July 10 2020 02:12:47
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Nikola Tesla
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Tuvojas Latvijas pirmâ satelîta 'Venta-1' palaiðana orbîtâ.
HAM SAT EMELatvijas pirmo satelîtu "Venta-1" varçtu palaist Zemes orbîtâ no Eiropas kosmodroma Franèu Gviânâ ar Eiropas Kosmosa aìentûras (EKA) jaunâkâs nesçjraíetes "Vega" aiznâkamo startu, informçja viens no satelîta "Venta-1" projekta îstenotâjiem, Brçmenes Universitâtes pasniedzçjs un uzòçmuma "OHB Technology AG" zinâtnieks Indulis Kalniòð.

Ar nesçjraíetes "Vega" otro startu 4.maijâ Zemes orbîtâ tiks palaists Igaunijas pirmais satelîts "ESTCube-1". Meklçjot variantus Latvijas satelîta "Venta-1" palaiðanai, izskatîtas iespçjas to paveikt ar Indijas, ASV vai Krievijas nesçjraíetçm, un tika panâkta vienoðanâs, ka "Ventu-1" varçtu palaist orbîtâ ðî gada pirmajos mçneðos ar Krievijas nesçjraíeti.

Tomçr daþâdu iemeslu dçï nolemts "Ventu-1" Zemes orbîtâ nogâdât ar Eiropas nesçjraíetes "Vega" aiznâkamo jeb treðo startu.

Eiropas Kosmosa aìentûra gan pagaidâm galîgo atbildi neesot devusi, taèu jautâjums par "Vegas" iespçjamo izmantoðanu "Ventas-1" palaiðanai orbîtâ tiekot aktîvi risinâts. Kalniòð atturçjâs nosaukt jebkâdus termiòus, kad tas varçtu notikt, taèu jebkurâ gadîjumâ tas bûðot âtrâk nekâ tad, ja tiktu gaidîti, piemçram, Krievijas vai Indijas nesçjraíeðu starti.

Tiesa, netiek izslçgta iespçja, ka sareþìîjumu gadîjumâ pie sarunâm par, piemçram, Krievijas nesçjraíetes izmantoðanu varçtu atgriezties, bet paðlaik prioritâte ir "Vegas" treðais starts, vçl jo vairâk tâpçc, ka ðî gada martâ tika parakstîts Latvijas valdîbas un Eiropas Kosmosa aìentûras sadarbîbas valsts lîgums, skaidroja Kalniòð.

Jau ziòots, ka Latvijas satelîts "Venta-1" ir pabeigts un iepriekð tika plânots, ka to varçtu palaist orbîtâ ðî gada pirmajos mçneðos ar Krievijas nesçjraíeti.

Satelîts "Venta-1" paredzçts kuìu satiksmes Automâtiskâs identifikâcijas sistçmas realizâcijai ar pavadoòu sistçmu, kuru izstrâdâjis Vâcijas kosmosa tehnoloìiju uzòçmums "OHB-System AG". Projektâ iesaistîta arî Brçmenes universitâte, bet no Latvijas puses piedalâs Ventspils Augstskola un Ventspils Augsto tehnoloìiju parks.

Brçmenes universitâtes pasniedzçjs un uzòçmuma "OHB Technology AG" zinâtnieks Kalniòð, kurð lîdz 1989.gadam dzîvojis un strâdâjis Latvijâ, informçja, ka satelîta "Venta-1" galvenâ krava bûs Automâtiskâs identifikâcijas sistçmas uztvçrçjs. Ðî sistçma nodroðina iespçju reâlâ laikâ iegût informâciju par kuìu satiksmi visâ pasaulç.

Atseviðís modulis uz satelîta "Venta-1" bûs zviedru uzòçmumam "Microtec AAT", kas testçs amerikâòu militâristu vajadzîbâm izstrâdâto tehnoloìiju "Plug-And-Play", informçja Kalniòð.

Satelîtam "Venta-1" bûs trîs Zemes stacijas, kas uztvers tâ raidîtos signâlus. Galvenâ Zemes stacija bûs Ventspils Starptautiskajâ radioastronomijas centrâ Irbenç, rezerves stacija atradîsies Vâcijas pilsçtâ Brçmenç. Plânots, ka nâkotnç bûs arî treðâ Zemes stacija Itâlijâ, Dienvidtirolç.

Avots: www.delfi.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
19 #1 Yahoo
on April 30 2013 11:55:20
Smalki Smile
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Daudzas radiostacija...
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Saules mikro elektro...

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM