April 24 2019 19:13:15
Saules Aktivitāte
Draugi
People.lv Near-Space Program
Latvijas radiostaciju celjvedis
Legacy SAT - Ieskats sateltu televzijas vstur
Aktuāls Jautājums
Vai variet būt droši, ka Jūsu dati internetā nenonāk rokās 3 personām?

Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
Esmu pārliecināts, ka dati ir doršībā
43% [83 Votes]

Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
Pilnībā drošs neesmu, bet maksimāli ir jāizvēlas drošākais serviss
4% [7 Votes]

Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
Esmu pārliecināts, ka dati tiek nodoti trešajām personām pēc dienestu pieprasījuma
6% [11 Votes]

Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
Droša ir tikai tā vieta, kur tīkla vads nav bijis un nebūs pieslēgts
17% [33 Votes]

Šodien nekas vairs nav drošs
Šodien nekas vairs nav drošs
31% [59 Votes]

Votes: 193
Started: 02/01/2014 16:19
Ended: 15/04/2017 18:17

Balsojumu Arhīvs
Šodienas jubilāri:
Šodien nav jubilāru
Čats
Vajadzēs gan ielogoties lai čatotu.

26-11-2018 13:42
Paldies! Wink

26-11-2018 09:36
Daudz laimes dzimšanas dienā Princ_ Smile

04-03-2018 23:52
Paldies! Godam tika atzīmēts - pagājušo nakti līdz vienpadsmitiem šodien dienā pavadīju pie uztvērēja, "neatejot no kases". 73!

04-03-2018 10:35
Rolands Strautmalis - Sveicu!

26-11-2017 23:39
Paldies Wink

26-11-2017 21:43
princ_fm, apsveicu Tavā dienā! 73!

19-10-2017 12:50
Paldies! 73!

18-10-2017 18:34
Sveiciens vārda dienā, Roland! 73! Smile

10-05-2017 09:15
Yahoo - Visu to labāko Dzimenē, un lai pietiek laika arī sakaru lietām! Priekā! Pfft

22-04-2017 12:35
Paldies par salabošanu! Varu ņemt vērā... bet nevienam no konkrētajiem video NAV ierobežojumu rādīšanai Latvijā, tā kā Tava piezīme nav gluži vietā. 73!

NEPLP vçlas tiesîbas lemt par medija îpaðnieka maiòas darîjumiem.
NEPLP ziņasNacionâlâ elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu padome (NEPLP) vçlas iegût tiesîbas lemt par darîjumu apstiprinâðanu elektronisko mediju îpaðnieku maiòas gadîjumos.Kâ informçja NEPLP, padome iesniegusi Saeimas Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai grozîjumus Elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu likumâ (EPLL) un citos normatîvajos aktos, kas paredz elektroniskâ plaðsaziòas lîdzekïa reìistrâcijas vai îpaðnieku maiòas gadîjumâ pieðíirt NEPLP tiesîbas apstiprinât darîjumu atbilstoði Latvijas nacionâlajâm interesçm.

Kâ norâda padome, grozîjumi sagatavoti, òemot vçrâ lielo nozîmi, kâda ir elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu îpaðniekiem Latvijas nacionâlâs mediju vides veidoðanâ.

«Caurspîdîguma ievieðana attiecîbâ uz mediju îpaðniekiem, kâ arî mediju koncentrâcijas ierobeþoðana ir pasaulç atzîti mediju brîvîbas un daudzveidîbas nodroðinâðanas instrumenti. Mediju îpaðnieku kontrole nenozîmç tikai tiesîbas saòemt informâciju par medija îpaðnieku, bet arî noteiktus ierobeþojumus attiecîbâ uz apraides atïauju saòemðanu. Ierobeþojumi nepiecieðami, lai mediju starpâ tiktu nodroðinâta konkurence, medija paustais viedoklis bûtu neatkarîgs, to informâcijas avoti bûtu daþâdi, kâ arî tas viss kopumâ nodroðinâtu mediju daudzveidîbu,» norâda NEPLP priekðsçdçtâjs Ainârs Dimants.

