkursâ turpinâja 41 kandidâts.
Pçc pretendentu uzklausîðanas dalîbai otrajâ kârtâ tika izvirzîti deviòi pretendenti - trîs katra amata kandidâti, kas saòçmuði NEPLP augstâko novçrtçjumu. Viens no ðiem kandidâtiem no turpmâkas dalîbas konkursâ atteicâs.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: LTV 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 3

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.