May 27 2020 09:54:11
Saules Aktivitāte
Saules Aktivitate
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai Covid-19 karantīnas laikā ir mainijušies jūsu radio klausīšanās paradumi?

Jā, klausos radio biežāk

Jā, vispār vairs neklausos

Nē, viss kā agrāk

Kas ir Covid-19 un kas ir radio?

Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

"Radio Open 101" bijuðajam rîta programmas veidotâjam draudçts
Radio 101Policija izskata iesniegumu par nu jau bijuðajam "Radio Open 101" rîta programmas veidotâjam Ilgvaram Rukeram it kâ izteiktiem draudiem no radio jaunâ îpaðnieka Vitâlija Òikitenko puses.

Valsts policijas Rîgas reìiona pârvaldes preses pârstâvis Toms Sadovskis apstiprinâja, ka ðâdu iesniegumu Brasas iecirkòa policijas darbinieki saòçmuði ðo pçcpusdien.

Lîdz ar to likumsargi patlaban pârbauda iesniegumâ minçtos faktus un vçrtç, vai tajos ir saskatâmas noziedzîga nodarîjuma pazîmes, sacîja Sadovskis.

Kâ ziòots, vakar "Radio Open 101" mâjaslapâ tika ievietots paziòojums, ka to pametusi daïa komandas - rîta programmas veidotâji Mâris Þigats, Ilgvars Rukers un Dace Volfa. Paziòojumâ bija teikts, ka ir pagâjis tieði mçnesis, kopð "Radio Open 101" atsâka savu darbîbu, tomçr lielâkajai daïai radoðâs komandas nâcies pamest ðo projektu galvenokârt tâpçc, ka jaunais îpaðnieks un viòa sabiedrotie nav spçjuði pildît savas saistîbas pret darbiniekiem.

Rukers biznesa atzîmçja, ka nevar runât citu vârdâ, taèu pret viòu jaunais îpaðnieks nav pildîjis saistîbas. Radio esot ticis pârpirkts ar visâm saistîbâm, un viòi esot vienojuðies par to pildîðanu. Taèu lîdz noteiktajam datumam nekâda virzîba neesot bijusi jûtama. Tâdçï daïa komandas radio pametusi.

Pat ja tagad vadîba savas saistîbas izpildîs, Rukers ðajâ uzòçmumâ vairs neatgriezîðoties, jo divarpus mçneðu laikâ esot pietiekami iepazinis jauno îpaðnieku, viòa vadîbas stilu un uzskatus par biznesa veidoðanu.

"Radio 101" izsolç nopirka Krievijas pilsonis Òikitenko. Òikitenko "Radio 101" iegâdâjâs 30.aprîlî notikuðajâ izsolç, kuru rîkoja likvidçjamâs "Latvijas Krâjbankas" ("Krâjbankas") administrators SIA "KPMG Baltics". Izsoles sâkumcena bija 50 000 latu, bet Òikitenko piedâvâjis cenu, kas vairâkas reizes pârsniegusi sâkumcenu. Precîza darîjuma summa gan netiek atklâta.

Izsolç pârdotas "Radio 101" juridiskâs îpaðnieces SIA "TeleMedia centrs" un tâs meitasuzòçmumu SIA "Radio Trîs" un SIA "Radio Zemgale" kapitâldaïas 100% apmçrâ, kâ arî "Krâjbankas" prasîjuma tiesîbas pret ðiem uzòçmumiem 499 697 latu apmçrâ. Kapitâldaïas un prasîjuma tiesîbas tika izsolîtas kâ vienots lietu kopums.

AVOTS: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Komentāri
19 #1 Yahoo
on July 13 2013 12:45:42
Labs Grin Kas nez sekos ðitam visam ...Shock
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· http://46.30.42.212/...
· Ko tu ar to gribēji ...
· Jē, Zanders saņems a...
· Tas kurš iemaina brī...
· Nav ne jausmas. Varē...
· HF dipoliņš arī uzka...
· Sen bij laiks to LNT...
· Pateicos, Vladimir! 73!
· Maksimālais starojum...
· Sirsnīgs paldies! Va...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 5

· Members Online: 0

· Total Members: 304
· Newest Member: hellvag
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Nav ne jausmas. Varētu...
HF dipoliņš arī uzkari...
Pateicos, Vladimir! 73!
Maksimālais starojums ...
Sirsnīgs paldies! Varb...
Jaunākās Bildes

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Eilat - Israel

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Wisbech Port mobile ...

Bauska - Radio TEV
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.

Free FM