April 24 2019 19:46:32
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

Atklâj nepilnîbas NEPLP uzraudzîbâ pâr LTV un LR.
NEPLP ziņasValsts kontrole (VK) pçc pârbaudes Nacionâlo elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padomç (NEPLP) konstatçjusi vairâkas nepilnîbas, tostarp padomes darbinieku transporta un sakaru kompensâciju izmaksâ, kâ arî nepietiekamâ uzraudzîbâ pâr sabiedriskajiem medijiem – Latvijas Radio (LR) un Latvijas Televîziju (LTV), liecina VK revîzijas ziòojums.

VK norâda, ka revîzijâ ietvertajâs pârskata daïâs nav atklâtas bûtiskas neatbilstîbas, bet ir konstatçta tiesîbu aktu prasîbu neievçroðana, kâ arî daþâdas nepilnîbas finanðu vadîbâ un uzraudzîbâ pâr LR un LTV pieðíirtajâm valsts dotâcijâm.

Saskaòâ ar revîzijas ziòojumu NEPLP bija pieðíirti 80 tûkstoði latu iepriekð paredzamu pasâkumu finansçðanai. Tomçr padome nav nodroðinâjusi pietiekamu uzraudzîbu pâr 38,2 tûkstoðiem latu no pieðíirtâs naudas, kas paredzçta ekspertu pakalpojumiem sabiedriskâ medija koncepcijas izstrâdç.

VK konstatçjusi, ka NEPLP kopumâ noslçgusi 20 pakalpojumu lîgumu ar daþâdiem uzòçmumiem, kuru kopçjâ vçrtîba ir 38,2 tûkstoði latu. Taèu, saòemot ekspertu pakalpojumus, netika nodroðinâta to nodoto darbu oriìinâlu uzskaite un saglabâðana, lai gan jau pçrn padome apstiprinâja pieòemðanas-nodoðanas aktus par ekspertu darbu saòemðanu.

Tâpat padome nav uzrâdîjusi nodevumus bez dokumenta autora nosaukuma un datuma, tâdçjâdi revîzijas laikâ nav gûta pârliecîba, ka ðâdus darbus ir veicis konkrçtais lîguma izpildîtâjs. Turklât nodoto darbu nosaukumi nesakrita ar pieòemðanas-nodoðanas aktiem un ir uzrâdîti vairâki identiski nodoti darbi daþâdiem lîgumu izpildîtâjiem, savukârt par septiòiem nodotajiem darbiem informâcija vispâr netika sniegta. VK norâda, ka ðâdi nav iespçjams gût pârliecîbu par darbu kvalitâti.

Lai novçrstu ðîs nepilnîbas, Valsts kontrole NEPLP iesaka izstrâdât kritçrijus pakalpojumu izpildîtâju izvçlei un izstrâdât metodes lîgumcenas noteikðanai, kâ arî kârtîbu par nodoto darbu uzskaiti un uzglabâðanu.

VK arî secinâjusi, ka padomes locekïi, neievçrojot likuma prasîbas, atlîdzinâjuði padomes pârstâvju taksometra izdevumus 69 latu apmçrâ, kâ arî kompensçjuði izmaksas par interneta pieslçgumu padomes locekïu dzîvesvietâ 693 latu vçrtîbâ. Tâdçjâdi notikusi nelietderîga rîcîba ar valsts naudu.

Revîzijas ziòojumâ ieteikts padomei noteikt uzraudzîbas pasâkumus, lai ðâdi izdevumi turpmâk netiktu atlîdzinâti.

VK ziòojumâ arî konstatçjusi, ka NEPLP kâ LR un LTV pârraugoðâ iestâde nav nodroðinâjusi abu mediju efektîvu pârvaldîbu, kâ dçï rodas risks par ðo uzòçmumu darbîbas attîstîbu ilgtermiòâ.

Padome nav izstrâdâjusi kârtîbu, kâ tiek organizçta valsts kapitâldaïu pârvalde abos uzòçmumos, kâ arî nav nodroðinâta radio un televîzijas darbîbas stratçìijas izstrâde, tostarp abiem medijiem nav noteikti sasniedzamie mçríi saimnieciskâs darbîbas râdîtâjos.

Paðlaik NEPLP uzraudzîba pâr LR un LTV ir vçrsta uz operatîvâs darbîbas izvçrtçjumu, jo padomes revîzijas komisijas pârbauda tikai abu mediju naudas plûsmu. Tâpat padome neprasa un neizstrâdâ abu mediju kapitâlieguldîjumu plânus.

Valsts kontrole NEPLP arî pârmet, ka tâ ir apstiprinâjusi LR un LTV sabiedriskâ pasûtîjuma plânus 2012.gadam, kas ir sagatavoti neatbilstoði padomes tiesîbu aktâ apstiprinâtajai formai.

Tâpat padome, apstiprinot pçrnâ gada sabiedriskâ pasûtîjuma izpildi, nav izvçrtçjusi iemeslus, kâpçc reâlo darbu izpildes vçrtîba ir mazâka par plânoto. Tâdçjâdi radusies 1,15 miljonu latu starpîba. Padomes tiesîbu akti neparedz uzraudzîbas pasâkumus, lai gûtu pârliecîbu, vai radio un televîzijas lîdzekïi izlietoti paredzçtajiem mçríiem.

Tâpat padome nav nodroðinâjusi valsts pieðíirto papildu dotâciju lîdzekïu efektîvu izlietojumu radio un televîzijai, jo nav izlietoti papildu lîdzekïi 1,25 miljonu latu apmçrâ.

VK konstatçjusi, ka LR, slçdzot vairâkus piegâdes lîgumus, nevis tos apvienojot pçc bûtîbas, nav veicinâjis likuma prasîbâm atbilstoðu iepirkumu plânoðanu, kâ dçï ir risks, ka pakalpojuma cena noteikta, neizvçloties izdevîgâko piedâvâjumu. Savukârt LTV, veicot iepirkumu par programmatûru "iScala 2.2. apkalpoðanu", nav ievçrojusi iepirkumu veikðanas kârtîbu un izdarîjusi grozîjumus iepirkuma nolikumâ, nevis pârtraukusi iepriekð izsludinâto iepirkumu.

Lai nodroðinâtu efektîvu LTV un LR attîstîbu, Valsts kontrole NEPLP iesaka izstrâdât kârtîbu, kâ organizçt abu uzòçmumu valsts kapitâldaïu pârvaldîbu, noteikt ilgtermiòa attîstîbas mçríus un râdîtâjus to izvçrtçðanai.

Savukârt, lai nodroðinâtu pieðíirtâs budþeta dotâcijas izlietojuma caurredzamîbu, padomei jâpilnveido tiesîbu akti, nosakot, ka LR un LTV pârskatos par sabiedriskâ pasûtîjuma plânoðanas un izpildes pamatprincipiem jânorâda informâcija par pieðíirtâs un izlietotâs dotâcijas apmçru, tostarp sadalîjumâ pa izdevumu posteòiem. Padomei jâizvçrtç un jâsaskaòo LR un LTV investîciju plâni, kâ arî jâveic uzraudzîba, lai abu uzòçmumu iepirkumu procedûras tiktu veiktas atbilstoði likuma prasîbâm.

Avots: www.tvnet.lv

Ziņas birkas:
Tags: LTV LTV LR 
Komentāri
Nav neviena komentāra.
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.