Paðlaik spçkâ esoðie normatîvi neparedz kâdas noteiktas NEPLP tiesîbas mediju apvienoðanâs gadîjumâ. Tirgus dalîbnieku, tajâ skaitâ mediju, apvienoðanâs atïauðana vai aizliegðana ir atstâta Konkurences padomes ekskluzîvâ kompetencç. Neskatoties uz to, ka mediju daudzveidîbas izvçrtçjums ir atðíirîgs no apvienoðanâs ietekmes uz konkurenci izvçrtçjuma, paðlaik spçkâ esoðie normatîvie akti neparedz ne Konkurences padomes, ne NEPLP, ne arî kâdas citas institûcijas pienâkumu izvçrtçt mediju apvienoðanâs ietekmi uz mediju daudzveidîbu.

Tiesiskâ regulçjuma mçríis esot noteikt padomei tiesîbas iegût informâciju par elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu patiesâ labuma guvçjiem reìistrâcijas un îpaðnieku maiòas, tajâ skaitâ - apvienoðanâs, gadîjumâ, kâ arî NEPLP tiesîbas apstiprinât darîjumu, izvçrtçjot darîjuma un îpaðnieku sastâva atbilstîbu elektronisko plaðsaziòas lîdzekïu nacionâlajai attîstîbas stratçìijai, tostarp mediju daudzveidîbas veicinâðanai.

Tiesiskais regulçjums paredz arî atbildîbas piemçroðanu elektroniskajam plaðsaziòas lîdzeklim par informâcijas nesniegðanu vai nepatiesas informâcijas sniegðanu.

Avots: www.tvnet.lv
Ziņas birkas:
Tags: NEPLP 
Komentāri
19 #1 Yahoo
on September 28 2013 18:54:28
Tad kad viss jau N reizes ir pârpirkts, tad viòi sâk domât Grin
217 #2 Ainars
on October 14 2013 10:33:15
Kaut ko esmu palaidis garâm.
Kâ var Latvijâ reìistrçtas un Latvijai raidoðas raidorganizâcijas darboties cauru diennakti sveðvalodâs?
Pçc valsts valodas likuma taèu bija cik tur %.
19 #3 Yahoo
on October 14 2013 21:05:14
Nu te kam ir bablo tie arî rullç kâ grib..! Bet ja padomâ daudzâm stacijâm koncepcija neatbilst reâlajam çteram Smile
Pievienot komentāru
Please Login to Post a Comment.
Vērtējums
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Jaunākie komentāri
· Kolosāla ekspozīcija...
· Jā, kā interesanti p...
· Interesants variants...
· Neiet tiem draugiem....
· Nedaudz ārpus tēmas....
· Jā, nav pat tādu uzt...
· [i]Latvija ir 2. vie...
· Nu arī LV konferencē...
· Atkal kādam ir aiztu...
· Nēesi vēl izslimojis...
Meklētājs
Ko meklēsi:
Lietotāji Onlainā
· Guests Online: 2

· Members Online: 0

· Total Members: 302
· Newest Member: Masuks
Ielogoties
Lietotājs

Parole
Neesi vel lietotājs?
Spied šeit lai reģistrētos.

Aizmirsi paroli?
Pieprasi jaunu šeit.
Jaunākie Foto Komentāri
Domaju ,varbut interne...
Paldies ,par atbildi :...
Ā tas tā ja nezini kas...
RDS signāls jaucas MPX...
ir šitāds RDS http...
Jaunākās Bildes

30w fm transmitter+RDS

2.4Ghz antena.

2.4Ghz antena

XO FM Limbaži 2018

HF Antenu masti Saar...

Radio lokācija, radi...

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.

hf antena Valmierā.
Statistika
IP
IP'

Links uz mūsu baneri
HTML kods uz freefm.lv mājas lapu.